Blog

07.09.2018

Przepisy budowlane – budowa w pigułce

W artykule znajdziesz:

Przepisy budowlane – budowa w pigułce

W trakcie budowy inwestor nie jest zobowiązany do osobistego sprawowania kontroli i nadzoru (program na komputer). Do tej roli może on zatrudnić inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku, gdy stopień robót lub konstrukcji obiektu jest wysoce skomplikowany obowiązek ustanowienia nadzoru inwestorskiego może być nałożony przez organ, który wydaje pozwolenie na budowę (program na telefon). Rodzaje obiektów, które obligatoryjnie wymagają nadzoru inwestorskiego, określone są w zarządzeniu wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Inspektorem nadzoru inwestorskiego może być osoba, która posiada odpowiednie uprawnienia budowlane (program na egzamin ustny).

Prace budowlane

Przepisy budowlane – budowa w pigułce

Prace budowlane można rozpocząć dopiero po zawiadomieniu właściwego organu nadzoru budowlanego w ciągu 7 dni przed ich rozpoczęciem (promocja 3 w 1). W zawiadomieniu musi znaleźć się oświadczenie kierownika budowy, w którym potwierdza on sporządzenie planu bioz oraz przyjęcie obowiązków kierownika budowy. Jeśli ustanowiony został nadzór inwestorski, do zgłoszenia trzeba dołączyć także oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzające przyjęcie przez niego obowiązków związanych z pełnieniem nadzoru (segregator). Zgodnie z obowiązującymi przepisami za rozpoczęcie budowy uznaje się poniższe prace przygotowawcze:
• niwelacja terenu,
• geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie,
• zagospodarowanie terenu budowy oraz budowę tymczasowych obiektów budowlanych,
• wykonanie przyłączy do infrastruktury technicznej na potrzeby robót budowlanych.
Prace przygotowawcze można rozpocząć wyłącznie na ternie, który objęty jest zgłoszeniem lub pozwoleniem na budowę (opinie).
Inwestor, który składa zawiadomienie o rozpoczęciu robót, jednocześnie musi wystąpić do organu wydającego pozwolenie na budowę o wydanie dziennika budowy. Dziennik budowy wydawany jest przez organ w ciągu trzech dni od momentu wystąpienia. Dziennik jest dokumentem urzędowym, w którym zapisywane są wykonywane prace budowlane, zdarzenia oraz okoliczności związane z procesem budowy. Przed oddaniem obiektu do użytkowania należy uzyskać decyzję zawalającą na użytkowanie.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami