Stan graniczny zmęczenia konstrukcji

Stan graniczny zmęczenia konstrukcji

Zarówno cała konstrukcja, jak i wszystkie jej elementy powinny być zabezpieczone przed wystąpieniem stanów granicznych nośności lub użytkowania, po osiągnięciu których przestałaby pełnić swoje funkcje lub odpowiadać założonym wymaganiom fctkowym (PN-76/B-03001) (program uprawnienia budowlane na komputer).
Do stanów granicznych nośności należą:
- stan graniczny wyczerpania nośności krytycznych przekrojów lub fragmentów kontrakcji,
- stan graniczny utraty stateczności przez ściskane elementy konstrukcji, tzn. wyczerpania nośności krytycznych przekrojów tych elementów,
- stan graniczny zmęczenia konstrukcji przy obciążeniach wielokrotnie zmiennych.

Do stanów granicznych użytkowania należą:
- stan graniczny pojawienia się rys,
- stan graniczny rozwarcia rys,
- stan graniczny ugięć.
Poza sprawdzeniem tych stanów granicznych należy przeanalizować i zabezpieczyć konstrukcję przed wystąpieniem innych stanów granicznych nośności i użytkowania. Sprawdzenie powinno być przeprowadzone zarówno dla stadium użytkowania, jak i realiami konstrukcji (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
W obliczeniach dla stadiów realizacji, tj. wznoszenia konstrukcji monolitycznych lub rozformowania, transportu i montażu konstrukcji prefabrykowanych, uwzględnia się obciążenie ciężarem własnym.

W obliczeniach dla stadium użytkowania należy uwzględnić wszystkie obciążenia stałe, najniekorzystniejszą kombinację obciążeń zmiennych, skurcz betonu i zmiany temperatury oraz możliwość wystąpienia obciążeń wyjątkowych.
Przy sprawdzaniu stanów granicznych nośności smukłych elementów ściskanych oraz stanu granicznego ugięć należy uwzględnić podział obciążeń na krótko- i długotrwałe, i przy sprawdzaniu stanów granicznych użytkowania konstrukcji (z wyjątkiem stanu panicznego zarysowania konstrukcji 1 kategorii rysoodporności) - uwzględnić obciążenia charakterystyczne ze współczynnikami jednoczesności występowania obciążeń i współczynnikami redukcji obciążenia (uprawnienia budowlane).
Siły wewnętrzne należy obliczać przy założeniu sprężystej pracy konstrukcji, przyjmując schematy statyczne odpowiadające warunkom pracy w stanach granicznych nośności i użytkowania. W płytach i drugorzędnych belkach statycznie niewyznaczalnych przy obliczaniu sił wewnętrznych dla stanu granicznego nośności można również posługiwać się metodami uwzględniającymi uplastycznienie betonu i stali. Metod tych nie należy stosować do obliczania konstrukcji poddanych działaniom obciążeń wielokrotnie zmiennych (program egzamin ustny).

Płyty prostokątne dwukierunkowo

Płyty ciągłe sztywno połączone na podporach z belkami oraz belki ciągłe sztywno połączone na podporach z belkami lub słupami można obliczać jako podparte przegubowo.
Przy wyznaczaniu momentu w przęśle skrajnym utwierdzenie na podporze skrajnej można uwzględniać jedynie wtedy, gdy przeniesienie tego momentu przez belkę jest uzasadnione obliczeniowo. Przyjmowane do obliczeń momenty zginające w środkowych przęsłach płyt i belek ciągłych nie powinny być mniejsze od momentów wyznaczonych przy założeniu (opinie o programie).
W razie nierównych przęseł moment podporowy oblicza się wprowadzając do tych ów większą z rozpiętości dwóch przyległych przęseł.

Płyty prostokątne dwukierunkowo zbrojone oblicza się zwykle korzystając z tablic ów opartych na teorii sprężystości. W płytach ciągłych dwukierunkowo zbrojonych na czterech krawędziach na belkach żelbetowych, monolitycznie związanych obliczone momenty można zmniejszyć o:
- 20% dla przęseł i podpór środkowych,
- 10% dla przęseł skrajnych i podpory (segregator aktów prawnych).
Długość obliczeniową I0 elementów ściskanych można wyznaczyć wg zasad mechaniki /li, a dla niektórych elementów wg PN-82/B-03264. Ta sama norma podaje wzory długości obliczeniowe słupów w układach ramowych.

Sprawdzenie stanów granicznych nośności polega na wyznaczeniu miarodajnych konstrukcji i wykazaniu, że występujące w nich siły wewnętrzne, wywołane pili mii ni obciążeń obliczeniowych, a dla stanu granicznego zmęczenia konstrukcji, nie przekraczają ich nośności lub na zabezpieczeniu konstrukcji ich wystąpieniem. W obliczeniach uwzględnia się odpowiednio współczynniki do obliczeniowej wytrzymałości betonu i stali (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !