Blog

22.06.2018

Przepisy budowlane – dziennik budowy

W artykule znajdziesz:

Przepisy budowlane – dziennik budowy

Podstawowym dokumentem urzędowym na budowie jest dziennik budowy. Ma on postać zeszytu w formacie A4. Jego strony muszą być ponumerowane, aby zabezpieczyć je przed zdekompletowaniem.(program na komputer)  Każda strona do wpisów jest podwójna, dzięki czemu jednocześnie powstaje oryginał i kopia, posiadająca perforację ułatwiającą wyrwanie. Dziennik budowy wydawany jest przez ten sam organ administracji architektoniczno-budowlanej, który wydawał pozwolenie na budowę. Na stronie tytułowe zamieszczone są następujące dane – numer dziennika budowy, data wydania i liczba stron, dane inwestora, rodzaj oraz adres budowy, montażu lub rozbiórki, numer pozwolenia na budowę wraz z datą wydania, pouczenie o metodzie prowadzenia dziennika.(program na telefon)

Prowadzenie dziennika budowy

Dziennik budowy można kupić w placówce handlowej lub urzędzie, a następnie zanieść do urzędu, w którym wydano pozwolenie na budowę, gdzie zostaje opieczętowany. (promocja 3 w 1) Odpowiedzialność za odpowiednie przechowywanie oraz prowadzenie dziennika budowy spoczywa głównie na kierowniku budowy. To on odpowiada za stałą dostępność dziennika na budowie dla osób, które z niego korzystają. Do wykonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnione są wszystkie osoby biorące udział w procesie budowlanym, czyli zarówno kierownik budowy i projektant, jak i inwestor oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.(program na egzamin ustny)

Czynności geodezyjne

Co ważne, projektant może zażądać wstrzymania robót budowlanych za pomocą wpisu w dzienniku w sytuacji, gdy stwierdzi możliwość powstania zagrożenia lub wykonywania robót niezgodnie z projektem budowlanym. Wówczas kierownik budowy musi o takim wpisie poinformować inwestora.(segregator) Wpisów mogą również dokonywać osoby wykonujące czynności geodezyjne na budowie, a także wszyscy pracownicy organów uprawnionych do kontroli przestrzegania obowiązujących przepisów na budowie i pracownicy organów nadzoru budowlanego. Po zakończeniu robót budowlanych dziennik musi być dołączony do zawiadomienia, który składa się w urzędzie.(opinie)  Wraz z nim w zawiadomieniu muszą znaleźć się protokoły sprawdzeń i badań wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonawczą, kopią charakterystyki wykonawczej budynku i oświadczeniem kierownika budowy.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami