Blog

07.05.2020

Rusztowania o głównych ogniwach

W artykule znajdziesz:

Rusztowania o głównych ogniwach

Rusztowania o głównych ogniwach

Rusztowania o głównych ogniwach przenoszących ciężar konstrukcji przęseł na podpory, wykonanych z drewna, są coraz rzadziej stosowane ze względu na deficyt drewna i małą krotność jego użycia. Mimo to rusztowania tego rodzaju są jeszcze w użyciu w budowie zarówno małych jak i dużych mostów. Opisy budowy mostów, zestawione w następnym rozdziale, zawierają przykłady rusztowań drewnianych wykonywanych w ostatnich latach (program uprawnienia budowlane na komputer).

Rusztowania drewniane mają ustroje słupowe, zastrzałowe, wachlarzowe, belkowe, kratownicowe i łukowe. W tym punkcie opisano jedynie dwa pierwsze rodzaje. Dawniej stosowane rusztowania trapezowo-zastrzałowe są zastępowane rusztowaniami belkowymi (najczęściej belki stalowe). Rusztowania wachlarzowe nie były w Polsce używane. Rusztowania łukowe opisano na końcu tego rozdziału w oddzielnym punkcie, ze względu na odrębne cechy ich ustrojów, podpór, montażu, zwierania i rozbiórki.
Rusztowania drewniane składają się zwykle z następujących części:
- fundamentów rusztowania,
- rusztowania dolnego,
- urządzeń do regulowania położenia rusztowania górnego,
- rusztowania górnego bezpośrednio utrzymującego pomost (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W rusztowaniu mogą występować tylko niektóre z tych części zależnie od warunków miejscowych, sposobu przenoszenia oddziaływań na podłoże, ustroju mostu i możliwości wykonawcy.
Rusztowania górne i dolne mogą mieć jednakowe lub różne układy statyczne, mogą być w różny sposób dostosowane do wielokrotnego użycia i mogą być wykonane z różnych materiałów.
Drewno jest używane najczęściej do budowy rusztowań dolnych na przeszkodach wodnych. Stosowane jest ono także przy budowie podpór rusztowań belkowych.
Rodzaje fundamentów. Rusztowania należy opierać na fundamentach, których osiadanie nie będzie przekraczało wielkości z góry przewidzianych i nie utrudniających budowy przęseł. Ze względu na prowizoryczny charakter rusztowań sposób ich fundamentowania powinien być jak najprostszy.
Odróżniamy fundamenty wykonywane na lądzie i fundamenty wykonywane w wodzie (uprawnienia budowlane).

Fundamenty wykonywane na lądzie

Przy posadowieniu rusztowań na lądzie należy zwrócić uwagę, aby:
- zawilgocenie podłoża nie zwiększyło przewidywanych osiadań,
- fundament był zabezpieczony przed podmyciem przez wodę opadową ściekającą z deskowania lub przez wodę powodziową,
- podczas budowy fundamentu w okresie mrozów lub wczesną wiosną nie był on posadowiony powyżej granicy zamarzania.
Słupy rusztowań wiaduktów nad drogami o twardej nawierzchni oraz rusztowania ustawione na gruntach skalistych należy opierać na deskach wyrównawczych układanych bezpośrednio na nawierzchni lub gruncie (program egzamin ustny).

Na gruntach słabych słupy należy ustawiać na podwalinach z dyli lub ze spłazowanych okrąglaków. Podwalina powinna być ułożona na dobrze ubitej podsypce filtracyjnej z tłucznia lub z grubego żwiru. Sprawdzając naciski na grunt można zakładać, że podsypka rozkłada obciążenie pod kątem półprostym.
Dla zmniejszenia nacisków pod podwaliną lub pod podsypką należy rozkładać obciążenie na większą powierzchnię układając odpowiednią ilość poprzecznych króciaków.
Podsypkę, króciaki oraz podwalinę należy umieszczać w wykopie.
Słupy należy opierać na podwalinach, gdy osiadania są dostatecznie małe przy naciskach od 1 kG/cm2 do 3 kG/cm2 (opinie o programie).
W przypadkach gruntów małej wytrzymałości, gdy do niesienia obciążeń konieczne są duże powierzchnie fundamentu, można ustawiać słupy na niskich klatkach ułożonych na warstwie filtracyjnej. Ze względu na dużą odkształcalność klatek i na duże zużycie drewna sposób ten powinien być stosowany tylko w wyjątkowych przypadkach. Przy budowie mostów kolejowych klatki są wykonywane z zużytych podkładów lub szyn (segregator aktów prawnych).

Zamiast na podwalinach słupy mogą być ustawiane na płytach lub blokach z betonu uzbrojonego, układanych na ubitej warstwie filtracyjnej. Ten sposób jest szczególnie przydatny przy dużych obciążeniach podpór oraz dłuższym okresie użytkowania fundamentu.

Gdy grunt wytrzymały leży pod warstwą gruntu słabego na niezbyt dużej głębokości, to słupy rusztowań należy wkopać na tę głębokość układając pod nie podwaliny lub kamienie odpowiedniej wielkości. Sposób ten pozwala uniknąć palowania (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami