Rodzaje korozji metali

Rodzaje korozji metali

Do drugiego rodzaju korozji zalicza się procesy, którym towarzyszy przepływ prądu elektrycznego od jednej części metalu do drugiej. Korozja elektro-chemiczna zachodzi przy działaniu na metale elektrolitów, czyli roztworów zawierających jony (program uprawnienia budowlane na komputer).
Zależnie od rodzaju niszczenia korozję dzielimy na następujące rodzaje:
- korozja równomierna; rozprzestrzenia się ona równomiernie na całej powierzchni metalu (jako przykład może służyć korozja żelaza na powietrzu); po oczyszczeniu rdzy pozostaje chropowata powierzchnia.

Rodzaje korozji metali:

- korozja równomierna,

- korozja miejscowa,

- wżery,

- korozja punktowa
- korozja miejscowa w postaci plam; należy sprawdzać wielkość plam i głębokość wżerów w metalu,
- korozja w postaci wżerów; występuje ona w postaci niewielkich, lecz głęboko wyżartych plam,
- korozja punktowa; powierzchnia metalu jest pokryta kropkami rdzy, która wżera się niekiedy bardzo głęboko, często dziurawiąc metal na wylot,
- korozja międzykrystaliczna; ten rodzaj korozji nie zawsze wpływa na wygląd powierzchni metalu, gdyż zniszczenie metalu następuje na granicy ziarn krystalicznych; jest to korozja ukryta,- specjalnie niebezpieczna przez to, że przedmiot dotknięty korozją międzykrystaliczną nie zmienia zewnętrznego wyglądu i przy stosunkowo niewielkim obciążeniu może ulec złamaniu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Jednostki mierzenia szybkości korozji. Szybkość korozji można wyrazić masą zniszczonego metalu lub głębokością przenikania zniszczenia w głąb metalu. Przy badaniach laboratoryjnych szybkość korozji określa się w gramorównoważnikach metalu z jednostki jego powierzchni na jednostkę czasu. Do mierzenia głębokości wżerów używa się czujników precyzyjnych.
Aby ułatwić orientację w wynikach badań korozji i umożliwić ich porównywanie, opracowano szereg skał odporności na korozję (uprawnienia budowlane).

Zbyt grube warstewki

Jeżeli na cynk podziałamy roztworem HC1 w suchym benzenie, na powierzchni cynku powstaje warstewka ZnCl.,. Warstewka ta jest wynikiem korodującego działania czynnika atakującego powierzchnie metalu i stanowi produkt korozji. Warstewka ta powstaje bezpośrednio na powierzchni metalu (program egzamin ustny).
Powstająca na metalu wskutek korozji warstewka ochronna powstrzymuje dalszy postęp procesu korozji. Grubość warstewki ochronnej waha się w granicach od 400 A (warstewki niewidoczne) do powyżej 5000 A (warstewki widzialne gołym okiem). Na przykład żelazo trawione 1 godzinę w kwasie azotowym pokrywa się warstewką ochronną ok. 30 do 40 A. Budowa warstewek jest krystaliczna (opinie o programie).
Zbyt grube warstewki są nietrwałe, ponieważ ciężar właściwy metalu jest większy od ciężaru właściwego powstającego związku.

W warstewce powstają wtedy siły ścinające równoległe do powierzchni metalu. Na trwałość warstewki mają również wpływ naprężenia powstające wskutek zmian termicznych i naprężenia powstałe podczas pracy. Do najtrwalszych zalicza się warstewki, które są dostatecznie cienkie, dobrze utrzymują SiQ 113 powierzchni metalu i mają współczynnik rozszerzalności cieplnej niewiele różniący się od współczynnika rozszerzalności metalu, z którego powstały. Jak wspomniano wyżej, korozja chemiczna nie zachodzi wskutek działania wody i roztworów wodnych, lecz wywołana bywa reakcją metali z ciekłymi dielektrykami (np. benzyną i gazami).

Jednym ze sposobów przejawiania się korozji chemicznej jest korozja gazowa, której przykład podaje się poniżej (segregator aktów prawnych).
Żelazo nagrzane powyżej 600UC szybko utlenia się i na jego powierzchni powstaje tzw. zgorzelina. Zgorzelina składa się z warstw tlenków.

Warstewka znajdująca się bezpośrednio na metalu składa się z tlenku o najniższym stopniu utlenienia żelaza, tj. FeO; najdalszą, zewnętrzną warstewkę zgorzeliny tworzy najwyższy stopień utleniania, czyli Fe203. Prawdziwą warstwą ochronną jest na żelazie tylko tlenek FeO, powstający bezpośrednio na metalu. Inne warstwy są spękane, mają rysy i nie są przeszkodą do przenikania tlenu do żelaza. Na rys. 25-2 podany jest obraz powstawania zgorzeliny na żelazie (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !