Blog

Co wpływa na wytrzymałość betonu? zdjęcie nr 10
22.06.2021

Skurcz i pęcznienie cementów

W artykule znajdziesz:

Skurcz i pęcznienie cementów

Co wpływa na wytrzymałość betonu? zdjęcie nr 11
Skurcz i pęcznienie cementów

Wskaźnik odporności na zamrażanie próbek, wyrażony wytrzymałością na ściskanie, po 100 cyklach zamrażania i rozmrażania jest większy od jedności, a po 200 cyklach próbki cementu 3 i porównawcza nie spełniają wymagań normy; spadek wytrzymałości przekracza 25%. Wskaźnik odporności na zamrażanie, wyrażony wytrzymałością na zginanie, jest większy od jedności dla cementów /, 2 i 3 badanych po 200 cyklach zamrażania; cement porównawczy nie spełnia wymagań normy (program uprawnienia budowlane na komputer).
Wygląd zewnętrzny próbek po 200 cyklach zamrażania wykazał nieznaczne zmiany: pojawiła się rdza na powierzchni próbek stykających się z dnem kosza do badań, widoczne były zniszczenia naroży i krawędzi próbek; dlatego badania zakończono.

Próbki twardniejące w środowisku powietrzno-suchym wykazują skurcz, a próbki twardniejące w wodzie - pęcznienie.
Czynnikiem decydującym przy ocenie trwałości wyrobów uzyskiwanych z materiałów wiążących jest ich odporność na kolejne nawilżanie i wysychanie (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Te ostatnie wywołują kolejno pęcznienie i skurcz, prowadzące w konsekwencji do rozluźnienia struktury materiałów.

Do pomiaru skurczu, pęcznienia i dynamicznego modułu sprężystości stosowano próbki w postaci beleczek o wymiarach 4x4x16 cm ze znormalizowanej zaprawy 1 : 3, wykonanych zgodnie z GO ST 310-60. Na każdej beleczce naniesiono znaki „góra-dół” i dalej mierzono ich długość w jednym położeniu (uprawnienia budowlane). Próbki przygotowano z trzech cementów i w celu porównania - z cementu stosowanego do wyrobów azbestowych marki 40. Po 28-dniowym przechowywaniu w wodzie próbki rozdzielono na trzy partie, z których jedne dojrzewały w dalszym ciągu w wodzie, drugie - w warunkach powietrzno-wilgotnych, a trzecie poddawano na przemian nawilżaniu i suszeniu. Suszenie odbywało się w suszarce w temperaturze 105°C w ciągu czterech godzin (program egzamin ustny).

Po ochłodzeniu próbek na powietrzu, nawilżano je ponownie, zanurzając w wodzie na 6 h. Kontrolowano długość próbek i dynamiczny moduł sprężystości. Na początku i na końcu badań, a także po 100 cyklach kolejnego nawilżania i suszenia określano wytrzymałość próbek na zginanie i ściskanie.

Skurcz i pęcznienie próbek

Wyniki pomiarów długości próbek przechowywanych na powietrzu (skurcz), w wodzie (pęcznienie) i kolejno nawilżanych i suszonych przedstawiono na rys. 2-12, dynamiczny moduł sprężystości, a wytrzymałość na zginanie i ściskanie (opinie o programie).
Skurcz i pęcznienie próbek osiągają największą wartość po dwóch miesiącach ich twardnienia w różnych warunkach i po 50 cyklach kolejnego nawilżania i suszenia. Po tym okresie zaznacza się zmniejszenie, a następnie stabilizacja odkształceń.

Zestawiając wyniki oznaczeń względnego skurczu liniowego próbek z wartościami ich dynamicznego modułu sprężystości, można uzyskać pewne informacje o procesach zachodzących w materiale poddawanym kolejnym cyklom nawilżania i suszenia. Zwiększenie się deformacji próbek po 50 i 75 cyklach jest związane z powstawaniem mikrospękań, o czym świadczy zmniejszenie się wartości dynamicznego modułu sprężystości. Zmniejszenie się modułu sprężystości po 2 i 3 miesiącach dojrzewania próbek w wodzie i na powietrzu również wskazuje na zjawiska destrukcyjne. W tym samym czasie obserwuje się maksymalny skurcz i maksymalne pęcznienie próbek (segregator aktów prawnych). Dalsze zmniejszanie się deformacji związane jest ze zjawiskiem „samouzdrawiania się” struktury, co znajduje wyraz w zwiększeniu się wartości dynamicznego modułu sprężystości.

Należy podkreślić, że badane cementy ulegają mniejszym deformacjom przy dojrzewaniu w wodzie niż użyty tu dla porównania cement do wyrobów azbestowych. Przechowywane w warunkach powietrzno-suchych próbki cementów 1 i 2 mają większy skurcz niż próbki z cementu do wyrobów azbestowych, a próbki cementu 3 mają mniejszy skurcz, co jest związane z ich składem mineralnym. Cementy 1 i 2 zawierają zwiększoną ilość belitu, który ma znaczny skurcz (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Co wpływa na wytrzymałość betonu? zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Co wpływa na wytrzymałość betonu? zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Co wpływa na wytrzymałość betonu? zdjęcie nr 16 Co wpływa na wytrzymałość betonu? zdjęcie nr 17 Co wpływa na wytrzymałość betonu? zdjęcie nr 18
Co wpływa na wytrzymałość betonu? zdjęcie nr 19
Co wpływa na wytrzymałość betonu? zdjęcie nr 20 Co wpływa na wytrzymałość betonu? zdjęcie nr 21 Co wpływa na wytrzymałość betonu? zdjęcie nr 22
Co wpływa na wytrzymałość betonu? zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Co wpływa na wytrzymałość betonu? zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Co wpływa na wytrzymałość betonu? zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Co wpływa na wytrzymałość betonu? zdjęcie nr 32 Co wpływa na wytrzymałość betonu? zdjęcie nr 33 Co wpływa na wytrzymałość betonu? zdjęcie nr 34
Co wpływa na wytrzymałość betonu? zdjęcie nr 35
Co wpływa na wytrzymałość betonu? zdjęcie nr 36 Co wpływa na wytrzymałość betonu? zdjęcie nr 37 Co wpływa na wytrzymałość betonu? zdjęcie nr 38
Co wpływa na wytrzymałość betonu? zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Co wpływa na wytrzymałość betonu? zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Co wpływa na wytrzymałość betonu? zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami