Blog

07.05.2020

Siły osiowe w mieczach

Siły osiowe w mieczach

Siły osiowe w mieczach

Siły osiowe w mieczach zależą od ich pochylenia: wzrastają wraz ze wzrostem pochylenia. Można przeto zmniejszać momenty skręcające wywołane przez miecze zachowując dostatecznie małe ich pochylenie.
Stężenia rusztowań zastrzałowych i wachlarzowych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Zastrzały i jarzma rusztowań wachlarzowych zbiegają się ku podporom pod ostrymi kątami, wewnątrz których pozostaje bardzo mało miejsca na założenie mieczy i kleszczy stężających te jarzma w poprzek mostu. Jeżeli umieszczenie tych elementów na każdym jarzmie jest zbyt trudne, to należy poprzestać na stężeniu poprzecznym skrajnych, najbardziej pochyłych jarzm i na powiązaniu z nimi jarzm pozostałych, zawartych między nimi.

Połączenie takie daje dostateczne stężenie, o ile sztywność kleszczy poziomych ułożonych wzdłuż mostu jest wystarczająca.
Zakotwienia lin, uzyskane przez nawinięcie ich na walce, przenoszą siły z lin poprzez tarcie o powierzchnie walców. W budowie rusztowań tego rodzaju zakotwienia mogą być wykonywane na walcach obetonowanych na ceowniku. którego środek ciężkości leży wzdłuż osi walca. Aby nie zmniejszać wytrzymałości liny przez zbyt ostre zagięcie, średnica walca powinna być równa co najmniej 40-krotnej średnicy liny i 300-krotnej średnicy drutu, przy czym lina powinna mieć duszę konopną (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Współczynnik tarcia liny o beton należy obierać od 0,10 do 0,15, a siłę tarcia T, zależną od siły N w linie i kąta zagięcia liny. obliczać na jeden zwój jako równą T = 0,53 N lub w przybliżeniu przyjmując, że każdy zwój zmniejsza siłę w linie o połowę. Do przeniesienia siły z liny na walec betonowy wystarczają więc dwa lub trzy zwoje. Przyjęte tu wartości współczynników tarcia odnoszą się do lin ocynkowanych a nawet zabezpieczonych smarem od rdzy. Koniec liny owiniętej na walcu betonowym należy ująć zaciskiem łączącym go z liną naprężoną przyjmując współczynnik tarcia 0,1 i zakładając, że każda ze śrub dociśnięta do granicy wytrzymałości nacięcia śruby przenosi 1000 kG/cm2 przekroju rdzenia, to znaczy, że na każdy centymetr kwadratowy przekroju śruby przypada 100 kG siły w końcówce liny (uprawnienia budowlane).

Czynności objęte montażem. W wykonaniu rusztowań odróżniamy następujące czynności:
- przygotowanie robót,
- odwiązanie rusztowań,
- ustawianie rusztowań,
- użytkowanie rusztowań,
- rozbieranie rusztowań.

Przygotowanie robót

Przygotowanie robót obejmuje wykonanie projektu i czynności przygotowawcze na placu budowy (program egzamin ustny).
Projekt rusztowań zawiera: rysunki robocze, zestawienie materiałów, sprawdzenia statyczne i wytrzymałościowe, harmonogram robót.

Rysunki powinny wskazywać:
- konstrukcję węzłów rusztowania,
- ogniwa wymagające szczegółowego zwymiarowania,
- schemat rusztowania oraz jego podpór i stężeń.
Na schemacie rusztowania, wskazując układ prętów, należy oznaczyć numerację węzłów oraz wymiary osiowe i numerację prętów według zasad obowiązujących w projektowaniu konstrukcyj stalowych.
Wskazane jest wykonywanie rysunków w jak największym formacie, aby ułatwić korzystanie z nich na budowie (opinie o programie). Należy przygotować taką ilość odbitek rysunków, ażeby schemat całego rusztowania mogli otrzymać wszyscy cieśle. Specyfikację drewna, sporządzoną według numeracji przyjętej na schemacie rusztowania, otrzymuje grupa ciesielska przeznaczona do przygotowywania drewna. Zaznajomienie cieśli z projektem podnosi jakość wykonawstwa.

Pierwszą czynnością przygotowawczą na placu budowy jest pocięcie drewna na elementy wymienione w specyfikacji (segregator aktów prawnych). Drewno dostarczane jest zwykle na budowę w długościach handlowych. Przygotowanie z niego elementów rusztowania powinno dawać minimalną ilość odpadów. Warunek ten może być spełniony jedynie w przypadku, gdy przycinanie drewna na potrzebne długości będzie wykonywane przez cieśli znających całość zapotrzebowania budowy. Pracę grupy przygotowującej elementy rusztowania powinien nadzorować kierownik budowy lub jego zastępca.

Drewno pocięte na właściwe długości powinno być ułożone na placu magazynowym numerów specyfikacji. Numery należy wypisać czytelnie na tablicach i umieścić przy każdym rodzaju elementów. Przygotowane elementy powinien z magazynu pobierać majster (promocja 3 w 1). Cieślom obwiązującym i montującym rusztowania należy zakazać przecinania przygotowanego drewna konstrukcyjnego.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami