Stocznie remontowe

Stocznie remontowe

Pod względem funkcjonalnym porty można podzielić na: handlowe (związane z transportem morskim), wojenne (stanowiące jedynie bazy okrętów wojennych), rybackie (stanowiące bazy floty rybackiej i miejsce przeładunku ryby), sportowe (stanowiące bazy floty jachtowej i sportowej), schroniska (będące miejscem schronienia na wypadek sztormów mniejszych jednostek - przeważnie rybackich), bunkrowe (stanowiące miejsce zaopatrzenia statków w wodę i paliwo) (program uprawnienia budowlane na komputer).

Porty handlowe z kolei podzielić można według rodzaju towaru, jaki w nich przede wszystkim jest przeładowywany. Są to porty drobnicowe, przeładunków masowych (np. węglowe), naftowe, pasażerskie itp.
Najczęściej wielkie porty mają charakter uniwersalny, tzn. mogą wykonywać wszelkie funkcje i każdy rodzaj towarów może być w nich przeładowywany. Dla poszczególnych rodzajów towaru wydziela się w nich oddzielne rejony obejmujące pojedyncze baseny wraz z przyległymi terenami lądowymi lub ich zespoły. Mogą również znajdować się w nich rejony specjalne: wojenne, rybackie, sportowe itd.
Istnieją również porty przemysłowe, obsługujące wielkie zagłębia przemysłowe lub poszczególne fabryki (program uprawnienia budowlane na ANDROID). W portach uniwersalnych znajdują się nieraz rejony przemysłowe, nad których basenami wznoszą się zakłady przemysłowe nastawione najczęściej bądź na eksport produktów drogą morską , bądź na przetwórstwo (i ewentualny reeksport) surowców importowanych.

Szczególną gałęzią przemysłu rozwijającego się w portach jest przemysł okrętowy, którego zakłady produkcyjne noszą nazwę stoczni. Obok stoczni produkcyjnych, w portach znajdują się również stocznie remontowe, w których statki poddaje się konserwacji i naprawom (uprawnienia budowlane).
W skład akwenów portowych wchodzą w najogólniejszym wypadku następujące obszary wodne.

Awanport

Reda, tj. obszar wodny znajdujący się jeszcze poza obrębem właściwego portu, stwarzający dogodne warunki dla postoju statków na kotwicy (mówimy także o kotwicowisku). Na redzie oczekują więc statki dopuszczenia ich do portu, gdy miejsca przy nabrzeżach są zajęte, lub gdy statek ma być wprowadzony do portu przez pilota i oczekuje na jego przybycie lub, gdy statek przed wejściem do portu ma być poddany kontroli sanitarnej, celnej itp.
Awanport występuje najczęściej tylko w portach sztucznych zbudowanych na otwartym wybrzeżu i leży już zwykle w obrębie falochronów.

Zadania jego są dwojakie:
- stwarza on przed właściwym wejściem do portu spokojniejszą przestrzeń wodną odpowiednich rozmiarów, na której fala ulega przekształceniu i znacznemu zmniejszeniu wysokości; mniejszym statkom żaglowym umożliwia manewry na spokojniejszej wodzie pod osłoną falochronów;
- w okresach sztormów spełnia tę samą rolę co reda. W awanporcie znajdują się nieraz niektóre nabrzeża lub pomosty przeładunkowe; często przylegają do niego niektóre baseny bezpośrednio z nim się łączące (program egzamin ustny).

W wielu portach (m. in. w Gdyni) narzuca się podział akwenów na p o r t zewnętrzny, który tworzy awanport i przyległe baseny (nazywane również zewnętrznymi), i na port wewnętrzny złożony z kanałów portowych i dalszych basenów o różnym przeznaczeniu, często wyczerpanych sztucznie na dawniejszych obszarach lądowych. Podział taki nie zawsze da się wyraźnie przeprowadzić nawet w portach, w których występują dalej wymienione akweny (opinie o programie).
Kanały portowe służą jako główne arterie ruchu wewnątrzportowego łączące ze sobą i z wejściem do portu poszczególne baseny.

W ciągu kanałów portowych (naprzeciw wylotów basenów lub na załomach trasy kanału) zakłada się niekiedy obrotnice, tj. szersze baseny o regularnym kształcie, zwykle opisane na kole (lub jego wycinku), o promieniu 200 do 500 m i więcej, których zadaniem jest umożliwienie statkowi obrotu w celu zmiany kursu (segregator aktów prawnych).
Baseny portowe stanowią najistotniejszy element akwenu portowego, bowiem wzdłuż ich brzegów (wzdłuż tzw. linii cumowniczej) odbywa się postój statków i przeładunek towarów (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !