Blog

Deskowanie zdjęcie nr 10
29.07.2019

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie – projektant

W artykule znajdziesz:

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie – projektant

Projektant to osoba, bez której nie może odbyć się żadna inwestycja budowlana (program na komputer). Pełni on samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, czyli musi posiadać uprawnienia budowlane i być członkiem samorządu zawodowego.

Deskowanie zdjęcie nr 11
Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie – projektant

Podstawowym obowiązkiem projektanta jest oczywiście opracowanie projektu budowlanego. Musi to zrobić w taki sposób, aby projekt był zgodny z:
• ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
• decyzją o uwarunkowaniach środowiskowych,
• wymaganiami prawa budowlanego,
• przepisami i zasadami wiedzy technicznej (program na telefon).

Jeśli pojawi się taka konieczność, to projektant jest zobowiązany do zapewniania udziału w opracowaniu projektu osób, które mają uprawnienia budowlane w wymaganej specjalności, a także do skoordynowania prac tychże osób i ich opracowań projektowych w taki sposób, aby uwzględniały one specyfikę projektowanego obiektu budowlanego oraz przepisy BHP w procesie budowy (program egzamin ustny).
Projektant odpowiada za sporządzenie informacji niezbędnej do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. Jego obowiązkiem jest pozyskanie niezbędnych opinii, sprawdzeń oraz uzgodnień związanych z zastosowanymi rozwiązaniami projektowymi i w zakresie, który wynika z obowiązujących przepisów (opinie o programie). Wyjaśnia on też wszystkie wątpliwości związane z projektem i rozwiązaniami, jakie zostały w nim zastosowane. Projektant na żądanie inwestora lub właściwego organu sprawuje nadzór autorski w następującym zakresie:
• ustalanie możliwości zastosowania zamiennych rozwiązań do tych, które zawarte są w projekcie – na wniosek kierownika budowy bądź inspektora nadzoru inwestorskiego,
• stwierdzanie zgodności realizowanych robót budowlanych z projektem (segregator aktów prawnych).

Projektant

Projektant jest również zobowiązany do zapewnienia sprawdzenia projektu architektoniczno-budowlanego przez osobę mającą odpowiednie uprawnienia budowlane, jeśli konieczne jest sprawdzenie pod kątem zgodności projektu z przepisami. Wówczas projektant i sprawdzający dołączają do projektu oświadczenie potwierdzające dokonanie sprawdzenia (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

19.06.2024
Deskowanie zdjęcie nr 12
Uprawnienia wodno-melioracyjne

Prawa do nabywania wody i gruntów oznaczają prawa i obowiązki związane z inicjatywami w zakresie zaopatrzenia w wodę i nabywania…

18.06.2024
Deskowanie zdjęcie nr 13
Uprawnienia majstra budowlanego

Kwalifikacje kierownika budowy różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują zestaw kwalifikacji i umiejętności, które umożliwiają nadzorowanie prac…

Deskowanie zdjęcie nr 16 Deskowanie zdjęcie nr 17 Deskowanie zdjęcie nr 18
Deskowanie zdjęcie nr 19
Deskowanie zdjęcie nr 20 Deskowanie zdjęcie nr 21 Deskowanie zdjęcie nr 22
Deskowanie zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Deskowanie zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Deskowanie zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Deskowanie zdjęcie nr 32 Deskowanie zdjęcie nr 33 Deskowanie zdjęcie nr 34
Deskowanie zdjęcie nr 35
Deskowanie zdjęcie nr 36 Deskowanie zdjęcie nr 37 Deskowanie zdjęcie nr 38
Deskowanie zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Deskowanie zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Deskowanie zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami