Przechowywanie towaru

Przechowywanie towaru

Obok magazynów o prostej funkcji, polegającej wyłącznie na gromadzeniu i przechowywaniu towaru, występują budynki składowe o funkcjach bardziej złożonych. Są to składy z częściową produkcją, gdzie przechowywany towar lub materiał podlega przed zmagazynowaniem pewnym procesom przygotowawczym (np. suszenie, nawilżanie) lub przed jego wywiezieniem wstępnym procesom technologicznym (np. czyszczenie, mechaniczne sortowanie itp.) (program uprawnienia budowlane na komputer).

Zdarza się również, że w budynku składowym zachodzą procesy częściowego lub całkowitego przetwarzania niektórych asortymentów towaru.
Tego rodzaju budynki powinny być projektowane w oparciu o ogólne zasady kompozycji budynków przemysłowych, dlatego ich również dotyczą wskazówki zawarte w rozdziałach poradnika omawiających budynki dla produkcji bądź parterowe, bądź wielokondygnacjowe (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Łączna powierzchnia obejmuje:
a) powierzchnię składowania, zajętą bezpośrednio przez towary,
b) powierzchnię komunikacyjną: schody, przejścia, szlaki komunikacyjne,
c) powierzchnię pomocniczą zajętą przez urządzenia transportowe,
d) powierzchnię usługową, obejmującą wszelkie pomieszczenia lub miejsca przeznaczone na manipulację, jak np.: odbiór, wydanie, sortowanie, pakowanie, miejsca przeglądu itp.
Ogólną powierzchnię można wyprowadzić ze wzoru gdzie: Q - ilość przechowywanego materiału w t, q - ciężar objętościowy w t/m3, h - wysokość składowania w m, v - współczynnik wykorzystania powierzchni, czyli stosunek powierzchni składowania do powierzchni całkowitej. Wielkość współczynnika v zależy od wielu czynników, np. od: typu składu, liczby kondygnacji, siatki słupów, sposobu magazynowania itp., i przeciętnie przyjmuje się: dla składowania w stosach v = 0,6 - 0,7, dla składowania na stojakach v = 0,3 - 0,4 (uprawnienia budowlane).

Transport i komunikacja

W zasadzie istnieją trzy sposoby składowania:
a) luzem na posadzce lub na podkładach, np. ciężkie przedmioty o dużych wymiarach,
b) w stosach, np. drobne materiały jednego asortymentu. nie podlegające mechanicznym uszkodzeniom podczas manipulacji, (niektóre surowce itp.) (program egzamin ustny).
c) na regałach (stojakach), np. materiały wymagające konserwacji w okresie przechowywania lub wymagające uporządkowanego składowania w celu umożliwienia manipulacji.

Forma i wymiary regałów (stojaków) oraz sposób ich ustawienia są ściśle dostosowane do wymiarów składowanych przedmiotów. Mogą to być różnego typu półki, klatki, szafy, zasieki itp.
Wysokość pomieszczeń składowych uzależniona jest od wysokości składowania z uwzględnieniem przestrzeni pod stropami niezbędnej dla zainstalowania i pracy urządzeń transportowych łub przestrzeni niezbędnej dla prowadzenia instalacji (opinie o programie).
W składach wielopiętrowych o liczbie kondygnacji decyduje czynnik ekonomiczny budownictwa.

Składy wielokondygnacjowe stosowane są w przypadku ograniczonego terenu i wymaganej dużej powierzchni składowania (powyżej 4000 m2) - z przeznaczeniem na materiały lekkie.
Jako dane wyjściowe do obliczania pojemności magazynów służą normy zapasu materiałów na określoną ilość dni i roczne ich zużycie lub program produkcji przedsiębiorstwa, normy zużycia surowców, półfabrykatów itp. na jednostkę wyrobu z uwzględnieniem norm zapasu na określoną ilość dni. Normy zapasu materiałów są zmienne i zależą od warunków zaopatrzenia i od tempa zużytkowania materiałów przez zakład (segregator aktów prawnych). Układ komunikacyjny oraz zastosowanie odpowiednich urządzeń transportowych decydują o sprawności funkcjonowania składu.

W składach wielotraktowych należy stosować przejścia i przejazdy poprzeczne równe co najmniej szerokości bram w odstępach 20 do 30 m. Niezależnie od tego wzdłuż budynku powinien znajdować się co najmniej jeden przejazd dla ruchu dwukierunkowego szerokości 2,5-3 m. Szerokość przejść między stojakami (stosami materiału) powinna wynosić: dla ruchu pieszego - 0,6-0,9 m, dla transportu wózkowego - 1,1-1,2 m (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !