Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – co to właściwie jest?

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie może być pełniona wyłącznie przez osoby, które posiadają uprawnienia budowlane (program na komputer). Uprawnienia budowlane dają możliwość prowadzenia działalności, która polega na fachowej ocenie zjawisk technicznych bądź samodzielnym rozwiązywaniu zagadnień technicznych, architektonicznych i techniczno-organizacyjnych (program na telefon).

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – co to właściwie jest?

Działalność tak przede wszystkim polega na następujących czynnościach:
• sprawowanie nadzoru inwestorskiego,
• sprawowanie nadzoru autorskiego,
• projektowanie oraz sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych,
• kierowanie budową lub różnego rodzaju robotami budowlanymi,
• sprawowanie kontroli technicznej w zakresie utrzymania obiektów budowlanych,
• kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz sprawowanie kontroli technicznej i nadzoru nad ich wytwarzaniem,
• rzeczoznawstwo budowlane – oprócz uprawnień budowlanych jest wówczas wymagane także posiadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego (program egzamin ustny).

Do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie uprawnione są wyłącznie osoby, które mają odpowiednią praktykę zawodową oraz wykształcenie techniczne. Zarówno wykształcenie, jak i praktyka muszą być dostosowane do:
• rodzaju działalności,
• stopnia skomplikowania działalności,
• innych wymagań związanych ze sprawowaną funkcją (opinie o programie).
Potwierdzeniem odpowiednich kwalifikacji są uprawnienia budowlane, czyli decyzja wydawana przez organy samorządu zawodowego.

Jakość i bezpieczeństwo

Uprawnienia budowlane można uzyskać wyłącznie po zdaniu egzaminu, który sprawdza znajomość procesu budowlanego oraz przygotowanie zawodowe, czyli umiejętność stosowania posiadanej wiedzy teoretycznej w praktyce (segregator aktów prawnych). Osoby, które sprawują samodzielne funkcje techniczne w budownictwie ponoszą odpowiedzialność za to, aby były one wykonywane zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Muszą też dbać o odpowiednią staranność w wykonywaniu swojej pracy, a także jest prawidłową organizację, jakość i bezpieczeństwo (promocja 3  w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami