Realizacja inwestycji w zakresie dróg krajowych


Pozwolenie na budowę i pozwolenie na użytkowanie wg ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych.

Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje wojewoda. Wydanie jej wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (ooś). Wojewoda może nakazać sporządzenie analizy porealizacyjnej z zakresu ochrony środowiska. Jeżeli z postępowania w sprawach ochrony środowiska wynika konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowanie, co zostało zapisane w decyzji o pozwoleniu na budowę, wnioskodawca musi go utworzyć w terminie do 12 miesięcy. Jeżeli budowa drogi wymaga pozwolenia wodnoprawnego, wojewoda wydaje go w terminie do 30 dni. Jeżeli z decyzji o pozwoleniu na budowę wynika obowiązek przebudowyistniejących urządzeń infrastruktury, wojewoda może ograniczyć decyzją sposób korzystania z nieruchomości, na której jest ta infrastruktura, przez udzielenia zezwolenia na wejście na nieruchomość i wykonanie niezbędnych prac, nawet jeśli właściciel nie wyraża na to zgody. Decyzji tej można nadać rygor natychmiastowej wykonalności. Nie można stwierdzić nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę drogi, jeśli wniosek został złożony po upływie 14 dni od daty jej uprawomocnienia się, a inwestor rozpoczął budowę.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

 

Jakie zmiany w stosowaniu innych aktów prawnych do dróg wprowadziła ustaw o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych?
Najważniejsze zmiany to: Ustawa dla dróg krajowych wprowadziła w miejsce decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - stosowanej wg ustawy prawo budowlane - decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi (ULD). Decyzje: o ustaleniu lokalizacji drogi, o pozwoleniu na budowę i o pozwoleniu na użytkowanie wydaje wojewoda. O wydaniu decyzji: o ustaleniu lokalizacji drogi, o pozwoleniu na budowę i o pozwoleniu na użytkowanie wojewoda przekazuje wnioskodawcy i zawiadamia pozostałe strony przez wywieszenie obwieszczeń w urzędach gmin i ogłoszenie w prasie lokalnej. Wojewoda może na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) nadać rygor natychmiastowej wykonalności decyzjom o ustaleniu lokalizacji drogi i o pozwoleniu na budowę. Decyzja ULD zatwierdza projekt podziału nieruchomości i stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej i katastru. Od decyzji ULD przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Tylko stronom w sprawie przysługuje prawo odwołania od decyzji o pozwoleniu na budowę. W sprawach lokalizacji dróg nie stosuje się przepisów ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !