Przekrój wieńca żelbetowego na podporach

Przekrój wieńca żelbetowego na podporach

Przekrój wieńca żelbetowego na podporach ustala się ze względu na wartość sił stycznych, występujących w miejscu łączenia płyt lub bloków ściennych (uprawnienia budowlane).
Łączenie prętów powinno być wykonane zgodnie z PN-56/B-03260, a rozstaw strzemion w wieńcu (z prętów 0 4,5 mm) nie większy niż 50 cm.
Przekrój wkładek lub nakładek w połączeniach spawanych jak na rys. 5-24b, c nie powinien być mniejszy niż Fps = 1,5 cm2/m (program na telefon).
Tarcze stropowe zginane w swej płaszczyźnie pod działaniem sił poziomych powinny być w miejscach podparcia na ścianach usztywniających połączone wieńcami tzw. obwodowymi. Dla zapewnienia sztywności tarczy należy nie dopuszczać do pojawienia się rys w tych wieńcach. Z tego względu, gdy rozstaw ścian usztywniających jest większy niż szerokość tarczy, należy wykonać go z betonu marki nie niższej niż 140.
Kształt spoin podłużnych między płytami zależny jest od wielkości obciążenia stropów. Przy obciążeniu użytkowym (łącznie ze ściankami działowymi) do ok. 225 kG/m2 spoina może być tzw. gładka (por. rys. 5-30a), a ponad 225 kG/m2 stosuje się spoiny klockowe (por. rys. 5-30b, c). Minimalna szerokość spoiny nie powinna być mniejsza niż 3 cm. Podstawowym jednak warunkiem zapewniającym współpracę płyt jest dobre wypełnienie spoin zaprawą cementową marki ^ 50 i właściwe warunki jej wiązania oraz twardnienia. W związku z tym spoiny przed wypełnieniem należy starannie oczyścić i zlać obficie wodą (program na komputer). Także trzeba ograniczyć chodzenie po stropie i jego obciążenie do czasu związania zaprawy, tj. przez okres co najmniej paru dni.
Stosowanie połączeń w styku podłużnym z zastosowaniem spawania prętów rozdzielczych jak na rys. 5-30f w zwykłych warunkach jest zbędne Nadaje się ono w warunkach specjalnych, jak np. na terenach szkód górniczych. Wypełnienie spoin wykonuje się po ułożeniu stropu wyższej kondygnacji (program egzamin ustny).
Obliczenie stropów w stadium III wykonuje się zgodnie z PN-56/B-03260. W przypadkach gdy współpracę sąsiednich płyt stropowych można uwzględniać, a siła skupiona P wypadnie na środku płyty, obciążenie rozkłada się na trzy płyty, z których bezpośrednio obciążona przejmie 0,5 P, a sąsiednie po 0,25 P. Jeżeli ścianki działowe są ustawione równolegle do rozpiętości stropu, to można przyjmować, że obciążenie od ścian w postaci siły skupionej rozkłada się równomiernie na szerokość pasma stropowego o długości równej rozpiętości stropu (opinie o programie).

Bezpieczeństwo

Ze względu na bezpieczeństwo w wielu przypadkach zaleca się zbrojenie płyt stropowych symetrycznie. Jest to szczególnie godne zalecenia, gdy przekrój płyt jest prostokątny.
Wymiarowanie przekroju zbrojenia płyt z betonów lekkich wykonuje się na podstawie norm lub tymczasowych instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej (segregator aktów prawnych).
Sprawdzenie wytrzymałości płyt stropowych w stadiach I i II jest konieczne:
— dla belek lub płyt swobodnie podpartych, gdy p < 0,5 q,
— dla belek częściowo zamocowanych, gdy p < 0,7 q,
— w przypadkach gdy płyty przewożone są na płask na platformach krótszych od ich długości.

W warunkach montażu płyty stropowe należy sprawdzać, kiedy moment zginający wywołany obciążeniem montażowym jest większy od momentu zginającego wywołanego obciążeniem całkowitym q po potrąceniu ciężaru własnego gotowego prefabrykatu (promocja 3 w 1).
W stropach z prefabrykatów betonowych należy liczyć się z powstaniem ugięć większych, niż to obserwujemy w stropach wykonywanych monolitycznie na mokro. Z tego względu należy sprawdzać strzałki ugięcia tych stropów, które wg wytycznych przedstawiają się jak niżej:
a) stropy z płyt o przekroju prostokątnym:
a) ugięcie spowodowane wyłącznie obciążeniem użytkowym: bez względu na rozpiętość f < 1/350

Przy obliczaniu strzałki ugięcia stropów żelbetowych zamiast sztywności
wego stałą na długości elementu i przyjmowaną o wartości w miejscu występowania największego momentu zginającego pod obciążeniem krótko- i długotrwałym.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami