Skład betonu hematytowego

Skład betonu hematytowego

Skład betonu hematytowego o ciężarze objętościowym 3,6 T/m3, natomiast betonu magnetytowego o ciężarze objętościowym ok. 3,3 T/m3. Duże gęstości tych betonów sprawiają, że osłabienie promieniowania y jest bardziej skuteczne niż w betonach limonitowych. Długości dwukrotnego osłabienia promieniowania są tu ok. 1,44-1,5 raza mniejsze niż w betonach limonitowych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Biorąc pod uwagę wychwyt neutronów, beton magnetytowy jest mniej skuteczny od limonitowego. W zakresie energii neutronów 15-50 MeV długości dwukrotnego osłabienia dla betonu magnetytowego są ok. 104-25% mniejsze niż dla betonu zwykłego i ok. 35-40% większe aniżeli dla betonu limonitowego. Duża zawartość żelaza sprzyja powstawaniu wychwytowego promieniowania y o energiach fotonów dochodzących do 7,6 MeV (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Dla pochłonięcia tego promieniowania należy zwiększyć grubość osłony z betonu hematytowego lub magnetytowego o ok. 18-20% w stosunku do grubości osłony z betonu ciężkiego nie zawierającego żelaza (np. ciężkiego betonu barytowego).

Właściwości mechaniczne betonu magnetytowego i hematytowego są lepsze JCJ od betonu limonitowego. Dane liczbowe dotyczące betonów limonitowych, magnetytowych i barytowych z cementu portlandzkiego, zalecane do przyjmowania przy obliczeniach projektowych w Rosji.

llmenit jest tlenkiem tytanu i żelaza (TiFeOa). Kruszywo z rud ilmenitowych pozwala uzyskiwać betony o ciężarach objętościowych zbliżonych do ciężarów objętościowych betonów magnetytowych. Dane dla tego betonu (i innych betonów) można znaleźć w odpowiedniej literaturze (uprawnienia budowlane). W betonach tych stosuje się kruszywo (drobno i gruboziarniste) barytowe, składające się z ok. 80% siarczanu baru BaS04. Według zaleceń Davisa baryt stosowany do betonów na osłony biologiczne powinien mieć ciężar objętościowy nie mniejszy od 4,2 T/m* oraz zawierać nie mniej niż 90% BaS04. Baryt jest chemicznie obojętny.

Skład chemiczny

Może on mieć strukturę porowatą; baryt o takiej strukturze nie jest odpowiednim kruszywem dla betonów. Łatwe rozdrabnianie się większych ziaren barytu nie zawsze jest szkodliwe i zdaniem Gallahera i Kitzesa powstające drobniejsze ziarna wykazują zadowalające właściwości mechaniczne (program egzamin ustny). Związki siarki występujące w rudach barytowych, najczęściej pod postacią gipsu lub pirytów, stanowią szkodliwe zanieczyszczenia kruszywa. Obecność domieszek w postaci soli łatwo rozpuszczalnych w wodzie wyklucza możliwość stosowania betonów barytowych wszędzie tam, gdzie na beton działa woda bieżąca.

Ogranicza się również zawartość domieszek o znacznym działaniu zasadowym (opal, chalcedon), które reagują z cementem i prowadzą do powstawania w betonie zarysowań, w szczególności przy nagrzewaniu betonu. W związku z małą odpornością betonów barytowych na działanie temperatury nie można ich stosować w temperaturach przekraczających 100°C, ani też w warunkach częstych zmian temperatury poniżej 0°C (opinie o programie). Współczynnik rozszerzalności cieplnej tych betonów jest prawie dwa razy większy niż betonów zwykłych.

Ciężary objętościowe betonów barytowych wynoszą 3,2-3,8 T/m3. Skład chemiczny i niektóre właściwości jądrowe typowego betonu barytowego. Cenną zaletą baru jest znaczne pochłanianie neutronów termicznych bez równoczesnego wytwarzania wychwytowego promieniowania y. Osłabienie neutronów prędkich osiąga się przez stosowanie do betonu limonitu w postaci drobnoziarnistego kruszywa. Obecność limonitu zwiększa zawartość wody w betonie (do dwudziestu kilku procent), lecz równocześnie zmniejsza gęstość betonu, a tym samym zmniejsza skuteczność osłabiania promieniowania y (segregator aktów prawnych).

W wyniku badań można stwierdzić, że długości dwukrotnego osłabienia promieniowania y w betonie barytowym są mniejsze niż w betonie zwykłym, a większe niż w betonach magnetytowych i w betonach z domieszką żelaza. W przypadku osłabienia neutronów o średnich i niskich energiach (w przeciwieństwie do osłabienia neutronów o dużych energiach) beton barytowy okazuje się nieco skuteczniejszy od betonu zwykłego (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami