Spektroskopia w podczerwieni

Spektroskopia w podczerwieni

Spektroskopia w podczerwieni. Widma w podczerwieni wykazują tylko niewielkie różnice dla różnych klinkierów, spowodowane wprowadzeniem Na-jSiF,,, CaF2, CaSO., i B203. Pasma pochłaniania związane z drganiami tetraedrów A104 nie wykazują prawie żadnych zmian (program uprawnienia budowlane na komputer).

Podobnie jak w widmach próbek czystego klinkieru, w widmach próbek z dodatkami obserwuje się przesunięcie pasm dotyczących drgań tetraedrów A104. Pasma drgań walencyjnych, przesuwając się, nakładają się na pasma drgań Si-O. Na wszystkich widmach próbek klinkierów o module Mn = 0,65 z dodatkami można dopatrzeć się słabych pasm pochłaniania w obszarze od 645 do 780 cm-1, co wskazuje na zawartość w tych klinkierach wolnego Cr203 i chromu sześciowartościowego (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Niewielkie zmiany zaznaczają się w pasmach pochłaniania Si-O, o czym świadczy duża intensywność pasm walencyjnych i deformacyjnych drgań Si-O w widmach próbek z dodatkami. Szczególnie dobitnie występują te różnice w widmie klinkieru o module Mn = 0,85 z Na2SiF6, na którym można zauważyć przesunięcie pasma walencyjnych drgań Si-O i zmiany konfiguracji krzywej, co wskazuje na lepsze wykrystalizowanie krzemianów wapniowych w tym klinkierze w porównaniu z klinkierem wyjściowym. Takie same zmiany zauważono w widmach klinkieru o module Mn = 0,65 z mineralizatorami i B203. Tak więc, spektroskopia w podczerwieni potwierdza znaczny wpływ mineralizujący dodatków wprowadzonych do mieszanin surowcowych (uprawnienia budowlane).

Mikrostruktura klinkierów. Mikrostruktura klinkierów z dodatkami mineralizującymi różni się znacznie od mikrostruktury klinkierów wyjściowych. Typowym zjawiskiem w klinkierze o module Mn = 0,65, po wprowadzeniu mineralizatorów fluorowych, jest zrastanie się ziarn belitu w konglomeraty. Same ziarna belitu mają duże wymiary i nieprawidłowy kształt.

Krzywe spektralne

Po wprowadzeniu gipsu do klinkieru ziarna belitu zmniejszają się i przeważnie przybierają okrągły kształt (program egzamin ustny).. Dodatek bezwodnika kwasu borowego również wpływa na wymiary ziarn belitu, które zwiększają się nieco. Zasadnicza różnica, jak już zaznaczono w omówieniu wyników badań, występuje w przypadku klinkieru o module Mn = 0,85, zawierającym dodatek fluorokrzemianu sodowego Wprowadzenie Na2SiF6 do klinkieru sprzyjało zakończeniu procesu krystalizacji i utworzeniu struktury klinkierowej. Osiągnięto więc główny cel, jaki miało zastosowanie mineralizatorów: powstają fazy klinkierowe o pożądanej, typowej strukturze.

Poza tym obserwuje się podobieństwo między klinkierami wyjściowymi i klinkierami z dodatkami. Na przykład, dla wszystkich klinkierów właściwe jest równomierne
rozmieszczenie faz w całym polu widzenia pod mikroskopem, jak i porów, przy czym we wszystkich klinkierach pory otoczone są ziarnami belitu (opinie o programie).
Badania spektrofotometryczne. Krzywe spektralne, określające zależność zdolności odbicia światła przez klinkiery od długości fali. W widmach klinkierów z dodatkami obserwowano pewne przesunięcie maksimów odbicia w porównaniu z widmami klinkierów bez dodatków.

Przesunięcie maksimów odbicia w klinkierach zielonych następuje w obie strony - w stronę koloru żółtego i niebieskiego (segregator aktów prawnych).
Po wprowadzeniu Na2SiF6 do klinkieru o module Mn = 0,85, odcień jego barwy ulega poprawie, przesuwając się nieco w stronę koloru niebieskiego. Dodatki wprowadzane do klinkieru zmieniają jaskrawość barwy, wywołując nieznaczne przyciemnienie lub rozjaśnienie zabarwienia klinkierów.
Fizyczne i mechaniczne właściwości cementów z dodatkami.

Wytrzymałość cementów na ściskanie określono na próbkach z zaczynu cementowego o wymiarach 1,41 x 1,41 x 1,41 cm. Ponieważ cementy dekoracyjne narażone są często na powstawanie wykwitów, próbki dojrzewały w środowisku wilgotnym. Wartości wytrzymałości tych próbek po 18 miesiącach dojrzewania (promocja 3 w 1).
Porównanie uzyskanych danych z wynikami badań cementów wyjściowych wykazuje, że wprowadzenie mineralizatorów powoduje pewne zwiększenie wytrzymałości cementów w początkowym okresie twardniehia.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !