Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie – projektant

Projektant to osoba, bez której nie może odbyć się żadna inwestycja budowlana (program na komputer). Pełni on samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, czyli musi posiadać uprawnienia budowlane i być członkiem samorządu zawodowego.

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie – projektant

Podstawowym obowiązkiem projektanta jest oczywiście opracowanie projektu budowlanego. Musi to zrobić w taki sposób, aby projekt był zgodny z:
• ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
• decyzją o uwarunkowaniach środowiskowych,
• wymaganiami prawa budowlanego,
• przepisami i zasadami wiedzy technicznej (program na telefon).

Jeśli pojawi się taka konieczność, to projektant jest zobowiązany do zapewniania udziału w opracowaniu projektu osób, które mają uprawnienia budowlane w wymaganej specjalności, a także do skoordynowania prac tychże osób i ich opracowań projektowych w taki sposób, aby uwzględniały one specyfikę projektowanego obiektu budowlanego oraz przepisy BHP w procesie budowy (program egzamin ustny).
Projektant odpowiada za sporządzenie informacji niezbędnej do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. Jego obowiązkiem jest pozyskanie niezbędnych opinii, sprawdzeń oraz uzgodnień związanych z zastosowanymi rozwiązaniami projektowymi i w zakresie, który wynika z obowiązujących przepisów (opinie o programie). Wyjaśnia on też wszystkie wątpliwości związane z projektem i rozwiązaniami, jakie zostały w nim zastosowane. Projektant na żądanie inwestora lub właściwego organu sprawuje nadzór autorski w następującym zakresie:
• ustalanie możliwości zastosowania zamiennych rozwiązań do tych, które zawarte są w projekcie – na wniosek kierownika budowy bądź inspektora nadzoru inwestorskiego,
• stwierdzanie zgodności realizowanych robót budowlanych z projektem (segregator aktów prawnych).

Projektant

Projektant jest również zobowiązany do zapewnienia sprawdzenia projektu architektoniczno-budowlanego przez osobę mającą odpowiednie uprawnienia budowlane, jeśli konieczne jest sprawdzenie pod kątem zgodności projektu z przepisami. Wówczas projektant i sprawdzający dołączają do projektu oświadczenie potwierdzające dokonanie sprawdzenia (promocja 3  w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !