Skrócona obróbka termiczna

Skrócona obróbka termiczna

Skrócona obróbka termiczna znalazła szerokie zastosowanie w wielu nowoczesnych wytwórniach czechosłowackich i radzieckich.

Okazało się również, że można tę metodę zastosować i do produkcji prefabrykatów w „stosach”. Przy technologii produkcji w stosach poszczególne formy z zagęszczonym i uformowanym elementem nie muszą mieć płyt nakładanych na beton od góry, gdyż rolę tę spełniają dna form wyżej nakładanych (program uprawnienia budowlane na komputer). Poszczególne formy muszą być jednak tak wykształtowane, aby zapewniały możliwie szczelne zamknięcie betonu.

Obróbka termiczna metodą Rihy znalazła również zastosowanie w produkcji elementów prefabrykowanych z betonu sprężonego, a więc betonu o wysokiej wytrzymałości 400 do 600 kG/cm2. Beton sprężony poddany takiej obróbce uzyskuje po 4 godzinach wytrzymałość rzędu 50 - 65% wytrzymałości miarodajnej. Ponieważ zabieg sprężania można przeprowadzić dopiero
po osiągnięciu przez beton wytrzymałości równej co najmniej 70% wytrzymałości miarodajnej, cały więc cykl obróbki termicznej w elementach sprężonych trwa około 5 godzin.

Cykl skróconej obróbki termicznej w granicach 1,5 do 2 godzin w zastosowaniu do prefabrykowanych elementów z betonu zwykłego oraz 5 godzin w zastosowaniu do prefabrykatów z betonu sprężonego jest jednak jak to już uprzednio powiedziano za długi w nowoczesnych wytwórniach stosujących taśmowy system produkcji (program uprawnienia budowlane na ANDROID). W wytwórniach takich cykl pracy na poszczególnych stanowiskach roboczych taśmy trwa najczęściej 15 do 30 minut, wobec czego zastosowanie cyklu obróbki termicznej wynoszącego 50 do 120 minut, równoznaczne byłoby z koniecznością znacznego przedłużenia taśmy roboczej, odpowiadającego czterem do sześciu stanowiskom roboczym taśmy.

Ponieważ z wielu względów jest to niemożliwe, stosuje się w tych przypadkach dalsze skracanie cyklu obróbki termicznej (uprawnienia budowlane).

Cel ten można osiągnąć kilkoma sposobami:
1) przez łączne zastosowanie kilku metod sztucznego przyspieszonego twardnienia betonu,
2) przez zastosowanie wyższych temperatur obróbki termicznej znacznie przekraczających 100 °C,
3) przez podgrzewanie mieszanki betonowej przed wprowadzeniem jej do formy (metoda formowania z gorącego betonu) (program egzamin ustny).

Zastosowanie kombinacji kilku metod przyspieszonego dojrzewania opiera się na równoczesnym użyciu metod mechanicznych, chemicznych i termicznych z obróbką w szczelnych, zamkniętych formach.

Uzyskuje się w ten sposób silne zagęszczenie betonu o bardzo niskim współczynniku wodocementowym. Beton wykonany musi być z cementu szybkotwardniejącego z dodatkiem środka chemicznego przyspieszającego wiązanie i twardnienie cementu (np. chlorku wapniowego).

Zastosowane środki w połączeniu z obróbką termiczną betonu w zamkniętych szczelnych formach skracają w efekcie cykl sztucznego dojrzewania do 90 minut (opinie o programie).

Sposób dalszego skrócenia sztucznego dojrzewania betonu przez zastosowanie temperatury podgrzewania powyżej 100 °C stosowany jest w Związku Radzieckim w produkcji prefabrykatów z betonu sprężonego. W nowych wytwórniach o wysoce zmechanizowanej technologii produkcji w obróbce termicznej w zamkniętych szczelnych formach koszulkowych stosowana jest temperatura 120 do 140 °C.

Przenoszącym ciepło na beton medium jest tu podgrzewany do tych temperatur olej (segregator aktów prawnych).

Również w metodzie kihy uzyskuje się dalsze skrócenie cyklu polegające na przyspieszeniu twardnienia betonu przez przerwanie nagrzewania betonu bezpośrednio po osiągnięciu najwyższego przyrostu wytrzymałości (w ciągu minuty) i przez częściowe odparowanie wody zarobowej niekoniecznej do chemicznego procesu wiązania. Największy minutowy przyrost wytrzymałości betonu kostek próbnych wstawionych w szczelnych formach do komory o temperaturze 100 °C występuje.

Nasunęło to myśl przerwania nagrzewu po okresie 30 minut i przez chwilowe zdjęcie pokrywy odparowanie części wody, niepotrzebnej do chemicznego procesu hydratacji. Częściowe odparowanie wody zmniejsza współczynnik wodocementowy betonu, co powoduje szybki przyrost wytrzymałości. Częściowe odparowanie wody można przeprowadzić w tej metodzie wtedy, gdy wytrzymałość betonu wynosi 50 kG/cm2 (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Język abstrakcji

Wróblewski założył natychmiastowe działanie obrazu. Ma być tak jak w kinie! Atak na wyobraźnię i gra na emocjach. To pierwszy…

Sfera uczuciowa

Najważniejszą jej cechą jest więź między żywymi i umarłymi (obraz Matka z zabitym synem i wariacje tematu). Jej prosta emocjonalność…

Aktywny rozwój duchowy

Aktywny rozwój duchowy młodego artysty doprowadził go do punktu, w którym musiał odpowiedzieć na pytanie zasadnicze dla rozwoju własnego systemu…

Związek obrazu

Postawa krytyka-badacza-fachowca prowadzi ich do absolutyzacji wolności artysty i (w przeciwieństwie do Hanuska) uznania status quo współczesnego modelu kultury. Dla…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !