Przepisy budowlane - czego dotyczy Prawo Budowlane?


Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994
Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994

 

USTAWA O PRAWIE BUDOWLANYM


Ustawa o prawie budowlanym z dnia 7 lipca 1994 roku jest ustawą często nowelizowaną na przestrzeni ostatnich lat. Dynamika zmian w prawie budowlanym wynika oczywiście z ogólnego rozwoju w tej dziedzinie i pojawiających się nowych wyzwaniach, często związanych z oczekiwaniami przedsiębiorców, ale też wiążą się często z postępem technicznym, który się dokonuje. Niemalże 100 zmian, których dokonał sejm od 1994 roku miało na celu usprawnienie wielu kwestii związanych z prawem budowlanym i rozwianie wielu wątpliwości, które pojawiały się czasami w przypadku dużych inwestycji, ale też małych jak budowy i remonty domów jednorodzinnych. Ustawa podzielna jest na 11 rozdziałów.

 

Rozdział 1: Przepisy ogólne
W rozdziale wstępnym ustawodawca definiuje przede wszystkim podstawowe pojęcia m.in. takie jak: obiekt budowlany, obiekt małej architektury, użytkowanie, tymczasowe obiekty budowlane etc. Definiowane są również pojęcia związane z wykonywanymi pracami jak: budowa, remont, dokumentacja budowy.

 

Rozdział 2: Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
Ustawa określa w tym miejscu przede wszystkim jakie są samodzielne funkcje techniczne, jaki jest ich zakres obowiązków, a także odpowiedzialności jaka ciąży na poszczególnej funkcji. Funkcjami takimi są między innymi: projektowanie budynków, nadzór autorski, kierowanie budową i innymi robotami budowlanymi, nadzór inwestorski, sprawowanie kontroli technicznej w celu utrzymania obiektów budowlanych i rzeczoznawstwo budowlane.

 

Rozdział 3: Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego
Rozdział zajmuje się opisem praw, obowiązków i zakresu odpowiedzialności uczestników procesu budowlanego, którymi są wedle rozumienia tej ustawy: inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy lub kierownik robót.

 

Rozdział 4: Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych
Ważnym etapem każdej budowy jest wszystko to, co dzieje się przed faktycznym rozpoczęciem prac. To właśnie ten rozdział opisuje zasady postępowania przed momentem, w którym na plac budowy wjedzie ciężki sprzęt budowlany i rozpoczną się właściwe prace. Dowiemy się tu zasad postępowania zarówno w przypadku małych inwestycji jak domy jednorodzinne, jak również dużych prac budowlanych.

 

Rozdział 5: Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych
Cały proces budowy i następnie oddania obiektu do użytku został opisany w rozdziale piątym. Dowiemy się z niego wiele na temat zasad przeprowadzania prac geodezyjnych na terenie budowy, niwelacji terenu, gospodarowania terenem budowy w czasie prac budowlanych oraz wykonywaniu wszystkich niezbędnych przyłączy do budynku.

 

Rozdział 6: Utrzymanie obiektów budowlanych
Użytkowanie budynku już po jego wykonaniu i oddaniu jest również kwestią uregulowaną prawnie ustawą o prawie budowlanym. W tym wypadku dowiemy się w jaki sposób zarządzać budynkiem, a także użytkować go zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Rozdział ten szczegółowo podaje również terminy i okresy kontroli, które winne być przeprowadzone na terenie wykonanej przez nas inwestycji w określonym czasie.

 

Rozdział 7: Katastrofa budowlana
Szczególny rozdział definiujący katastrofę budowlaną, a także wskazujący jakie działania powinny zostać wykonane niezwłocznie po jej zaistnieniu, włącznie z powołaniem specjalnych komisji przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a także zasad postępowania przez wszystkie osoby uczestniczące w budowie od etapów projektowych po wykonanie.

 

Rozdział 8: Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
Formalny podział kompetencji pomiędzy konkretne organy państwowego nadzoru budowlanego. Jest to zapis kompetencji poszczególnych organów oraz sposobu ich realizowania.

 

Rozdział 9: Przepisy karne
Przepisy karne, które mają zastosowanie w przypadku wystąpienia małych wypadków budowlanych jak również poważniejszych katastrof na placach budów. W rozdziale wyszczególnione są nieprawidłowości w wykonywaniu prac budowlanych i możliwe konsekwencje, jakie ponieść może firma budowlana, bądź wykonawca robót.

 

Rozdział 10: Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie
Rozdział będący uzupełnieniem rozdziału 9. Wskazuje na poszczególne zawody, które są odpowiedzialne prawnie za ewentualne nieprawidłowości na etapach projektowania i budowy. Rozdział ten informuje również o zawodowych konsekwencjach jakie dana osoba może ponieść w zależności od pełnionej przez siebie funkcji.

 

Rozdział 11: Przepisy przejściowe i końcowe
Ostatni rozdział obowiązującej ustawy to spis wszelkich przepisów, które są tymczasowe, a także informacja o zasadach na jakich wskazana ustawa ma być respektowana i wcielana w życie.

 

 

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !