Blog

27.01.2021

Składowanie materiałów

W artykule znajdziesz:

Składowanie materiałów

Składowanie materiałów

Teren chwilowo nie zajęty wykorzystujemy na składowanie materiałów lub na zieleń. W drugim przypadku trudno jest przewidzieć, w którym miejscu zakładu wystąpi potrzeba rozbudowy. Można się przed tym zabezpieczyć jedynie przez unikanie zbytniego zacieśniania terenu zakładu i gęstości zabudowy. Nadmierne wykorzystanie działki zamyka częstokroć drogę do rozbudowy i przebudowy zakładu (program uprawnienia budowlane na komputer). Natomiast racjonalna zabudowa, z przeznaczeniem wolnych terenów na zieleń, stwarza rezerwy potrzebne do rozbudowy zakładu.

W trzecim przypadku, gdy zwiększa się po prostu produkcja, najracjonalniej jest uruchomić nowy ciąg produkcyjny. Często jednak część urządzeń i maszyn nie jest całkowicie wykorzystana i można uzyskać zwiększenie produkcji przez usprawnienie i rozszerzenie tylko pewnych działów (program uprawnienia budowlane na ANDROID). W tym wypadku potrzebne są również pewne rezerwy terenowe.
Jeżeli chodzi o rozbudowę poszczególnych hal, to zależnie od warunków miejscowych i technologii procesu produkcyjnego można ją wykonać rozmaicie.
Schemat „a“ daje dobre rozwiązanie technologiczne, lecz stwarza trudności konstrukcyjne w związku z koniecznością oparcia nowej części konstrukcji na starej.
Schematy „b“ i „c“ nie nastręczają takich trudności i pozwalają na powtórzenie istniejącej konstrukcji hali.

Schemat „d“ powoduje trudności konstrukcyjne i stosuje się go jedynie wtedy, gdy brak jest miejsca na rozbudowę (uprawnienia budowlane).
Schemat „e“ ilustruje nieracjonalną, a schemat „f“ racjonalną rozbudowę zakładu. W przypadku „e“ zarówno droga transportu, jak i sieć uzbrojenia terenu będzie droższa (bo dłuższa), przy czym teren zakładu nie będzie należycie wykorzystany.

zakładów przemysłowych Typizacja planów generalnych zakładów przemysłowych jest bardzo trudna ze względu na różnice w ukształtowaniu terenu, warunków hydrogeologicznych, klimatu, stron świata, kierunku wiatrów itp., wynikające z odmiennej lokalizacji poszczególnych zakładów. Projekty typowe można opracowywać dla całych zakładów przemysłowych o typowej technologii, to znaczy dla obiektów o ustalonej wydajności i parku maszynowym, dla pewnych fragmentów planu generalnego, jak np. schemat układu budynków produkcyjnych, rozwiązanie placu przedzakladowego lub inne typowe powtarzające się fragmenty planu generalnego (program egzamin ustny).

Zasady ekonomii projektowania planów generalnych

Każde z tych rozwiązań wymaga przystosowania do warunków miejscowych, niemniej jednak mogą one stanowić dużą pomoc przy opracowaniu dokumentacji technicznej i przyśpieszyć jej wykonanie.
Oprócz tego można opracować jako typowe: przekroje dróg, układy sieci przewodów, wreszcie elementy małej architektury, to znaczy: ogrodzenia, bramy, ławki, latarnie (opinie o programie).
Oszczędność przy projektowaniu planów generalnych musi być przestrzegana w równej mierze, jak przy każdej innej czynności wymagającej nakładów pieniężnych.

Na potrzebę oszczędzania zwracano uwagę w poprzednich rozważaniach. Ze względu jednak na szczególne znaczenie tego zagadnienia omówiono najważniejsze przyczyny powstawania nadmiernych kosztów i wskazano sposoby uzyskania oszczędności oraz przeanalizowano ujemne i dodatnie przykłady rozwiązań planu generalnego.
Lokalizacja zakładu przemysłowego powinna zapewniać minimalne wydatki na budowę i minimalne koszty eksploatacji. W szczególności ukształtowanie terenu i warunki hydrogeologiczne nie powinny powodować dodatkowych kosztów (segregator aktów prawnych). Zakład powinien być sytuowany jak najbliżej źródeł surowców i magistrali transportowych oraz możliwie blisko źródeł energii.

Tor kolejowy przecina główną magistralę samochodową, co powoduje konieczność wykonania skrzyżowania w dwóch poziomach oraz podzielenia terenu zakładu przemysłowego na kilka części; na skutek oddalenia fabryki wzbogacającej zwiększa się długość toru kolejowego i długość przewodu do podawania szlamu.

Bardzo często pod pozorem rozbudowy zakładu przemysłowego buduje się nowy zakład, wielokrotnie większy od istniejącego, nie zważając na to, że zarówno teren, jak i inne warunki nie odpowiadają nowym potrzebom (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami