Blog

Betony asfaltowe zdjęcie nr 10
30.05.2018

Przepisy budowlane - czego dotyczy Prawo Budowlane?

W artykule znajdziesz:

Przepisy budowlane - czego dotyczy Prawo Budowlane?


Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994
Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994

 

USTAWA O PRAWIE BUDOWLANYM


Ustawa o prawie budowlanym z dnia 7 lipca 1994 roku jest ustawą często nowelizowaną na przestrzeni ostatnich lat. Dynamika zmian w prawie budowlanym wynika oczywiście z ogólnego rozwoju w tej dziedzinie i pojawiających się nowych wyzwaniach, często związanych z oczekiwaniami przedsiębiorców, ale też wiążą się często z postępem technicznym, który się dokonuje. Niemalże 100 zmian, których dokonał sejm od 1994 roku miało na celu usprawnienie wielu kwestii związanych z prawem budowlanym i rozwianie wielu wątpliwości, które pojawiały się czasami w przypadku dużych inwestycji, ale też małych jak budowy i remonty domów jednorodzinnych. Ustawa podzielna jest na 11 rozdziałów.

 

Rozdział 1: Przepisy ogólne
W rozdziale wstępnym ustawodawca definiuje przede wszystkim podstawowe pojęcia m.in. takie jak: obiekt budowlany, obiekt małej architektury, użytkowanie, tymczasowe obiekty budowlane etc. Definiowane są również pojęcia związane z wykonywanymi pracami jak: budowa, remont, dokumentacja budowy.

 

Rozdział 2: Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
Ustawa określa w tym miejscu przede wszystkim jakie są samodzielne funkcje techniczne, jaki jest ich zakres obowiązków, a także odpowiedzialności jaka ciąży na poszczególnej funkcji. Funkcjami takimi są między innymi: projektowanie budynków, nadzór autorski, kierowanie budową i innymi robotami budowlanymi, nadzór inwestorski, sprawowanie kontroli technicznej w celu utrzymania obiektów budowlanych i rzeczoznawstwo budowlane.

 

Rozdział 3: Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego
Rozdział zajmuje się opisem praw, obowiązków i zakresu odpowiedzialności uczestników procesu budowlanego, którymi są wedle rozumienia tej ustawy: inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy lub kierownik robót.

 

Rozdział 4: Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych
Ważnym etapem każdej budowy jest wszystko to, co dzieje się przed faktycznym rozpoczęciem prac. To właśnie ten rozdział opisuje zasady postępowania przed momentem, w którym na plac budowy wjedzie ciężki sprzęt budowlany i rozpoczną się właściwe prace. Dowiemy się tu zasad postępowania zarówno w przypadku małych inwestycji jak domy jednorodzinne, jak również dużych prac budowlanych.

 

Rozdział 5: Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych
Cały proces budowy i następnie oddania obiektu do użytku został opisany w rozdziale piątym. Dowiemy się z niego wiele na temat zasad przeprowadzania prac geodezyjnych na terenie budowy, niwelacji terenu, gospodarowania terenem budowy w czasie prac budowlanych oraz wykonywaniu wszystkich niezbędnych przyłączy do budynku.

 

Rozdział 6: Utrzymanie obiektów budowlanych
Użytkowanie budynku już po jego wykonaniu i oddaniu jest również kwestią uregulowaną prawnie ustawą o prawie budowlanym. W tym wypadku dowiemy się w jaki sposób zarządzać budynkiem, a także użytkować go zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Rozdział ten szczegółowo podaje również terminy i okresy kontroli, które winne być przeprowadzone na terenie wykonanej przez nas inwestycji w określonym czasie.

 

Rozdział 7: Katastrofa budowlana
Szczególny rozdział definiujący katastrofę budowlaną, a także wskazujący jakie działania powinny zostać wykonane niezwłocznie po jej zaistnieniu, włącznie z powołaniem specjalnych komisji przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a także zasad postępowania przez wszystkie osoby uczestniczące w budowie od etapów projektowych po wykonanie.

 

Rozdział 8: Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
Formalny podział kompetencji pomiędzy konkretne organy państwowego nadzoru budowlanego. Jest to zapis kompetencji poszczególnych organów oraz sposobu ich realizowania.

 

Rozdział 9: Przepisy karne
Przepisy karne, które mają zastosowanie w przypadku wystąpienia małych wypadków budowlanych jak również poważniejszych katastrof na placach budów. W rozdziale wyszczególnione są nieprawidłowości w wykonywaniu prac budowlanych i możliwe konsekwencje, jakie ponieść może firma budowlana, bądź wykonawca robót.

 

Rozdział 10: Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie
Rozdział będący uzupełnieniem rozdziału 9. Wskazuje na poszczególne zawody, które są odpowiedzialne prawnie za ewentualne nieprawidłowości na etapach projektowania i budowy. Rozdział ten informuje również o zawodowych konsekwencjach jakie dana osoba może ponieść w zależności od pełnionej przez siebie funkcji.

 

Rozdział 11: Przepisy przejściowe i końcowe
Ostatni rozdział obowiązującej ustawy to spis wszelkich przepisów, które są tymczasowe, a także informacja o zasadach na jakich wskazana ustawa ma być respektowana i wcielana w życie.

 

 

Najnowsze wpisy

21.06.2024
Betony asfaltowe zdjęcie nr 11
Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów budownictwa

Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów, zwane także obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej), jest wymagane w wielu krajach w…

21.06.2024
Betony asfaltowe zdjęcie nr 12
Utrata uprawnień budowlanych

Utrata uprawnień budowlanych w Polsce jest regulowana przez przepisy prawa, a proces ten może mieć miejsce w określonych sytuacjach. Przyczyny…

Betony asfaltowe zdjęcie nr 15 Betony asfaltowe zdjęcie nr 16 Betony asfaltowe zdjęcie nr 17
Betony asfaltowe zdjęcie nr 18
Betony asfaltowe zdjęcie nr 19 Betony asfaltowe zdjęcie nr 20 Betony asfaltowe zdjęcie nr 21
Betony asfaltowe zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Betony asfaltowe zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Betony asfaltowe zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Betony asfaltowe zdjęcie nr 31 Betony asfaltowe zdjęcie nr 32 Betony asfaltowe zdjęcie nr 33
Betony asfaltowe zdjęcie nr 34
Betony asfaltowe zdjęcie nr 35 Betony asfaltowe zdjęcie nr 36 Betony asfaltowe zdjęcie nr 37
Betony asfaltowe zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Betony asfaltowe zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Betony asfaltowe zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami