Remgenogram klinkieru

Remgenogram klinkieru

Remgenogram klinkieru o module Mn = 0,65, prażonego w temperaturze 1440°C, wykazuje znaczną zawartość fazy C2S (1,48, 2,10 i 2,19 A). Jednocześnie, obok krzemianu dwuwapniowego, występuje C5A3, o czym świadczą prążki: 4,92, 2,68, 2,44 i 1,90 A. W klinkierze o module Mn = 0,65 nie stwierdzono linii C3S, co zgadza się ze składem obliczonym na podstawie analizy chemicznej; w składzie tym występuje nieznaczna zawartość krzemianu trójwapniowego (program uprawnienia budowlane na komputer).

Spektroskopia w podczerwieni. Na widmach w podczerwieni klinkieru występują pasma pochłaniania krzemianów wapnia, rozszczepiające się na kilka pików zajmujących dość szeroki zakres częstotliwości (850-1000 cm-1). Widma w podczerwieni klinkierów o modułach nasycenia Mn = 0,85 i Mn = 0,65, prażonych odpowiednio w temperaturze 1450 i 1440°C, mają intensywne pasma pochłaniania związane z drganiami walencyjnymi Si-O w zakresie częstotliwości 850-1010 cm-1 (program uprawnienia budowlane na ANDROID). W zakresie mniejszej częstotliwości, przy 520 cm-1, obserwuje się pasmo wywołane wewnętrznymi drganiami deformacyjnymi.

Pewne zwiększenie częstotliwości tych drgań tłumaczy się wzajemnym oddziaływaniem wiązań Ca-O. Widma w podczerwieni klinkierów wskazują na obecność fazy fi krzemianu dwuwapniowego. W klinkierze o module Mn = 0,85 występuje również krzemian trójwapniowy, o czym świadczy pasmo związane z drganiami o małej częstotliwości vsSi04, przy 810 cm-1. Glinian wapniowy daje na widmach w podczerwieni pasma pochłaniania, należące do drgań walencyjnych tetraedrów A104 (uprawnienia budowlane).

Pasma pochłaniania w zakresie 500-600 i 450 cm-1 związane są z drganiami deformacyjnymi tych tetraedrów. Na widmach w podczerwieni klinkierów o modułach nasycenia Mn - 0,85 i Mn - 0,65 występują słabe pasma 670, 695, 750 cm-1 i odpowiednio 645, 680, 785 cm-1. Tę zmianę widm próbek można wyjaśnić obecnością związków chromu. Wiadomo, że w klinkierach chrom występuje w stanie trój- i sześciowartościowym (program egzamin ustny).

Analiza spektrofotometryczna

Przesunięcie pasm pochłaniania tetraedrów A104 tłumaczy się występowaniem drgań Cr6+ w tetraedrach Cr04, których pasma przypadają w tej części widma [9]. Pasmo 645 cm-1 w widmie klinkieru o module Mn = 0,65 świadczy o obecności wolnego tlenku chromowego [9]. Prawdopodobnie jon glinowy wypiera chrom, który tworzy własną fazę. Na pojawienie się wolnego tlenku chromowego może także wpływać zwiększona zawartość Cr203 w próbkach o module Mn = 0,65, co potwierdzają wyniki analizy chemicznej.
Dla cementów dekoracyjnych ważne są właściwości barwy i jej zmiany w zależności od składu i temperatury prażenia klinkierów. W tym celu prowadzono badania spektrofotometryczne uzyskanych klinkierów (opinie o programie).

Na krzywych spektralnych klinkierów o modułach nasycenia Mn = 0,85 i Mn = 0,65 występują po dwa maksima pochłaniania, odpowiednio przy 405, 635 nm i 400, 625 nm. Analiza tych widm wykazuje, że chrom w próbkach jest trój- i sześciowartościowy. Istnieje przypuszczenie, że w fazie QS Cr3+ zajmuje pozycje oktaedryczne jest więc prawdopodobne, że zastępuje on jony Ca2+ i w tym przypadku może niekorzystnie wpływać na trwałość barwy cementu w procesie hydratacji. Niewykluczona jest możliwość rozmieszczenia Cr3+ także w położeniach międzywęzłowych. Sześciowartościowy chrom zastępuje Si4+, co nie powinno prowadzić do osłabienia barwy cementu w procesie hydratacji [8]. Spektralne krzywe pochłaniania umożliwiły również określenie właściwości barwnych badanych cementów: intensywności g i odcienia barwy A (segregator aktów prawnych).

Dla klinkierów o modułach nasycenia Mn - 0,85 i Mn - 0,65 uzyskano odpowiednio: A - 535 nm, g = 31,2% i A = 515 nm, g = 28,6%. Dla klinkieru o Mn = 0,85 można zauważyć pewne przesunięcie odcienia barwy w stronę barwy żółtej, podczas gdy dla klinkieru o Mn = 0,65 - w stronę barwy niebieskiej. Różnica w intensywności barwy obu klinkierów jest nieznaczna (promocja 3 w 1)..

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !