Rodzaj wypełniacza

 

Rodzaj wypełniacza

Rodzaj wypełniacza i jego uziarnienie wpływają w sposób istotny na właściwości pianobetonu. Jako wypełniacze mogą być stosowane piaski, wielkopiecowe żużle granulowane i popioły lotne. Im grubsze jest uziarnienie wypełniacza, tym większy ciężar objętościowy ma otrzymywany pianobeton (program uprawnienia budowlane na komputer).
Piasek stosowany do wyrobu pianobetonu powinien być ostroziarnisty i o drobnym uziarnieniu.

Najbardziej odpowiednie są piaski o dużej zawartości frakcji 0-1 mm. W żadnym wypadku nie należy stosować piasku zawierającego ziarna powyżej 3 mm. Piaski takie w stanie naturalnym występują rzadko, toteż przy uruchomieniu produkcji należy przewidzieć odsiewanie frakcji grubszych lub mielenie.
Piasek nie powinien zawierać żadnych zanieczyszczeń (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Zawartość krzemionki powinna być wysoka - nie mniej niż 70%.
Jako materiały wypełniające, zmniejszające ciężar objętościowy pianobetonu, mogą być stosowane drobne frakcje kruszyw porowatych, wielkopiecowe żużle granulowane i popioły lotne, pod warunkiem, że nie zawierają składników wpływających ujemnie na pianobeton.

Pianobetony wykonane na czystym piasku mają przeważnie niewielką wytrzymałość, natomiast skurcz jest duży zarówno przy dojrzewaniu w warunkach normalnych jak i przy naparzaniu niskoprcżnym. Skurcz pianobe- tonów z wypełniaczem piaskowo-żużlowym jest znacznie mniejszy. Stosunek piasku do żużla zależy od sposobu dojrzewania pianobetonu. Przy dojrzewaniu normalnym może dochodzić do 50 : 50, przy naparzaniu niskoprężnym zaś 75 : 25. Ciężar nasypowy żużla granulowanego przed rozdrobnieniem powinien wynosić 600-800 kG/m3.
Popioły lotne stosowane do wyrobu pianobetonu powinny mieć dużą zawartość krzemionki, oraz niską - S03 i MgO.
Środek pianotwórczy odgrywa główną rolę w produkcji pianobetonu. Za pomocą skłócenia jego wodnego roztworu powinno się otrzymywać trwałą i elastyczną pianę. Uzyskuje się to dzięki zawartości w środkach pianotwórczych związków chemicznych zmniejszających napięcie powierzchniowe wody.

Trwałość piany

Pod pojęciem piany rozumie się drobne pęcherzyki powietrzne zamknięte cienkimi otoczkami wodnego roztworu środka pianotwórczego (uprawnienia budowlane). Dzięki sprężystości pęcherzyków powietrznych piana nie ulega zniszczeniu przez pewien czas.
Piana po zmieszaniu z zaprawą wytrzymuje bez zniszczenia nacisk stałych cząstek zaprawy w ciągu 2-3 godzin wykazując jedynie niewielkie osiadanie masy. Rozdrobnione cząstki stałe zaprawy przenikają do wodnych otoczek piany (program egzamin ustny). Cząsteczki spoiwa wiążą i twardnieją, przekształcając otoczki piany w ciało stałe.

O wartości środka pianotwórczego świadczy stosunek uzyskiwanej objętości piany do objętości użytego wodnego roztworu piany. Im wyższy jest ten stosunek, tym wyższa jest wydajność środka pianotwórczego. Wydajność ta wiąże się z powierzchniową aktywnością środka pianotwórczego, tj. zdolnością do zmniejszania napięcia powierzchniowego wody.
Poza wydajnością środka pianotwórczego istnieją wymagania odnośnie trwałości ubitej piany (opinie o programie). Powinna ona być tym większa im niższy ma być ciężar objętościowy pianobetonu, im grubsze jest uziarnienie wypełniacza, im wolniej wiążące jest spoiwo, im większa jest wysokość wyrobu i im niższa temperatura dojrzewania pianobetonu.

Roztwór wodny środka pianotwórczego dla uzyskania maksymalnej wytrzymałości adsorpcyjnych błonek piany powinien mieć optymalny stopień koloidalny, powodujący dwuwymiarową koagulację uwodnionych, powierzchniowo czynnych substancji środka pianotwórczego w warstwie adsorpcyjnej. Tworzące się dwuwymiarowe związki żelowe zapewniają wysoką trwałość piany (segregator aktów prawnych).
Trwałość piany określa się przez zmianę objętości lub stopień osiadania w określonym okresie czasu.

Jest ona uwarunkowana istnieniem na powierzchni podziału ciecz-powietrze adsorpcyjnej warstwy cząstek, skierowanych swoimi biegunowymi grupami ku wodzie, a grupami węglowodorowymi ku fazie powietrznej. Im większa jest zdolność adsorpcyjna tej warstwy tym trwalsza jest piana (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !