Sprawdzenie stanu fundamentu

Sprawdzenie stanu fundamentu

Od stanu fundamentów zależy długowieczność budynku. Sprawdzenie stanu fundamentu, jako elementu zwykle zakrytego, jest trudne (program uprawnienia budowlane na komputer).

Stan jego można określić pośrednio, opierając się np. na:
a) stopniu zawilgocenia pomieszczeń suterenowych,
b) istnieniu pęknięć na ścianach konstrukcyjnych, wskazujących nierównomierne osiadanie fundamentów,
c) odchyleniu ścian zewnętrznych od pionu itp.

W przypadku gdy stan fundamentów nie wskazuje na jakiekolwiek odchylenia destrukcyjne nie zachodzi wówczas potrzeba ich konserwacji.
Ściany drewniane należy troskliwie konserwować i w porę przeprowadzać remonty bieżące. Nawet drobne usterki nie usunięte w porę mogą spowodować stosunkowo w krótkim czasie ruinę budynku.
Ściany należycie konserwowane mogą służyć kilkakrotnie dłużej niż konserwowane w sposób niewłaściwy bądź wcale niekonserwowane (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Długotrwałość ścian może być przedłużona przez dokonywanie w porę napraw tynku, malowania lub zabezpieczania drewna środkami impregnacyjnymi i grzybobójczymi.

Ściany murowe nośne i działowe. Budynki wskutek braku odpowiedniej izolacji lub wskutek wad izolacji ulegają zawilgoceniu. Ściany nośne kruszeją, powodując przedwczesną ruinę budynku. Wykonanie należytej izolacji i utrzymanie jej w dobrym stanie wpływa w znacznym stopniu na długowieczność budynku.
Zawilgocenie ścian budynku powoduje ponadto dodatkowe straty. wskutek konieczności ogrzewania. Mury zawilgocone są lepszym przewodnikiem ciepła, wskutek czego na ogrzanie budynku potrzeba większej ilości opału.
Ściany betonowe i żelbetowe. Ściany tego rodzaju przeważnie nie nastręczają trudności w konserwacji (uprawnienia budowlane).

Przewody kominowe i wentylacyjne. Konserwowanie przewodów kominowych, polegające na okresowym i systematycznym oczyszczeniu, wpływa na polepszenie ciągu, poza tym zapobiega pożarom, jakie mogą wyniknąć na skutek zapalenia się sadzy w przewodzie.
Konserwacja kominów ponad dachem w dużym stopniu zwiększa długotrwałość kominów, brak jej powoduje, że po 3-4 latach zaistnieje konieczność ponownego tynkowania. W ten sposób chroni się też i samą cegłę. Konserwowanie wyprawy i naprawa uszkodzonych miejsc zapobiegnie odpadaniu wyprawy niekiedy całymi płatami oraz niszczeniu się samej cegły w kominach.

Stropy i balkony

Stropy stanowią bardzo ważny element budynku, okres ich trwania decyduje w większości przypadków o czasie trwania i eksploatacji samego budynku, dlatego też wykonywanie w porę remontów bieżących i konserwacji ma w tym przypadku zasadnicze znaczenie dla pełnej i długotrwałej użyteczności budynku.
Stropy drewniane. Stropy tego rodzaju bardzo łatwo ulegają niszczeniu, jeśli nie są należycie konserwowane i w porę remontowane (program egzamin ustny). Okresowe przeglądanie i badanie stanu stropów drewnianych oraz stosowanie środków zapobiegawczych w sposób bardzo wydatny przedłuża okres amortyzacji i zapobiega przedwczesnemu ich zużyciu.

Przy okresowych oględzinach stropów główną uwagę zwraca się na stan ich zawilgocenia i na wykrycie ewentualnych ognisk grzyba, którego niszcząca działalność w stropach drewnianych przede wszystkim wpływa na skrócenie okresu użytkowania stropu.
Czas użyteczności i amortyzacji stropów drewnianych, uzależniony ponadto i od rodzaju konstrukcji, w warunkach normalnej i właściwej eksploatacji określany jest na około 60 lat (tak się określa np. dla stropów międzypiętrowych w korzystnych warunkach trwania). W warunkach niewłaściwej eksploatacji, tj. przy nadmiernym zawilgoceniu, nie- przewietrzaniu, zaniedbaniu koniecznej konserwacji, okres użyteczności stropu skraca §ię znacznie i niejednokrotnie osiąga tylko 30 lat trwania, a nawet i mniej; znane są przypadki, że okres trwania stropu zarażonego grzybem wynosił tylko 5-6 lat (opinie o programie).

Stropy ogniotrwałe. Normalny okres użytkowania tego rodzaju stropów, przewidywany jak i dla budynku na ponad 100 lat, może być realny tylko wówczas, gdy będą zachowane warunki normalnej i właściwej eksploatacji i konserwacji.

Wpływ konserwacji i remontów na długość okresu użytkowania płyt balkonowych jest znaczny, a to dlatego, że elementy te narażone są na niszczące działanie zmian atmosferycznych (segregator aktów prawnych).
Płyty balkonowe ceglane lub żelbetowe przy należytej konserwacji mają okres użytkowania równy okresowi eksploatacji budynku. Częstotliwość przeglądów konserwacyjnych, jak też i opieka nad tymi elementami musi być jednak spotęgowana. Naprawy bieżące powinny być niezwłocznie wykonywane. Jeszcze staranniej należy konserwować balkony drewniane, a czas ich użytkowania — mimo należytej konserwacji — trwa znacznie krócej aniżeli stropów ceglanych lub żelbetowych.

Zaniedbanie lub zaniechanie stałej konserwacji balkonów często skraca czas ich użytkowania, nawet do połowy wymaganego okresu (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !