Blog

30.05.2018

Przykładowe pytania z prawa budowlanego - egzamin ustny

W artykule znajdziesz:

Przykładowe pytania z prawa budowlanego - egzamin ustny


Przykładowe pytania z prawa budowlanego - egzamin ustny

 

Jakie przepisy zalicza się do przepisów techniczno-budowlanych i jakie organy są właściwe do ich wydania?


Do przepisów techniczno-budowlanych zalicza się: 1. warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie, uwzględniające wymagania, o których mowa w art.5 prawa budowlanego, 2. warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych. Warunki powyższe określają, w drodze rozporządzenia: - minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej dla budynków oraz związanych z nimi urządzeń - oraz właściwi ministrowie, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, dla pozostałych obiektów budowlanych.

 

Reklama: Na naszej stronie znajdą Państwo kompletne oprogramowanie służące do nauki na uprawnienia budowlane. Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2017 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada tryb Egzaminu Ustnego, który również pozwoli na przygotowanie się do egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane. W ofercie posiadamy również promocje 2 w 1 oraz 3 w 1. Wszystkie najświeższe informacje dotyczące uprawnień budowlanych znajdziesz w zakładce Aktualności. Poznaj opinie naszych użytkowników, którzy już są po swoim egzaminie na uprawnienia budowlane w zakładce Opinie.

 

Jakie wyroby budowlane należy stosować przy wykonywaniu robót budowlanych?


Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są:

 

1. Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami:

 

a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji, b)dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną.

 

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.


Omówić tryb nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego.


Zgodnie z art.15 prawa budowlanego właściwy organ samorządu zawodowego orzeka , w drodze decyzji, o nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego. Rzeczoznawcą budowlanym może być osoba, która:

 

1. korzysta z pełni praw publicznych,

 

2. posiada:

 

a) dyplom ukończenia wyższej uczelni,

 

b) uprawnienia budowlane bez ograniczeń oraz co najmniej 10 lat praktyki odbytej po ich uzyskaniu,

 

c) opinie dwóch rzeczoznawców budowlanych odpowiedniej specjalności. Podstawę do podjęcia czynności rzeczoznawcy budowlanego stanowi dokonanie wpisu, w drodze decyzji, do centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych.

 

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami