Reakcje rozkładu kredy

Reakcje rozkładu kredy

Reakcje rozkładu kredy i CaC03 osiągają maksymalne szybkości w temperaturze odpowiednio 910 i 940°C. Różnica temperatury dysocjacji CaCOa w różnych składnikach zawierających wapń jest powodowana zawartością domieszek w kredzie, które przyspieszają przebieg reakcji rozkładu CaC03. Ogólny ubytek masy próbek osiągnął 40,3% w kredzie i 43% w CaC03, co mniej więcej zgadza się z danymi analizy chemicznej, dającej odpowiednio 39,36 i 44,2% (program uprawnienia budowlane na komputer).
Procesy zachodzące podczas prażenia mieszanin surowcowych.

Krzywe termiczne badanych mieszanin pozwoliły na stwierdzenie różnic w ich reaktywności (zresztą nieznacznych), związanych z obecnością różnych składników zawierających wapń, a mianowicie na stwierdzenie szybszego przebiegu reakcji w zestawie o module Mn = 0,65 w związku z obniżeniem temperatury początku dysocjacji węglanu wapniowego. Efekt endotermiczny w temperaturze 670°C, związany z przemianą faz /9->a’C2S, wskazuje na stabilizację fazy /5C2S chromem zawartym w żużlu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Przy dalszym wzroście temperatury próbek następuje dysocjacja węglanu wapniowego, przy czym proces rozkładu ulega następującym zmianom: wraz ze zmniejszeniem wartości modułu nasycenia maksymalna szybkość przebiegu dysocjacji CaC03 przesuwa się do zakresu niższych wartości temperatury.

Wysokość efektu endotermicznego na krzywych zmniejsza się odpowiednio z obniżeniem modułu nasycenia. Mniejsza wysokość piku wywołana jest tym, że tlenek wapniowy, wydzielający się przy dysocjacji CaC03, zostaje szybciej związany w zestawie o module Mn = 0,65 niż w zestawie o module Mn = 0,85 (uprawnienia budowlane). Proces rozkładu węglanu wapniowego w mieszaninach surowcowych kończy się w temperaturze 900°C (zestaw o Mn = 0,65) i 950°C (zestaw o Mn = 0,85), a więc w temperaturze znacznie niższej od temperatury rozkładu CaC03 w klasycznych mieszaninach surowcowych. Ubytki masy próbek, towarzyszące procesowi dysocjacji węglanu wapniowego, są prawie równe w obu przypadkach i są zgodne z wynikami analizy chemicznej (program egzamin ustny).

Analiza rentgenowska

Rentgenograficznie badano procesy zachodzące w temperaturze 800-1450°C w klinkierach o modułach nasycenia Mn = 0,85 i Mn - 0,65, prażonych w temperaturze 1440°C. Przed przygotowaniem do analizy próbki prażono bez przetrzymywania w temperaturze końcowej, po czym szybko chłodzono i rozdrabniano do całkowitego przejścia przez sito nr 0085x>. Na rentgenogramąch próbek prażonych w temperaturze 800°C o module Mn = 0,85 występują linie fazy yC2S: 3,01, 2,74 i 1,91 A (opinie o programie).

Dysocjacja węglanu wapniowego w tym zestawie rozpoczyna się w temperaturze 700°C, a już w temperaturze 800°C występuje w spieku tlenek wapniowy (2,40, 1,69 i 1,45 A), przy czym intensywność linii kalcytu zmniejsza się, o czym świadczą prążki 1,91 i 1,87 A. Znaczne przyspieszenie tego procesu obserwuje się w temperaturze 900°C, w której następuje duże zmniejszenie intensywności linii 1,91 A i zanik linii 1,87 A, obu należących do CaC03. Tlenek wapniowy ulega związaniu przy wzroście temperatury; w temperaturze 900°C zauważono zmniejszenie intensywności linii tlenku wapniowego (2,40, 1,69 i 1,45 A) (segregator aktów prawnych).

W temperaturze powyżej 800°C faza y krzemianu dwuwapniowego przechodzi w fazę /?, czemu towarzyszy już w temperaturze 900°C prawie całkowity zanik linii 3,01 A i pojawienie się linii 3,03, 2,79, 2,75 i 2,62 A. Dalszy wzrost temperatury wypalania sprzyja lepszemu wykrystalizowaniu krzemianów wapniowych, co uwidacznia się w zwiększeniu intensywności linii belitu 2,62, 1,48 A i innych. Przy ogrzewaniu do temperatury 1200°C na rentgenogramie spieku pojawiają się linie alitu 1,77, 2,10 i 3,03 A (promocja 3 w 1).

Intensywność ich zwiększa się ze wzrostem temperatury do 1450°C. W spiekach prażonych do temperatury 1300°C występuje C5A3, którego intensywność linii (4,92 i 2,44 A) zmniejsza się ze wzrostem temperatury. Na rentgenogramie spieku prażonego w temperaturze 1400°C prążki te znikają całkowicie i pojawiają się linie C3A (1,90, 2,19 i i 2,40 A).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !