Rusztowania robocze

Rusztowania robocze

Zamiast łuku na całą szerokość mostu zastosowano dwa łuki o przekroju skrzynkowym. Dzięki temu można było nie wykonywać rusztowania montażowego przez wąwóz o głębokości 76,00 m (program uprawnienia budowlane na komputer). Wykorzystano bowiem zbrojenie samonośne mostu, z którego - po dodaniu krzyżulców na okres montażu - ukształtowano łuk kratowy montowany systemem wspornikowym od przyczółków do zamknięcia się w kluczu.

W ten sposób zmontowany most stalowy został wykorzystany jako rusztowanie dla deskowań mostu żelbetowego. Wykonanie samonośnego zbrojenia mostu i montaż deskowania, most w okresie robót żelbetowych i most po zabetonowaniu.
Rusztowanie i deskowanie zostało przystosowane do wstępnego obciążenia konstrukcji balastem żwirowym (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Rusztowania robocze do budowy mostów służą do poruszania się robotników, do ustawiania żurawi oraz urządzeń dźwigowych i transportowych do transportu materiałów, do robót pomiarowych i wszelkich innych czynności związanych z budową mostów betonowych i żelbetowych (uprawnienia budowlane).

Rusztowania robocze buduje się na podobnych zasadach, jak rusztowania do budowy samych mostów, obowiązują tu także zasady konstruowania i bezpieczeństwa pracy, jakie wymagane są przy wznoszeniu i użytkowaniu rusztowań roboczych w budownictwie powszechnym.
Rusztowania robocze albo są konstrukcyjnie połączone z rusztowaniami pod budowę mostów, albo są od nich niezależne. Drugie rozwiązanie jest o tyle lepsze, że drgania, uderzenia i inne wpływy dynamiczne wywołane pracą urządzeń i maszyn dźwigowych i transportowych nie są przekazywane bezpośrednio na rusztowanie mostu i na niedostatecznie stwardniały beton (program egzamin ustny).

Przy budowie rusztowań obowiązuje zasada, w myśl której rusztowaniu należy nadać takie wzniesienie (strzałkę odwrotną) w stosunku do teoretycznej krzywej tworzącej podniebienie sklepienia lub w stosunku do prostej spodu mostów płytowych lub belkowych, aby po uwzględnieniu wszystkich wpływów, które przy betonowaniu konstrukcji mostowej powodują odkształcenie (osiadanie) rusztowania - wykonana konstrukcja mostu (po zdjęciu deskowań) utrzymała kształty zgodne z założeniami projektu. Aby powyższy warunek mógł być spełniony, należy zdawać sobie sprawę z różnych wpływów działających na rusztowanie i odkształceń, jakie one powodują w konstrukcji rusztowania.

Jakość drewna

Wypada nadmienić, że przyjęcie nieco za dużej strzałki odwrotnej (wygięcia konstrukcyjnego) rusztowania jest mniej szkodliwe niż za małej, która powoduje pozorne nieprzyjemne dla oka ugięcie trwałe belek mostowych, a w sklepieniach i lukach powoduje zmniejszenie ich strzałki, co niekorzystnie zmienia pracę statyczną konstrukcji mostowej (opinie o programie).
Osiadania, które powinny być wyrównane dzięki zastosowaniu wygięcia ku górze (strzałki odwrotnej) rusztowań (strzałkę tę stosuje się zwykle w rusztowaniu górnym), są następujące:
1) odkształcenie konstrukcji pod wpływem jej ciężaru własnego;
2) w sklepieniach betonowych obniżenie się klucza na skutek skurczu betonu;
3) sprężyste skrócenie się rusztowania w kierunku pionowym pod wpływem działających nań obciążeń bezpośrednio po zabetonowaniu konstrukcji mostu (segregator aktów prawnych);
4) wgniatanie się drewna w złączach elementów drewnianych i w ogóle odkształcenie złącz;
5) osiadanie gruntu pod fundamentami rusztowania i odkształcenie przyrządów do opuszczania rusztowania;
6) różnice temperatur pomiędzy temperaturą, jaka panowała w czasie wykonywania rusztowania i temperaturą, przy której odbywało się betonowanie i twardnienie betonu. Należy tu zaznaczyć, że szczególnie rusztowania z rur stalowych ulegają znacznym odkształceniom termicznym;
7) pęcznienie i zsychanie się drewna pod wpływem zmian zawilgocenia. Odkształcenia wyszczególnione wyżej dadzą się teoretycznie obliczyć.

Pozostałe wartości są zależne od tak wielu czynników (rodzaju konstrukcji, rodzaju złącz, staranności wykonania, jakości drewna, warunków atmosferycznych itp.), że teoretyczne ich obliczenie jest praktycznie niemożliwe (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami