Rysy uprawnienia budowlane

Rysy uprawnienia budowlane

Rysy mogą powstawać zasadniczo z dwóch przyczyn, a mianowicie:
a) w przypadku gdy siły wewnętrzne w betonie lub stali przekroczą pewną, określoną granicę dla tych materiałów. Są to rysy powstałe wskutek nadmiernego naprężenia składników żelbetu. Powstać mogą one również wskutek wadliwego ułożenia zbrojenia, tj. gdy jest ono dane w nieodpowiedniej ilości w tych miejscach, gdzie powstają ukośne siły rozciągające główne, których sam beton nie jest w stanie przejąć;
b) w przypadku wadliwego wykonania (program uprawnienia budowlane na komputer).

Do pierwszej kategorii rys zaliczamy rysy powstające na odcinku działania momentów maksymalnych. Ukazują się one cd strony rozciąganej. Kierunek ich jest prostopadły do kierunku prętów głównych płyty lub belki. Rysy te są szersze na skraju u dołu belki, mniejsze zaś w osi obojętnej (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Bardzo niebezpieczne są rysy występujące w pobliżu podpór, tj. w miejscach, gdzie są znaczne siły poprzeczne wywołujące tzw. ukośne siły rozciągające główne. Rysy ukośne przy podporach są najszersze w osi obojętnej, ku krawędziom zwężają się. W przypadku zwiększenia obciążenia powstaje ukośna rysa nieregularna o jednakowej grubości.

Jeśli nie wykona się odpowiedniego zabezpieczenia lub wzmocnienia, doprowadza to najczęściej do katastrofy. Nieuwzględnienie rzeczywistego obciążenia, albo pominięcie obciążenia mimośrodowego, może doprowadzić do powstania rys w słupach, które są zawsze niebezpieczne (uprawnienia budowlane).

Do rys powstałych na skutek wadliwego wykonania możemy zaliczyć rysy w płytach równoległe do zbrojenia głównego. Spowodowane są one brakiem lub niedostateczną ilością zbrojenia rozdzielczego.

poziome, w miejscu łączenia się prętów płyty z żebrem, powstają na skutek niedostatecznej wytrzymałości belki na poziome siły ścinające. Przyczyną tych rys jest niejednoczesne betonowanie żebra i płyty, tj. gdy betonowanie płyty wykonano po stwardnieniu betonu w belce. Brak wkładek może również spowodować powstawanie takich rys, łączących belkę z płytą (program egzamin ustny). Do dalszych wad wykonawstwa, które doprowadzają do powstawania rys, należą: stosowanie w niewłaściwych miejscach przerw roboczych, niedostateczne oczyszczenie od oblodzenia, śniegu, odpadków drewna, niewykonanie przerw dylatacyjnych w wymaganych odległościach, złe wykonanie miejsc łączenia się nowego betonu ze starym, niewłaściwa pielęgnacja betonu, tj. niepolewanie, niechronienie przed mrozem, niestaranne układanie betonu w deskowaniu itp.

Uszkodzone elementy żelbetowych konstrukcji

Nie uszkodzone elementy żelbetowych konstrukcji, wzmocnione nową warstwą betonu lub przez wykonanie „gorsetu”, rozpatruje się jako monolityczne dźwigające całe zwiększone obciążenie, niezależnie od wielkości naprężeń w konstrukcji do chwili jej wzmocnienia. Elementy uszkodzone lub z wadami, następnie wzmocnione, traktuje się jako monolityczne i oblicza się je, przyjmując całe zwiększone obciążenie (opinie o programie).

Wyjątek stanowią te przypadki, gdy konstrukcja nie może być w całości odbudowana, np. wskutek znacznego zniszczenia starego zbrojenia przez korozję lub zmniejszenia się wytrzymałości betonu spowodowanego wpływami agresywnymi.
Przy dobieraniu przekrojów elementów wzmacnianych przez jednostronne dobetonowanie szerokość przekroju pozostaje bez zmiany, a zwiększa się tylko wysokość.

Jeśli chodzi o nieznaczne zwiększenie nośności - zwiększenie wysokości waha się w granicach 2-8 cm, przy znacznym wzrasta do 10, a nawet do 20 cm. Ilość dodatkowego zbrojenia określa się z uwzględnieniem starego zbrojenia, przyjmując jednak nową obliczeniową wysokość przekroju wzmacnianego elementu.
Przy obliczaniu zbrojenia podłużnego należy uwzględniać możliwość częściowego przepalenia starego zbrojenia podczas przyspawania nowego zbrojenia (segregator aktów prawnych).

W zależności od jakości prac spawalniczych zmniejszenie przekroju pracującego starego zbrojenia może wynosić maksymalnie 25%. Przyspawane do zbrojenia podłużnego strzemiona, króciaki, odgięte pręty i inne elementy poprzecznego zbrojenia oblicza się na ścinanie i powinny one całkowicie przejąć siłę tnącą, działającą w płaszczyźnie połączenia.

Uwzględniając również możliwość niektórych miejscowych przeciążeń przy przejęciu obciążenia przez poszczególne elementy, tj. stary i nowy, niezbędne jest zwiększenie powierzchni przekroju przyspawanego zbrojenia poprzecznego w stosunku do obliczeniowego maksymalnie o 25%.

Jeśli zostaną zastosowane urządzenia zapewniające wstępne odciążenie konstrukcji, należy to uwzględniać w obliczeniach (promocja 3 w 1).

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !