Blog

05.05.2019

Przestrzeganie przepisów prawa budowlanego

W artykule znajdziesz:

Przestrzeganie przepisów prawa budowlanego – co podlega kontroli?

Prawo dokonywania kontroli w zakresie przestrzegania i stosowania prawa budowlanego mają organy nadzoru budowlanego.

Przestrzeganie przepisów prawa budowlanego – co podlega kontroli

Podstawową kwestią, które podlega sprawdzeniu jest zgodność wykonywanych robót budowlanych z obowiązującym prawem budowlanym oraz warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę czy projektem budowlanym (https://uprawnienia-budowlane.pl). Ponadto nadzór budowlany sprawdza, czy osoby, które pełnią samodzielne funkcje techniczne na budowie, mają uprawnienia wymagane do pełnienia tych funkcji (program na komputer).

Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie prawo budowlane uznaje działalność, która jest „związana z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych (program na telefon). W szczególności jest to działalność obejmująca m.in. kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi (art. 12 ust. 1 pkt 2 p.b.), wykonywanie nadzoru inwestorskiego (art. 12 ust. 1 pkt 4 p.b.) czy sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych (art. 12 ust. 1 pkt 5 p.b.)”.

Organy nadzoru budowlanego

Oprócz tego organy nadzoru budowlanego mogą sprawdzić, czy wyroby, które są wykorzystywane podczas wykonywania prac budowlanych, są zgodne z art. 10 prawa budowlanego (opinie o programie). Z przepisów wynika, że kontrola może dotyczyć wyłącznie te czynności (segregator aktów prawnych).

Oznacz to, że nadzór budowlany nie jest uprawniony do naruszania decyzji wydanych przez organ architektoniczno-budowlany – wynika to m.in. decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego, który orzekł w sprawie II OSK 1856/16, że „organy nadzoru budowlanego mogą jedynie monitować do właściwego organu o wzruszenie decyzji o pozwoleniu na budowę z uwagi na wyniki kontroli prawidłowości postępowania administracyjnego przed organami administracji architektoniczno-budowlanej oraz wydawanych w jego toku decyzji i postanowień (promocja 3 w 1).”

Oprócz wymienionych czynności organy nadzoru budowanego mogą też sprawdzić kwestie prawidłowości postępowania administracyjnego w organach administracji architektoniczno-budowlanej i poprawności wydawanych w toku tego postępowania postanowień i decyzji (program egzamin ustny).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami