Blog

16.04.2019

Roboty budowlane a prawo budowlane

Roboty budowlane a prawo budowlane

Roboty budowlane to zgodnie z prawem budowlanym nie tylko budowa, ale również prace budowlane, które polegają na montażu, przebudowie, remoncie bądź rozbiórce obiektu budowlanego (program na komputer). Zasady prowadzenia takich robót są regulowane przez prawo budowlane (program na telefon). Przede wszystkim należy pamiętać, że roboty budowlane mogą być rozpoczęte wyłącznie po zgłoszeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej lub na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę. Rozpoczęcie budowy następuje z momentem podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy – do ich rozpoczęcia niezbędna jest osoba posiadająca uprawnienia budowlane, czyli prawo do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Zaliczenie państwowego egzaminu

Roboty budowlane a prawo budowlane

Roboty budowlane mogą być prowadzone przez inwestora lub przez firmę, z którą podpisał on umowę o roboty budowlane (program na egzamin ustny). Jednak zgodnie z prawem budowlanym to inwestor jest zobowiązany do zorganizowania całego procesu inwestycyjnego, w tym m.in. do zapewnienia nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych przez osoby, które mają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, czyli uprawnienia budowlane. Art 42 prawa budowlanego nakazuje, aby inwestor powierzył prowadzenie oraz nadzorowanie robót budowlanych kierownikowi budowy (promocja 3 w 1). Ma on również prawo do ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego (segregator).
Prawo budowlane wymaga, aby prace budowlane były prowadzone zgodnie z warunkami technicznymi oraz przepisami budowlanymi. Oznacza to, że osoby, które nadzorują prowadzenie prac budowlanych, muszą posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności, które pozwalają na prawidłową ocenę zdarzeń zachodzących podczas prac budowlanych. Uprawnienia, czyli prawo do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, są przyznawane osobom z odpowiednim wykształceniem oraz praktyką zawodową. Muszą one zaliczyć państwowy egzamin, składających się z części pisemnej i ustnej. Dopiero po jego zaliczeniu inżynier budownictwa otrzymuje decyzję wydaną przez organ samorządu zawodowego, czyli wspomniane właśnie uprawnienia budowlane (opinie).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami