Blog

27.12.2021

Projektowanie technologii

Projektowanie technologii
Projektowanie technologii

Aparat dyspozytorski wprowadzany bywa zazwyczaj na budowę stopniowo poczynając od głównego dyspozytora, a w miarę rozwoju budowy instaluje się dyspozytorów odcinkowych oraz dyspozytorów jednostek usługowych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Projekt zarządzania dyspozytorskiego zawiera zazwyczaj następujące dokumenty:

  • schemat struktury organizacyjnej budowy w powiązaniu z dyspozytorskim systemem zarządzania,
  • organizacja dyspozytorskiego systemu zarządzania,
  • plan rozmieszczenia punktów dyspozytorskich,
  • wzory dokumentów planowania operatywnego tygodniowo-dobowego,
  • urządzenia techniczne porozumiewawcze (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Jako przykładl) projektu dyspozytorskiego zarządzania podaje się główniejsze dokumenty projektu zrealizowanego przy budowie Huty im. Lenina.

Projekt technologii i organizacji konkretnej budowy powinien być sporządzony w oparciu o przesłanki naukowe obydwu dyscyplin będących przedmiotem niniejszej pracy, a więc technologii i mechanizacji robót budowlanych oraz organizacji i planowania budowy (uprawnienia budowlane).

Projektowanie technologii i organizacji budowy, a w szczególności organizacji budowy, jest ściśle uzależnione od czasu, warunków i okoliczności towarzyszących realizacji określonej budowy. O ile projekt techniczny (rozwiązania konstrukcyjne) jest uniezależniony od przesunięć jego realizacji w czasie, o tyle pewne części projektu technologii i organizacji budowy, a mianowicie części organizacyjne, mogą ulegać dezaktualizacji i konieczności dostosowywania do nowych terminów i do nowych warunków (program egzamin ustny). Wynika stąd, iż projekty technologii i organizacji budowy w warunkach nieplanowego przebiegu inwestycji, zmian, braku projektów technicznych itp. wymagają pracochłonnej aktualizacji. Nie oznacza to jednak, aby w takich wypadkach zaniechać wykonywania tych projektów (w zasadzie nie ma takich warunków, których nie można by było przewidzieć), ponieważ brak ich sprowadza budowę na drogę bezplanowości. Stale poprawiające się warunki budowy (koncentracja budownictwa, bilansowanie środków w budownictwie itp.) przyczyniają się do coraz większej trwałości opracowań związanych z projektami technologii i organizacji budowy tych elementów dokumentacji projektowo-kosztorysowej (opinie o programie).

Kosztorys

Projekt technologii i organizacji budowy stanowiąc jeden spośród trzech zasadniczych elementów dokumentacji projektowo-kosztorysowej (projekt techniczny, kosztorys, projekt technologii i organizacji budowy) ma na celu jednolite i oparte na ścisłych przesłankach ujęcie całokształtu środków i metod, jakie powinny być zastosowane przy realizacji określonej budowy, aby przeprowadzić ją w sposób sprawny i ekonomiczny (segregator aktów prawnych).

Projekty technologii i organizacji budowy nazywane są w praktyce zazwyczaj projektami organizacji budowy lub projektami organizacji budowy i robót, co niejednokrotnie rozumiane jest, że są to projekty mające na celu wyłącznie przygotowanie budowy do wykonania i to głównie w zakresie projektu zagospodarowania placu budowy. Tymczasem w rzeczywistości projekty te obejmują zarówno tematykę organizacyjną jak również tematykę technologiczną w czasie całego trwania budowy.

Dlatego nazwa „projekt technologii i organizacji budowy” zamiast używanej „projekt organizacji” lepiej określa jego istotę i cel. Projekt ten uwzględniając warunki, w jakich budowa będzie realizowana, określa jej przebieg oraz rozwiązuje wszystkie podstawowe zagadnienia dotyczące zastosowania metod wykonania robót oraz określenia niezbędnych środków realizacji.

W wyniku realizacji budowy według racjonalnie opracowanego projektu technologii i organizacji budowy osiąga się z reguły obniżenie kosztów budowy, przyspieszenie tempa robót oraz polepszenie ich jakości (promocja 3 w 1).

Istotną cechą każdego projektu technologii i organizacji budowy powinna być jego jednolitość, umożliwiająca zachowanie zależności między poszczególnymi elementami technologii i organizacji budowy. Tej cechy nie mogą zapewnić fragmentaryczne opracowania technologii i organizacji budowy wykonywane w różnym czasie i w różnych okolicznościach.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami