Różnice temperatury

Różnice temperatury

Obliczenie przeprowadza się zwykle tak, że korzystając z zasady superpozycji zestawia się tabelarycznie wartości statyczne dla wszystkich przypadków obciążeń z wyjątkiem wpływu temperatury i naprężenie oblicza się dla wielkości sumarycznych. Do tych naprężeń dodaje się obliczone osobno naprężenia wynikające z wpływu temperatury (program uprawnienia budowlane na komputer).

Dla obciążenia wiatrem uwzględnia się zawsze równocześnie jego statyczne i dynamiczne działanie, przy czym wielkość obciążenia wiatrem ustalamy po obliczeniu współczynnika dynamicznego.
W celu obliczenia poziomych naprężeń obwodowych przyjmuje się jeszcze jeden przypadek obciążenia, w którym działa tylko różnica temperatur (obciążenie h)).
Różnice temperatury wywołują również naprężenia poziome w żelbetowej ścianie komina (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Można je obliczyć w podobny sposób jak naprężenia pionowe, z tym, że do wzorów a następnie należy wstawić za (i i x wartości dla zbrojenia pierścieniowego, tj. pp i xp. Biorąc pod uwagę, że zwykle otrzymujemy poziome naprężenia ściskające w betonie nieco mniejsze od pionowych, a naprężenia w stali nieco większe. Z dwóch podanych powyżej rodzajów naprężeń groźniejsze są naprężenia rozciągające poziome, które nie są tak jak to ma miejsce w przypadku pionowych naprężeń rozciągających - redukowane przez naprężenia od ciężaru własnego trzonu. Norma kominowa nie pozwala na różnice temperatur w ścianie trzonu At większe od 100 °C. Ale i tego rzędu wartości mogą doprowadzić do powstania rys pionowych na zewnętrznej stronie trzonu (uprawnienia budowlane).

W chwili pojawienia się rys, powstaje nowy stan równowagi, w którym na rozciąganie pracuje wyłącznie zbrojenie pierścieniowe. Niekiedy ogranicza się wielkość dopuszczalnych obliczeniowych szerokości rys. Konstrukcja trzonu komina żelbetowego monolitycznego jest na ogół prosta. Do trudniejszych zagadnień należy zbrojenie wzmocnień otworów wlotowych w kominie i rozwiązanie szczegółów zamocowania wszelkich urządzeń wewnętrznych jak np. lejów odpopielających lub belek podściennych (program egzamin ustny).

Urabialność i plastyczność

W kominach z pustaków betonowych zbrojonych, najważniejszym zagadnieniem jest ciągłe przeprowadzenie wkładek zbrojenia pionowego po tworzącej oraz rozmieszczenie wkładek pierścieniowych tak, aby komin stanowił monolityczną całość.

Należy również zwracać uwagę na właściwy dobór odpowiednich materiałów budowlanych na sam trzon komina oraz materiałów na wykładzinę i izolację. Beton stosowany do budowy trzonu komina żelbetowego powinien odpowiadać specjalnym warunkom technologicznym, w których uwzględnia się dobór jego składników, sposób przygotowania, układanie w formach i ochronę świeżego betonu (opinie o programie). Beton ten powinien mieć dużą wytrzymałość (wg wymagań norm Rw 170 kG/cm2), szczelność i mrozoodporność oraz mały skurcz. W czasie betonowania konieczne są: urabialność i plastyczność, a w miarę możliwości przy późnym początku wiązania - szybki wzrost wytrzymałości (w celu przyspieszenia cyklu przy stosowaniu form przestawnych) (segregator aktów prawnych).

Te wysokie wymagania stawiane betonowi usprawiedliwia późniejsza jego praca w trudnych warunkach, na które składają się przede wszystkim wpływy atmosferyczne (zmiany temperatury, mrozy, nagrzanie słoneczne) oraz zmienność naprężeń z powodu różnokierunkowego działania wiatru. Sposoby osiągnięcia tych cech betonu polegają na odpowiednim doborze materiałów (cement, kruszywo, woda), ustaleniu właściwego składu betonu, należytym przygotowaniu betonu na budowie, odpowiednim transporcie, ułożeniu w formach i późniejszym pielęgnowaniu (promocja 3 w 1).

Poniżej podano tylko kilka uwag związanych ściśle z kominami. Wytrzymałość betonu R2B stosowana do kominów żelbetowych powinna wynosić od 170 do 250 kG/cm2. Wytrzymałości te są możliwe do osiągnięcia w warunkach budowy. Najczęściej stosowany jest beton o wytrzymałości R2S = 200 kG/cm2. Do betonu stosuje się cement portlandzki marki 250 lub częściej 350.

Stosowano również z powodzeniem tzw. cement szybkosprawny marki 400, który jednak wymaga ułożenia betonu do form w ciągu pół godziny po jego zarobieniu (początek wiązania). Cementu glinowego nie stosuje się.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !