Rodzaje konstrukcji budynków

Rodzaje konstrukcji budynków

W celu ujednolicenia obliczeń statycznych gęstości pozorne najczęściej stosowanych materiałów, obciążenia użytkowe, ciężar śniegu i parcie wiatru ujęto w obowiązującej normie państwowej PN-64/B-02009 - „Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia stałe i zmienne” (program uprawnienia budowlane na komputer).

Zgodnie z normą obciążenia działające na budynek dzielą się na stałe oraz zmienne, które mogą być: długotrwałe, krótkotrwałe i wyjątkowe.
Do obciążeń stałych zalicza się ciężary: własne konstrukcji budowlanych, stałych elementów wyposażenia i niektórych urządzeń oraz gruntu.
Obciążenia zmienne są to takie obciążenia, których wielkość, położenie lub kierunek działania mogą ulegać zmianom.
Układ konstrukcyjny lub krócej konstrukcja budynku, jest to zespół jego części: fundamentów, elementów szkieletu lub ścian oraz stropów, których zadaniem jest przeniesienie na grunt wszystkich obciążeń stałych i zmiennych działających na budynek (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Koncepcja konstrukcji budynku powstaje w stadium wstępnego opracowywania jego projektu. Projekt konstrukcji opracowuje się uwzględniając potrzeby technologiczne i użytkowe, wielkości obciążeń przewidywanych w budynku, możliwości materiałowe i realizacyjne.
Zależnie od konstrukcji rozróżnia się budynki: ze ścianami nośnymi monolitycznymi lub prefabrykowanymi, o konstrukcji szkieletowej i o konstrukcji mieszanej.
Występujące we wszystkich ustrojach konstrukcyjnych stropy przekazują obciążenia na ściany nośne lub na podciągi szkieletu, usytuowane podłużnie lub poprzecznie do osi podłużnej budynku. W zależności od usytuowania elementów nośnych rozróżnia się trzy układy konstrukcyjne budynków: podłużny, poprzeczny i krzyżowy (uprawnienia budowlane).

W układzie konstrukcyjnym podłużnym ściany nośne lub podciągi szkieletu są usytuowane równolegle do osi podłużnej budynku. Ściany lub podciągi oparte na słupach dzielą budynki wielokondygnacyjne i parterowe na trakty, a halowe na nawy. Stropy oparte są na ścianach budynku i rozpięte w kierunku poprzecznym.
Budynki ze ścianami nośnymi podłużnymi dzielą się na jedno-, dwu- lub trzytraktowe, hale natomiast są jedno-, dwu- lub wielo- nawowe.
W układzie konstrukcyjnym poprzecznym ściany nośne lub podciągi są usytuowane prostopadle do osi podłużnej budynku i dzielą go na segmenty.
W układzie konstrukcyjnym krzyżowym stropy opierają się na ścianach podłużnych i poprzecznych (program egzamin ustny).

Monolityczne ściany nośne

Monolityczne ściany nośne były powszechnie stosowane w budownictwie tradycyjnym. W budynkach o takiej konstrukcji stropy opierają się na ścianach podłużnych zewnętrznych i wewnętrznych. Do wznoszenia budynków tego typu zużywano dużo materiałów, zwłaszcza na ściany nośne. Obecnie ściany monolityczne
wielokondygnacyjnych budynków wykonuje się często z betonu w specjalnych deskowaniach ślizgowych lub przestawnych (opinie o programie).

Konstrukcje szkieletowe wykonuje się najczęściej jako żelbetowe monolityczne lub prefabrykowane stosuje się je przede wszystkim w budynkach wielokondygnacyjnych oraz w halach przemysłowych.
Szlkielety stalowe budynków wielokondygncyjnych różnią się tym od szkieletów żelbetowych, że przeważnie nie mają sztywnych węzłów; odpowiednią sztywność nadają budowli dodał- kowe elementy konstrukcyjne zwane stężeniami (opinie o programie).
Budynki o konstrukcji mieszanej wykonuje się jako żelbetowo-murowe, żelbetowo-stalowe, stalowo-murowe, drewniano-murowG itp.

Stosuje się tu zarówno układ konstrukcyjny podłużny, jak i poprzeczny. Ściany nośne zewnętrzne przejmują część obciążenia od dachu i stropów, a pozostałą część obciążeń przejmują słupy lub nośne ściany wewnętrzne.

W budownictwie wodnym wszelkiego rodzaju budynki wznosi się najczęściej jako towarzyszące budowlom wodnym, np. budynki sterowni przy śluzach, stacji pomp, stacji uzdatniania wody (filtry, chlorownie itp.) lub budynki elektrowni wodnych. Najczęściej są to budynki o prefabrykowanej konstrukcji szkieletowej, rzadziej do skomplikowanych, nietypowych budynków stosuje się konstrukcje monolityczne (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !