Blog

01.04.2020

Sprzęt ostrzegawczy

Sprzęt ostrzegawczy

Sprzęt ostrzegawczy

Ostatnią grupą sprzętu w zakresie warunków bhp jest sprzęt ostrzegawczy w postaci tablic ostrzegawczych i informacyjnych o niebezpieczeństwie, występującym w pobliżu urządzeń elektrycznych.

Wzory tych tablic są znormalizowane (program uprawnienia budowlane na komputer).
Bezpieczeństwo obsługi i osób użytkujących urządzenia elektroenergetyczne jest uzależnione od prawidłowego doboru, właściwej jakości, starannego wykonania oraz przepisowej eksploatacji wszystkich elementów instalacji i urządzeń elektrycznych.

W celu zmniejszenia niebezpieczeństwa porażenia należy stosować przy budowie i eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych środki organizacyjne i techniczne (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Ochrona dodatkowa polega na zastosowaniu jednego z następujących środków:
- zerowania,
- uziemienia ochronnego,
- sieci ochronnej.
- wyłącznika przeciwporażeniowego,
- izolacji ochronnej.
- ochronnego obniżenia napięcia roboczego.
- separacji odbiorników,
- izolowania stanowiska.
Obostrzona ochrona dodatkowa polega na zastosowaniu jednego z następujących środków:
a) wyłącznika przeciwporażeniowego.
b) izolacji ochronnej.
c) ochronnego obniżenia napięcia roboczego.
d) separacji odbiorników (uprawnienia budowlane).

Zerowanie

W przypadkach niemożności zastosowania któregokolwiek z wyżej wymienionych czterech środków obostrzonej ochrony dodatkowej można - na podstawie Rozporządzenia Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 30 stycznia 1976 r. w sprawie niektórych warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać ochrona przeciw-porażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV (Dz. Ustaw nr 6 z 1976 r. poz. 31) - poprzestać na zerowaniu lub uziemianiu ochronnym obiektów zasilanych ze stacji transformatorowej położonej na terenie lub w pobliżu chronionego obiektu (program egzamin ustny).

Ochronę taką można zastosować pod warunkiem spełnienia następujących dodatkowych wymagań (niezależnie muszą być spełnione podstawowe wymagania dla „zerowania” ew. „uziemienia ochronnego"):
a) samoczynne przerwanie prądu zwarcia i wyłączenie spod napięcia uszkodzonego przyrządu ręcznego musi nastąpić w czasie nie przekraczającym 0,2s; przyjmuje się przy tym, że warunek ten jest spełniony, jeżeli przy zastosowaniu jako zabezpieczenia zwarciowego bezpieczników topikowych, o prądzie znamionowym prąd zwarcia l,w jest większy od prądu wyłączającego;
b) wszystkie odbiorniki i urządzenia zasilane z tego samego transformatora muszą nieć zastosowany ten sam środek dodatkowej ochrony od porażeń, tzn. „zerowanie” lub „uziemienie ochronne” (opinie o programie),
c) uziemienie robocze zasilającej stacji transformatorowej i uziemienie robocze przewodu zerowego (przy „zerowaniu”) oraz uziemienie ochronne wszystkich odbiorników zasilanych z tego samego transformatora (przy „uziemieniu ochronnym”) przyłączone muszą być do wspólnej sieci uziomów naturalnych o rezystencji nie przekradającej 0,5 Ohma; zaleca się przy tym, żeby cala sieć zasilana z tego samego transformatora była tak zaprojektowana, aby każdy bezpiecznik w tej sieci, w razie uszkodzenia izolacji roboczej jakiegokolwiek odbiornika lub urządzenia (także stałego) w czasie nie dłuższym niż 0,2 s (segregator aktów prawnych).
Zerowanie jest najprostszym i najbardziej ekonomicznym środkiem ochrony dodatkowej, który polega na metalicznym połączeniu metalowych części obudowy urządzeń elektrycznych z uziemionym przewodem zerowym. Przy zerowaniu wszystkie linie 3-fazowe i doprowadzenia do silników trójfazowych wykonuje się jako czteroprzewodowe trzy przewody fazowe i czwarty przewód zerujący (połączenie urządzeń chronionych z przewodem zerowym) (promocja 3 w 1).

Niezależnie od zerowania obudowy, przy rozdzielniach metalowych oraz złączach budynków, dodatkowo uziemia się urządzenie do najbliższej rury wodociągowej lub do specjalnie w tym celu zabitego uziomu sztucznego Działanie „zerowania” polega na tym, że przy uszkodzeniu np. izolacji i zwarciu pomiędzy przewodem fazowym i zerowaną częścią urządzenia powstały prąd zwarcia powoduje szybkie przepalenie się bezpiecznika topikowego i odłączenie uszkodzonego urządzenia od sieci.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami