Rzeczoznawstwo budowlane – jakie dokumenty są wymagane?

Tytuł rzeczoznawcy budowlanego mogą otrzymać osoby, które posiadają uprawnienia budowlane bez ograniczeń oraz odbyły odpowiednio długą praktykę (https://uprawnienia-budowlane.pl). Osoba, która chce zdobyć ten tytuł, musi złożyć wniosek o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej za pośrednictwem właściwej dla miejsca zamieszkania Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej (program na komputer).

Rzeczoznawstwo budowlane – jakie dokumenty są wymagane?

Wraz z wnioskiem należy złożyć dodatkowe dokumenty, do których zalicza się:
• odpis uprawnień budowlanych bez ograniczeń,
• odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej,
• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• życiorys zawodowy (program na telefon),
• zaświadczenie potwierdzające przynależność do właściwej miejscowo izby samorządu zawodowego,
• dokumenty potwierdzające 10-letnią praktykę w zakresie, który obejmuje rzeczoznawstwo,
• dowód posiadania wymaganego dorobku praktycznego w zakresie, który obejmuje rzeczoznawstwo,
• karta osobowa,
• dowód uiszczenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne (opinie o programie).
Znaczący dorobek praktyczny oraz praktykę zawodową potwierdza się za pomocą odpowiednich dokumentów oraz zeznań świadków, w tym:
• zaświadczeniem wydanym przez kierownika jednostki, w którym odbywała się praktyka,
• opiniami stowarzyszeń naukowo-technicznych (segregator aktów prawnych).

Zaświadczenie - co musi być zawarte?

We wspomnianym zaświadczeniu muszą być wyszczególnione projekty budowlane, przy których sporządzaniu brała udział osoba ubiegająca się o tytuł rzeczoznawcy budowlanego, a także obiekty budowlane, przy których realizacji taka osoba brała udział. Ponadto w dokumencie muszą być stwierdzone okresy praktyki, czyli podane daty rozpoczęcia oraz zakończenia praktyki przy obiektach budowlanych lub projektach (promocja 3 w 1).

Koszt postępowania kwalifikacyjnego w sprawie dotyczącej nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego wynosi 1200 zł, a za wydanie decyzji płaci się 10 zł – jest to opłata skarbowa. Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne wpłaca się na konto właściwej miejscowo izby samorządu zawodowego – nr konta podany jest na stronie internetowej. Można tam także znaleźć informacje na temat miejsca uiszczenia opłaty skarbowej (program egzamin ustny).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !