Sieci zależności

Sieci zależności

W przypadku gdy zdarzeniami są początki i zakończenia wykonywanych procesów, przedstawiają również przebieg realizacji tych procesów. Rysowane są one zwykle w postaci linii ciągłej. Natomiast powiązania wyrażające jedynie kolejność zdarzeń (zależności czasowe) oznaczane są linią przerywaną (program uprawnienia budowlane na komputer).

Są to tzw. czynności pozorne lub też zerowe, gdyż czas ich trwania jest równy zeru. Oprócz czynności pozornych występują tzw. czynności sztuczne, oznaczane zwykle linią ciągłą. Przedstawiają one niezbędny czas, jaki musi upłynąć między dwoma zdarzeniami nie związany z wykonywaniem czynności, np. czas twardnienia konstrukcji betonowej. Sieci zależności mogą być sporządzane różnymi metodami. Pierwsza metoda, tzw. dwupunktowa, polega na przedstawieniu każdej czynności w postaci dwóch zdarzeń (początek i koniec wykonywania czynności) połączonych linią ciągłą ze strzałką obrazującą wykonanie czynności. W metodzie
tej jedno zdarzenie może być jednocześnie zakończeniem kilku czynności poprzedzających i rozpoczęciem kilku czynności następujących.

Druga metoda, tzw. dwupunktowa rozdzielcza, różni się od poprzedniej metody tym, że poszczególne zdarzenia przedstawiają rozpoczęcie lub zakończenie tylko jednej czynności. Wymaga to wprowadzenia dodatkowych powiązań pozornych między końcem jednej czynności a początkiem następnej. Metoda ta zwiększa ilość powiązań, ale pozwala na dokładne określenie terminów rozpoczęcia i zakończenia każdej czynności (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Trzecia metoda, tzw. jednopunktowa, polega na przedstawieniu w postaci zdarzenia wykonania czynności. Wówczas wystąpią jedynie powiązania
pozorne. Metoda ta stosowana jest dość rzadko. Występuje ona w niektórych systemach automatycznego projektowania sieci przez elektroniczne maszyny cyfrowe
z tzw. typowych sieci elementarnych (np. w systemie MID). Wykorzystywana jest w tym przypadku właściwość, że wszystkie powiązania są powiązaniami pozornymi (uprawnienia budowlane).

Ciągi procesów

W odróżnieniu od harmonogramu przy sporządzaniu sieci zależności nie uwzględnia się skali, gdyż sieć zależności przedstawia zdarzenia (punkty), a nie wykonywanie procesów budowlanych (linie). Oczywiście można sieć zależności narysować również w skali umiejscawiając poszczególne zdarzenia zgodnie ze skalą czasu. Jest to jednak na ogół niepraktyczne, gdyż zmniejsza przejrzystość rysunku (program egzamin ustny).

Sporządzanie sieci zależności metodą dwupunktową oparte jest na następujących zasadach:
- każda odrębna sieć zależności ma tylko jeden początek i jeden koniec,
- poszczególne zdarzenia oznacza się kółkami (figurą owalną, trójkątem) z numerem (indeksem). Kolejność numeracji jest dowolna. Wskazane jest jednak, aby każde następne zdarzenie miało wyższy numer,
- zależności występujące między zdarzeniami przedstawia się w postaci linii ze strzałką kierunkową wskazującą żądaną kolejność zdarzeń,
- poszczególne procesy budowlane (czynności) oznacza się liniami powiązań (linia łącząca zdarzenia, a więc początek i koniec wykonywania poszczególnych
procesów budowlanych) (opinie o programie).

Ilustracją wymienionych zasad sporządzania sieci zależności są przykłady zapisów sieci zależności najczęściej spotykanych przypadków w harmonogramach ogólnych. Dla lepszej przejrzystości złożonej sieci zależności wskazane jest grupować zdarzenia dodatkowo ze sobą powiązane w wydzielone ciągi procesów (czynności). W przypadku sieci zależności o dużej liczbie zdarzeń, mającej wydzielone ciągi czynności można uprościć schemat sieci przez wprowadzenie tzw. bloków. Poszczególne ciągi czynności zastępuje się jedną linią powiązań. Zwykle oznacza się bloki w postaci linii podwójnej (segregator aktów prawnych).

Warunkiem niezbędnym dla zastosowania w schemacie sieci zależności wydzielonych bloków jest brak powiązań między zdarzeniami objętymi blokiem a resztą zdarzeń poza zdarzeniami początkowym i końcowym bloku. Blok taki stanowi więc odrębną sieć zależności (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !