Przykładowe pytania z prawa budowlanego - egzamin ustny


Przykładowe pytania z prawa budowlanego - egzamin ustny

 

Jakie przepisy zalicza się do przepisów techniczno-budowlanych i jakie organy są właściwe do ich wydania?


Do przepisów techniczno-budowlanych zalicza się: 1. warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie, uwzględniające wymagania, o których mowa w art.5 prawa budowlanego, 2. warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych. Warunki powyższe określają, w drodze rozporządzenia: - minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej dla budynków oraz związanych z nimi urządzeń - oraz właściwi ministrowie, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, dla pozostałych obiektów budowlanych.

 

Reklama: Na naszej stronie znajdą Państwo kompletne oprogramowanie służące do nauki na uprawnienia budowlane. Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada tryb Egzaminu Ustnego, który również pozwoli na przygotowanie się do egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane. W ofercie posiadamy również promocje 2 w 1 oraz 3 w 1. Wszystkie najświeższe informacje dotyczące uprawnień budowlanych znajdziesz w zakładce Aktualności. Poznaj opinie naszych użytkowników, którzy już są po swoim egzaminie na uprawnienia budowlane w zakładce Opinie.

 

Jakie wyroby budowlane należy stosować przy wykonywaniu robót budowlanych?


Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są:

 

1. Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami:

 

a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji, b)dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną.

 

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.


Omówić tryb nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego.


Zgodnie z art.15 prawa budowlanego właściwy organ samorządu zawodowego orzeka , w drodze decyzji, o nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego. Rzeczoznawcą budowlanym może być osoba, która:

 

1. korzysta z pełni praw publicznych,

 

2. posiada:

 

a) dyplom ukończenia wyższej uczelni,

 

b) uprawnienia budowlane bez ograniczeń oraz co najmniej 10 lat praktyki odbytej po ich uzyskaniu,

 

c) opinie dwóch rzeczoznawców budowlanych odpowiedniej specjalności. Podstawę do podjęcia czynności rzeczoznawcy budowlanego stanowi dokonanie wpisu, w drodze decyzji, do centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych.

 

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !