Słupy ukośne

Słupy ukośne

Słupy ukośne mają przekrój skrzynkowy (program uprawnienia budowlane na komputer). Grubość ich w połączeniu z belkami głównymi wynosi 3,50 m, przy przegubie dolnym 1,50 m. Płyty i środniki słupów mają grubości zmienne; w pobliżu przegubu płyty słupów są zabetonowane w jeden masyw. Nad filarami dano przęsła wolnopodparte o rozpiętości 8 m. Przekrój tych belek jest zbliżony do przekroju belek głównych. Z belek wolno- podpartych wypuszczono poprzecznice dla utrzymania słupów trakcyjnych.

Między skrajnymi słupami ukośnymi i przyczółkami dano belki o takim samym przekroju, lecz o rozpiętości większej, wynoszącej 4,50 m. Nad drogą nadbrzeżną ułożono przęsło z płyty o grubości 90 cm, swobodnie oparte na ścianach przyczółków (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Wnętrze belek głównych jest dostosowane do sprawdzania ich stanu; wewnątrz tych belek można przejść wzdłuż mostu.
Warunek ten oznacza, że koło Mohra powinno być zawarte wewnątrz krzywej naprężeń dozwolonych, jednokładnej względem środka układu współrzędnych z obwiednią kół Mohra oznaczających naprężenia niszczące przy stosunku jedno- kładności 0,28. Oprócz tego postawiono warunek, aby największe naprężenia rozciągające nie przekraczały 5 kG/cm2.

Zastrzeżono też, aby współczynniki bezpieczeństwa pod działaniem obciążeń ruchomych spełniały zależność (uprawnienia budowlane).
Założono, że przyrosty logarytmów odchyleń w dokładności wykonania konstrukcji i w obciążeniach zmieniają się według prawa Gaussa, przy średnich odchyleniach arytmetycznych wynoszących w odniesieniu do
Ng wytrzymałości na rozerwanie stali A log Nu = 0,06,
Ni, wytrzymałości na niszczenie betonu A log Ni, = 0,21,
T0 rozciągania wstępnego w kablach A log T0 = 0,10 (program egzamin ustny).

Naprężenia graniczne

Naprężenia graniczne w betonie na ściskanie 120 kG/cm2, w betonie na rozciąganie 10 kG/cm2, w kablach 85 kG/cm2, po potrąceniu wpływów wszelkich odkształceń trwałych.
W uzbrojeniu miękkim granicę naprężeń oznaczono w wysokości 15 kG/mm2. Płyta górna utrzymująca torowisko jest sprężona poprzecznie i dodatkowo uzbrojona stalą miękką.
Przyjęto, że zmiany temperatury równoważą naprężenia ± 30 kG/cm2. Skurcz - 10 kG/cm2.

Wpływ pełzania wyznaczono przyjmując, że współczynnik odkształcalności betonu wynosi 125 000 kG/cm2.
Kolejność budowy. Budowę wykonano w następujących etapach (opinie o programie).
Na każdym fundamencie ustawiono dwa ukośne słupy w rusztowaniach pionowych, połączonych ściągami poziomymi. Następnie słupy połączono w ramownicę, wprowadzając przęsło wolnopodparte między słupy i sprężając je prowizorycznie poziomymi kablami wraz z głowicami.
Belki w każdym przęśle wykonano sposobem nawisowym, w odcinkach po 2,75 m, jednocześnie symetrycznie dołączanych do obu podpór tego samego przęsła i łączonych z tymi podporami za pomocą kabli poziomych. Odcinki belek głównych były betonowane w deskowaniu ślizgowym, zawieszonym do rusztowania z belek Baileya, opartego na filarach.
Sprężanie tych odcinków, w miarę postępu robót, nie tylko zabezpieczało beton od naprężeń rozciągających, lecz też odciążało rusztowanie z belek Baileya (segregator aktów prawnych).
Po zabetonowaniu dwóch odcinków sąsiadujących w środku przęsła ustawiono między nimi przegub prowizoryczny, wytwarzając w ten sposób z przęsła i jego słupów ukośnych ramownicę trój przegubową. W ramownicy tej jako w układzie izostatycznym można było przez odpowiednie obciążenie uzyskać żądane siły wewnętrzne.
Uwzględniono przy tym naprężenia wywołane sprężaniem oraz odkształcaniem wskutek skurczu, pełzania i przesunięcia podpór. Wszystkie te czynności składały się na zwarcie konstrukcji.
Po doprowadzeniu sił wewnętrznych do żądanych wartości klinowano przegub środkowy, wypełniając przerwę między przyległymi odcinkami belki betonem i wprowadzając dodatkowe kable wzdłuż całej belki (promocja 3 w 1).

 Po zakończeniu tych czynności sprawdzano naprężenie w kablach, zarówno w kablach belki jak i słupów, a następnie wypełniono kanały kabli zaczynem cementu.

Dla zabezpieczenia filarów od uszkodzeń przez jednostronnie występujący rozpór w czasie budowy przęseł, łączono dwa sąsiednie filary za pomocą przęsła Baileya.
Stan naprężenia przęseł i podpór mostu wre wszystkich fazach budowy był sprawdzony przez dokładne obliczenia.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !