Skurcz i pęcznienie cementów

Skurcz i pęcznienie cementów

Wskaźnik odporności na zamrażanie próbek, wyrażony wytrzymałością na ściskanie, po 100 cyklach zamrażania i rozmrażania jest większy od jedności, a po 200 cyklach próbki cementu 3 i porównawcza nie spełniają wymagań normy; spadek wytrzymałości przekracza 25%. Wskaźnik odporności na zamrażanie, wyrażony wytrzymałością na zginanie, jest większy od jedności dla cementów /, 2 i 3 badanych po 200 cyklach zamrażania; cement porównawczy nie spełnia wymagań normy (program uprawnienia budowlane na komputer).
Wygląd zewnętrzny próbek po 200 cyklach zamrażania wykazał nieznaczne zmiany: pojawiła się rdza na powierzchni próbek stykających się z dnem kosza do badań, widoczne były zniszczenia naroży i krawędzi próbek; dlatego badania zakończono.

Próbki twardniejące w środowisku powietrzno-suchym wykazują skurcz, a próbki twardniejące w wodzie - pęcznienie.
Czynnikiem decydującym przy ocenie trwałości wyrobów uzyskiwanych z materiałów wiążących jest ich odporność na kolejne nawilżanie i wysychanie (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Te ostatnie wywołują kolejno pęcznienie i skurcz, prowadzące w konsekwencji do rozluźnienia struktury materiałów.

Do pomiaru skurczu, pęcznienia i dynamicznego modułu sprężystości stosowano próbki w postaci beleczek o wymiarach 4x4x16 cm ze znormalizowanej zaprawy 1 : 3, wykonanych zgodnie z GO ST 310-60. Na każdej beleczce naniesiono znaki „góra-dół” i dalej mierzono ich długość w jednym położeniu (uprawnienia budowlane). Próbki przygotowano z trzech cementów i w celu porównania - z cementu stosowanego do wyrobów azbestowych marki 40. Po 28-dniowym przechowywaniu w wodzie próbki rozdzielono na trzy partie, z których jedne dojrzewały w dalszym ciągu w wodzie, drugie - w warunkach powietrzno-wilgotnych, a trzecie poddawano na przemian nawilżaniu i suszeniu. Suszenie odbywało się w suszarce w temperaturze 105°C w ciągu czterech godzin (program egzamin ustny).

Po ochłodzeniu próbek na powietrzu, nawilżano je ponownie, zanurzając w wodzie na 6 h. Kontrolowano długość próbek i dynamiczny moduł sprężystości. Na początku i na końcu badań, a także po 100 cyklach kolejnego nawilżania i suszenia określano wytrzymałość próbek na zginanie i ściskanie.

Skurcz i pęcznienie próbek

Wyniki pomiarów długości próbek przechowywanych na powietrzu (skurcz), w wodzie (pęcznienie) i kolejno nawilżanych i suszonych przedstawiono na rys. 2-12, dynamiczny moduł sprężystości, a wytrzymałość na zginanie i ściskanie (opinie o programie).
Skurcz i pęcznienie próbek osiągają największą wartość po dwóch miesiącach ich twardnienia w różnych warunkach i po 50 cyklach kolejnego nawilżania i suszenia. Po tym okresie zaznacza się zmniejszenie, a następnie stabilizacja odkształceń.

Zestawiając wyniki oznaczeń względnego skurczu liniowego próbek z wartościami ich dynamicznego modułu sprężystości, można uzyskać pewne informacje o procesach zachodzących w materiale poddawanym kolejnym cyklom nawilżania i suszenia. Zwiększenie się deformacji próbek po 50 i 75 cyklach jest związane z powstawaniem mikrospękań, o czym świadczy zmniejszenie się wartości dynamicznego modułu sprężystości. Zmniejszenie się modułu sprężystości po 2 i 3 miesiącach dojrzewania próbek w wodzie i na powietrzu również wskazuje na zjawiska destrukcyjne. W tym samym czasie obserwuje się maksymalny skurcz i maksymalne pęcznienie próbek (segregator aktów prawnych). Dalsze zmniejszanie się deformacji związane jest ze zjawiskiem „samouzdrawiania się” struktury, co znajduje wyraz w zwiększeniu się wartości dynamicznego modułu sprężystości.

Należy podkreślić, że badane cementy ulegają mniejszym deformacjom przy dojrzewaniu w wodzie niż użyty tu dla porównania cement do wyrobów azbestowych. Przechowywane w warunkach powietrzno-suchych próbki cementów 1 i 2 mają większy skurcz niż próbki z cementu do wyrobów azbestowych, a próbki cementu 3 mają mniejszy skurcz, co jest związane z ich składem mineralnym. Cementy 1 i 2 zawierają zwiększoną ilość belitu, który ma znaczny skurcz (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !