Blog

Obszerne tablice zdjęcie nr 10
30.11.2022

Schemat ramy z węzłami odkształcalnymi

W artykule znajdziesz:

Obszerne tablice zdjęcie nr 11
Schemat ramy z węzłami odkształcalnymi

Schemat ramy z węzłami odkształcalnymi pozwala dzięki możliwości nadawania różnych wartości podatnościom węzłów na prawidłowe odwzorowanie warunków konstrukcyjnych występujących w różnych typach złączy. Przy podatności węzła równej zeru (ustrój o węzłach sztywnych) schemat odpowiada konstrukcji monolitycznej, przy podatności węzła dążącej do nieskończoności współpraca ścian i stropów zanika i ściany pracują jako pręty podparte przegubowo (konstrukcja prefabrykowana o łatwo uplastyczniających się złączach). Schemat ramy z węzłami podatnymi obejmuje więc praktycznie wszystkie możliwe przypadki rozwiązań występujących w konstrukcjach ściennych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Obliczanie nośności ściany w założeniu, że konstrukcja pracuje wg schematu ramy, jest bardziej pracochłonne, a oprócz tego wymaga również odpowiedniej znajomości parametrów mechanicznych charakteryzujących więzy. Jest to jednak kierunek, który pozwoli na dalsze uściślenia metody obliczeń nośności ścian. Znaczenie rozwiązań ściślejszych polega także na tym, że na ich podstawie można wprowadzić korekty wielkości mimośrodów określonych w szeroko stosowanych ze względu na mniejszą pracochłonność obliczeń metodach uproszczonych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Podstawą do analizy bezpieczeństwa konstrukcji budynku odwzorowanej schematem wielokondygnacyjnej i wielonawnwcj ramy jest znajomość mechanizmu, wg którego osiąga ona stan graniczny zniszczenia. Ścisłe analityczne jego określenie metodami stanów granicznych ustrojów ramowych jest w rozważanym przypadku zadaniem bardzo złożonym m.in. ze względu na specyficzną charakterystykę wytrzymałościową złączy poziomych węzłów ramy, bardzo różną od charakterystyki węzłów w klasycznych ramach żelbetowych (uprawnienia budowlane).

Brak jest także badań laboratoryjnych w tym zakresie. Jest to szczególnie trudny rodzaj eksperymentów ze względu na zasadniczą rolę wzajemnych oddziaływań ścian i stropów. Dla osiągnięcia miarodajnych wyników badaniu poddawać należałoby duże fragmenty konstrukcji w skali naturalnej zawierające stropy i ściany ulegające zniszczeniu oraz elementy ścienne i stropowe do nich przyległe. Skomplikowany i wymagający specjalnego oprzyrządowania jest też proces realizacji obciążeń, które przykładać należy jednocześnie na ściany i stropy badanego zestawu (program egzamin ustny).

Obszar zniszczenia konstrukcji

Trudność wynikającą z braku ścisłej metody analitycznej określania postaci stanu granicznego zniszczenia rozpatrywanego ustroju ramowego omija się uznając za ten stan wyczerpanie nośności każdego z trzech podstawowych elementów konstrukcyjnych ustroju a mianowicie:

  1. ściany jednej kondygnacji na odcinku między stropami,
  2. złącza poziomego (w przypadku konstrukcji prefabrykowanych),
  3. stropu na jednej kondygnacji i w jednym przęśle (opinie o programie).

Utrata nośności stropu w przedziale jednej kondygnacji i jednego przęsła stanowi bezpośrednie zagrożenie dla użytkowników znajdujących się na i pod tym stropem. Natomiast zniszczenie ściany lub złącza jest równoznaczne z ruiną fragmentu konstrukcji na całej wysokości budynku w jednym (przypadek zniszczenia ściany szczytowej) lub dwu (przypadek zniszczenia ściany poprzecznej wewnętrznej) przęsłach konstrukcyjnych.

Jakkolwiek więc na skutek wyczerpania nośności oddzielnie każdego z wymienionych elementów konstrukcji cały ustrój ramowy nie zamienia się w mechanizm, to jednak konsekwencje ich zniszczenia są tak znaczne, że uznanie go za równic niedopuszczalne jak zniszczenie całego ustroju jest w pełni uzasadnione (segregator aktów prawnych).

Obszar zniszczenia konstrukcji w wyniku utraty nośności jednej ze ścian może być skutecznie ograniczany przez zastosowanie odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych (rozmieszczenie zbrojenia, połączenia o korzystnych cechach mechanicznych, usytuowanie ścian nośnych w rzucie budynku itp.). Ograniczenie zakresu zniszczenia nie zmienia jednak sposobu podejścia do podanej uprzednio oceny bezpieczeństwa konstrukcji (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

25.06.2024
Obszerne tablice zdjęcie nr 12
Ile trwa zrobienie uprawnień budowlanych?

Proces uzyskiwania pozwoleń na budowę w Polsce może różnić się w zależności od specyfiki wnioskowanych pozwoleń i poziomu zaawansowania. Studia…

25.06.2024
Obszerne tablice zdjęcie nr 13
Kurs na uprawnienia budowlane

Zgodnie z powszechną praktyką Polska Izba Inżynierów (PIIB) nie prowadzi bezpośrednio zawodowych kursów przygotowawczych ze względu na możliwy konflikt interesów.…

Obszerne tablice zdjęcie nr 16 Obszerne tablice zdjęcie nr 17 Obszerne tablice zdjęcie nr 18
Obszerne tablice zdjęcie nr 19
Obszerne tablice zdjęcie nr 20 Obszerne tablice zdjęcie nr 21 Obszerne tablice zdjęcie nr 22
Obszerne tablice zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Obszerne tablice zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Obszerne tablice zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Obszerne tablice zdjęcie nr 32 Obszerne tablice zdjęcie nr 33 Obszerne tablice zdjęcie nr 34
Obszerne tablice zdjęcie nr 35
Obszerne tablice zdjęcie nr 36 Obszerne tablice zdjęcie nr 37 Obszerne tablice zdjęcie nr 38
Obszerne tablice zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Obszerne tablice zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Obszerne tablice zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami