Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie – projektant

Projektant to osoba, bez której nie może odbyć się żadna inwestycja budowlana (program na komputer). Pełni on samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, czyli musi posiadać uprawnienia budowlane i być członkiem samorządu zawodowego.

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie – projektant

Podstawowym obowiązkiem projektanta jest oczywiście opracowanie projektu budowlanego. Musi to zrobić w taki sposób, aby projekt był zgodny z:
• ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
• decyzją o uwarunkowaniach środowiskowych,
• wymaganiami prawa budowlanego,
• przepisami i zasadami wiedzy technicznej (program na telefon).

Jeśli pojawi się taka konieczność, to projektant jest zobowiązany do zapewniania udziału w opracowaniu projektu osób, które mają uprawnienia budowlane w wymaganej specjalności, a także do skoordynowania prac tychże osób i ich opracowań projektowych w taki sposób, aby uwzględniały one specyfikę projektowanego obiektu budowlanego oraz przepisy BHP w procesie budowy (program egzamin ustny).
Projektant odpowiada za sporządzenie informacji niezbędnej do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. Jego obowiązkiem jest pozyskanie niezbędnych opinii, sprawdzeń oraz uzgodnień związanych z zastosowanymi rozwiązaniami projektowymi i w zakresie, który wynika z obowiązujących przepisów (opinie o programie). Wyjaśnia on też wszystkie wątpliwości związane z projektem i rozwiązaniami, jakie zostały w nim zastosowane. Projektant na żądanie inwestora lub właściwego organu sprawuje nadzór autorski w następującym zakresie:
• ustalanie możliwości zastosowania zamiennych rozwiązań do tych, które zawarte są w projekcie – na wniosek kierownika budowy bądź inspektora nadzoru inwestorskiego,
• stwierdzanie zgodności realizowanych robót budowlanych z projektem (segregator aktów prawnych).

Projektant

Projektant jest również zobowiązany do zapewnienia sprawdzenia projektu architektoniczno-budowlanego przez osobę mającą odpowiednie uprawnienia budowlane, jeśli konieczne jest sprawdzenie pod kątem zgodności projektu z przepisami. Wówczas projektant i sprawdzający dołączają do projektu oświadczenie potwierdzające dokonanie sprawdzenia (promocja 3  w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami