Rozciąganie i ściskanie

Rozciąganie i ściskanie

Naprężenia rozciągające potrzebne do spowodowania wydłużeń muszą być zatem wyższe od naprężeń ściskających. Jeżeli działające wzdłuż strefy obojętnej siła rozciągająca i siła ściskająca mają być sobie równe, to część powierzchni przekroju objęta działaniem naprężeń ściskających musi być większa od rozciąganej części przekroju (program uprawnienia budowlane na komputer). Wskutek tego w miejsce symetrycznego rozkładu naprężeń po obydwóch stronach strefy obojętnej występuje w drewnie przesunięcie strefy obojętnej w kierunku warstw rozciąganych; przesunięcie to jest tym większe, im większa jest siła zginająca i im większa jest różnica między wytrzymałością na rozciąganie i ściskanie (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Rozkład naprężeń w zginanej belce przybiera postać, z tym zastrzeżeniem, że zakreskowane powierzchnie muszą być sobie równe.
Z przeprowadzonych rozważań wynika, że w zginanej belce maksymalne naprężenie ściskające i rozciągające, prowadzące w końcowym wyniku do zniszczenia belki, występują w zewnętrznych przekrojach górnym i dolnym, w miarę zaś zbliżania się do strefy obojętnej naprężenia maleją (uprawnienia budowlane).

Wynika stąd celowość zwiększania bardziej zagrożonych przekrojów zewnętrznych, a zmniejszania powierzchni przekrojów pośrednich, czyli zastąpienia litych belek drewnianych o przekroju kwadratowym lub prostokątnym klejonymi kształtówkami drewnianymi, o przekroju np. dwuteowym, podobnie jak w dźwigarach żelaznych.
Jak widać rozkład naprężeń w zginanym drewnie jest nierównomierny, a formuła Naviera (zakładająca prostoliniowy, symetryczny rozkład naprężeń) daje dla drewna wyniki niedokładne. Rzeczywiste naprężenia ściskające przy zginaniu są niższe od wartości wynikających z rachunku,
Analiza podanych wyżej krzywych częstotliwości dla drewna świerkowego prowadzi do następujących wniosków (program egzamin ustny).

Drewno sękate

Wartości dla wytrzymałości na ściskanie i na zginanie zamykają się w stosunkowo wąskich przedziałach, natomiast wartości dla wytrzymałości na rozciąganie rozsiane są w szerokich granicach. W tych warunkach można ustalić mniej więcej ścisły związek między wytrzymałością na zginanie i wytrzymałością na ściskanie, trudno natomiast określić i podać podobną zależność między wytrzymałością na zginanie i rozciąganie. Analiza krzywych wykazuje, że drewno stanowi dobry materiał w warunkach obciążeń ściskających i zginających i że w tych dziedzinach można stosować niskie współczynniki bezpieczeństwa. Natomiast w warunkach obciążeń rozciągających drewno jest materiałem niepewnym, wymagającym dużych współczynników bezpieczeństwa (opinie o programie).

Czynniki wpływające na wytrzymałość na zginanie. Zależność między udziałem drewna późnego lub ciężarem właściwym drewna a jego wytrzymałością na zginanie jest wyraźnie zaznaczona. Zależność między wytrzymałością na zginanie a ciężarem właściwym drewna wyraża się często w postaci równań korelacji, np. dla drewna sosnowego: Rai ~ 2000 y 15 - 195. Równania takie pozwalają obliczyć wytrzymałość na zginanie na podstawie znajomości ciężaru właściwego; mają one jednak wartość lokalną, wobec czego nie należy ich uogólniać na całość rozpatrywanego gatunku drewna (segregator aktów prawnych).

Wyraźny wpływ na wytrzymałość na zginanie statyczne wywiera układ włókien w zginanych belkach. Najwyższe wyniki wytrzymałościowe wykazuje materiał, w którym włókna przebiegają równolegle do krawędzi belki. Gdy kierunek przebiegu włókien tworzy z krawędzią belki kąt około 20°, wytrzymałość obniża się w porównaniu z belką normalną o 50%’, przy kącie 90 wynosi zaledwie 15% normalnej wytrzymałości.

Drewno sękate, z gniazdami żywicznymi, popękane, o falistym przebiegu włókien lub drewno obciążone innymi wadami wykazuje mniejszą wytrzymałość na zginanie statyczne niż drewno wolne od wad i błędów. Gniazda żywiczne obniżają wytrzymałość drewna analogicznie jak sęki owalne (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !