Blog

06.06.2019

Regulamin uznawania kwalifikacji zawodowych dla obywateli UE

W artykule znajdziesz:

Regulamin uznawania kwalifikacji zawodowych dla obywateli UE

W regulaminie uznawania kwalifikacji zawodowych znajdują się wszystkie informacje dotyczące postępowania w zakresie uznawania kwalifikacji do uzyskania uprawnień budowlanych, czyli do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (https://uprawnienia-budowlane.pl). Ustalenia te dotyczą wszystkich obywateli krajów należących do:
• Unii Europejskiej,
• Konfederacji Szwajcarskiej,
• Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (program na komputer).

Regulamin uznawania kwalifikacji zawodowych dla obywateli UE

Za uznawanie kwalifikacji odpowiada Krajowa Rada, czyli Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Obowiązki te może też wykonywać skład orzekający tej rady, który powołuje się na podstawie regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (program na telefon).

Wnioskodawcami mogą być obywatele wymienionych państw, którzy nabyli kwalifikacje zawodowe odpowiadające sprawowaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Za kwalifikacje zawodowe uznaje się uprawnienia, które dają prawo do wykonywania czynności związanych z pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych określonych przez prawo budowlane (opinie o programie). Kwalifikacje muszą odpowiadać wybranej przez wnioskodawcę specjalności uprawnień budowlanych, które określone są w art. 14 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo budowlane. Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia wniosku o uznanie kwalifikacji zawodowych.

Co po złożeniu wniosku?

Po złożeniu wniosku rozpoczyna się postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych (segregator aktów prawnych). Przez takie postępowanie rozumie się postępowanie w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, które odpowiadają samodzielnym funkcjom technicznym w budownictwie (program egzamin ustny). Postępowanie dotyczy obywateli państw członkowskich Konfederacji Szwajcarskiej i Unii Europejskiej, a także krajów należących do Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, czyli do stron umowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (promocja 3 w 1). Osoby takie nabyły w wymienionych państwach kwalifikacje, dzięki którym mogą pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie na terenie Polski, określone w ustawie Prawo budowlane.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami