Blog

Karta pracy zdjęcie nr 10
30.05.2018

Przykład części opisowej projektu budowlanego

W artykule znajdziesz:

Przykład części opisowej projektu budowlanego

 
Projekt budowlany część opsiowa - uprawnienia budowlane
Projekt budowlany część opsiowa - uprawnienia budowlane

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY A. CZĘŚĆ OPISOWA

1.0. Podstawa opracowania

- Zlecenie wewnętrzne - Wytyczne przyszłych użytkowników - Dokumentacja archiwalna budynku - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690)

2.0 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont części hali “A" budynku w Gdańsku, w ramach którego zostaną wykonane następujące prace:

-wyrównanie popziomu posadzki w pasie komunikacji parteru hali „A” -wykonanie ścianek wydzielająch stanowiska badawcze i salkę audiowizualną w poziomie antresoli -wymiana warstwy wykończeniowej posadzki w pasie komunikacji na antresoli -wymiana barierek oraz przegród ażurowych w poziomie parteru i antresoli -częściowa wymiana stolarki drzwiowej -wykonanie nowych powłok malarskich elementów konstrukcyjnych pionowych i poziomych, ścian i stropów.

3.0. Lokalizacja

Lokalizacja budynku Gdańsk Lokalizacja budowy: - wewnątrz hali „A”

4.0. Opis stanu istniejącego

Budynek Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, powstały w 2 połowie XX wieku, składa się z części o różnym przeznaczeniu, powiązanych ze sobą funkcjonalnie i przestrzennie. Hala „A” (mieszcząca stanowiska badawcze IMP PAN), w której przewidziany jest projektowany remont, jest to budynek 1 – kondygnacyjny z antresolą, niepodpiwniczony, w konstrukcji żelbetowej, szkieletowej, słupowo – ryglowej, słupy na siatce 600x625cm. Stopy fundamentowe posadowione na palach żelbetowych.

5.0. Opis istniejących warunków gruntowo – wodnych.

Bezpośrednio pod istniejącą posadzką hali z płytek ceramicznych znajduje płyta betonowa gr. 45-60cm z rusztem stalowym z dwuteowników. Poniżej nasypy niekontrolowane i torfy. Grunty nośne ~7m poniżej poziomu posadzki.

6.0.Program funkcjonalno - przestrzenny. 6.1.Komunikacja w poziomie parteru.

Ze względu na różnice wysokości w obrębie posadzki parteru, spowodowane osiadaniem budynku, zdecydowano się na wykonanie wyrównawczej płyty posadzkowej w pasie komunikacji w poziomie parteru hali.

6.2.Stanowiska badawcze w poziomie antresoli

Zaprojektowano wykonanie wydzieleń czterech pomieszczeń w poziomie antresoli. Trzy pomieszczenia zostaną przeznaczone na stanowiska badawcze, jedno na salkę audiowizualną. Ścianki wydzielające zaprojektowano jako szkieletowe z wypełnieniem stalarką aluminiową.

7.0. Zestawienie powierzchni 7.1.Komunikacja w poziomie parteru

- poziom ±0.00 – 118.97m2

7.2.Komunikacja w poziomie antresoli

- poziom +4.50 – 93.38m2

7.3.Stanowiska badawcze i salka audiowizualna w poziomie antresoli

- stanowiska badawcze – 90.19m2 - salka audiowizualna – 23.72m2

8.0. Rozwiązania architektoniczno - budowlane 8.1. Konstrukcja.

W istniejącej hali w poziomie parteru projektuje się wyrównującą płytę posadzki wylaną na warstwach istniejących (po zdjęciu warstwy wierzchniej - płytek ceramicznych oraz wypiętrzonych fragmentów szlichty betonowej), na podbudowie z chudego betonu (program na telefon). W poziomie antresoli projektuje się wykonanie ścianek wydzielających pomieszczenia, o szkielecie nośnym z profili stalowych, wypełnionym stolarką aluminiową, oraz wymianę, połączoną ze wzmocnieniem, fragmentu stropu antresoli.

8.1.1. Płyta posadzki.

Płytę posadzki zaprojektowano jako monolityczną żelbetową gr.20cm, opartą na istniejących warstwach podbudowy posadzki. Nowoprojektowana płyta ma za zadanie zniwelowanie różnic poziomów istniejącej posadzki, powstałych na skutek procesu osiadania konstrukcji hali i istniejącej posadzki, wykonanej na nasypie i gruntach słabo nośnych.

8.1.2. Konstrukcja stalowa ścianek działowych

Na poziomie antresoli zaprojektowano scianki wydzielające pomieszczenia, w konstrukcji stalowej szkieletowej z wypełnieniem stolarką aluminiową. Jako konstrukję wsporczą zaprojektowano konstrukję stalową z profili rurowych 100x100x4. Konstrukcja jest mocowana do płyty żelbetowej stropowej antresoli za pomocą kotew chemicznych Hilti. Górą konstrukcja podstawowa została usztywniona rusztem stalowym z profili rurowych 100x100x4. Szczegółowe rozwiązania zawarto w części konstrukcyjnej projeku.

8.1.3. Strop antresoli.

W związku z koniecznością właściwego zamocowania jednego z elementów podkonstrukcji ścianek wydzielających, zaprojektowano wykonanie nowego fragmentu stropu, dowiązanego do istniejącej konstrukcji stropu wspornikowego antresoli hali „A”. W celu powiązania nowoprojektowanego fragmentu z elementem istniejącym przewidziano:

- rozkucie istniejącego stropu na długości projektowanego elementu podkonstrukcji z zachowaniem istniejącego zbrojenia - dozbrojenie projektowanego fragmentu stropu -wylanie na nowo projektowanego fragmentu stropu. Szczegółowe rozwiązania zawarto w części konstrukcyjnej projektu.

8.2. Wykończenie ścian i sufitów 8.2.1. Ściany malowane

Ściany w zakresie wskazanym w części rysunkowej oczyścić i uzupełnić ubytki tynku, następnie wykonać warstwę wyrównawczą z zaprawy klejowej białej, zbrojonej siatką z włókna szklanego. Malować farbą lateksową w kolorze białym. Szczegółowe rozwiązanie podano w części rysunkowej opracowania.

8.2.1. Ściany z okładziną z płytek gres

Na ścianie podokiennej w poziomie parteru, z istniejącą okładziną z płytek ceramicznych, w zakresie wskazanym w części rysunkowej, po oczyszczeniu i odtłuszczeniu rozprowadzić warstwę sczepną weber.prim 803, następnie układać płytki gres na klej weber.xerm km flex. Szczegóły podano w części rysunkowej opracowania.

8.3. Wykończenie żelbetowych elementów konstrukcyjnych pionowych i poziomych

Wszystkie żelbetowe elementy konstrukcyjne w przestrzeni ogólnodostępnej hali należy oczyścić i uzupełnić ubytki tynku, następnie wykonać warstwę wyrównawczą z zaprawy klejowej białej, zbrojonej siatką z włókna szklanego. Malować farbą lateksową w kolorze pomarańczowym, jedynie belki podsuwnicowe pomalować na biało. Szczegółowe rozwiązanie podano w części rysunkowej opracowania.

8.4. Wykończenie posadzek. 8.4.1. Posadzka w pasie komunikacji w poziomie parteru

Na zaprojektowanej w pasie komunikacji, w celu wyrównania poziomów, płycie żelbetowej wykonać powłokę fakturową o podwyższonej odporności na poślizg Sika: - zagruntować żywicą epoksydową Sikafloor-156/-161 (opcjonalnie) - wykonać powłokę wykończeniową z żywicy epoksydowej Sikafloor-264 z zagęszczaczem Extender T, przesypaną piaskiem kwarcowym 0.1-0.5mm Przy wykonywaniu powłoki przestrzegać wytycznych producenta.

8.4.1. Posadzka w pasie komunikacji w poziomie antresoli

Po skuciu istniejącej warstwy wykończeniowej z płytek ceramicznych i wyrównaniu podłoża należy wykonać nową warstwę wykończeniową z płytek gres układanych na klej. Szczegółowe rozwiązanie podano w części rysunkowej opracowania.

8.5. Stolarka aluminiowa.

W poziomie antresoli jako wypełnienie szkieletu wydzieleń pomieszczeń stanowisk badawczych zaprojektowano stolarkę aluminiową. Przyjęto szkło bezpieczne 4.4.2, w segmentach przylegających do komunikacji dodatkowo spełniające wymagania odporności pożarowej EI30. Na styku stolarki i konstrukcji wsporczej zastosować aluminiowe listwy maskujące. Kolor profili i listew Ral 7015. Skrzydła drzwiowe wyposażone w samozamykacze. Szczegółowe rozwiązania podano w zestawieniu stolarki aluminiowej.

 

Najnowsze wpisy

21.06.2024
Karta pracy zdjęcie nr 11
Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów budownictwa

Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów, zwane także obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej), jest wymagane w wielu krajach w…

21.06.2024
Karta pracy zdjęcie nr 12
Utrata uprawnień budowlanych

Utrata uprawnień budowlanych w Polsce jest regulowana przez przepisy prawa, a proces ten może mieć miejsce w określonych sytuacjach. Przyczyny…

Karta pracy zdjęcie nr 15 Karta pracy zdjęcie nr 16 Karta pracy zdjęcie nr 17
Karta pracy zdjęcie nr 18
Karta pracy zdjęcie nr 19 Karta pracy zdjęcie nr 20 Karta pracy zdjęcie nr 21
Karta pracy zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Karta pracy zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Karta pracy zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Karta pracy zdjęcie nr 31 Karta pracy zdjęcie nr 32 Karta pracy zdjęcie nr 33
Karta pracy zdjęcie nr 34
Karta pracy zdjęcie nr 35 Karta pracy zdjęcie nr 36 Karta pracy zdjęcie nr 37
Karta pracy zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Karta pracy zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Karta pracy zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami