Stopień aktywności cementu

Stopień aktywności cementu

Stopień aktywności cementu, ilość będącej do jego dyspozycji wody oraz temperatura i czas tężenia są podstawowymi parametrami, od których zależy stopień zaawansowania dojrzałości betonu, wyrażony wskaźnikiem wytrzymałości na ściskanie (program uprawnienia budowlane na komputer). Woda jest jednym z trzech podstawowych składników betonu, ale z uwagi na swoje właściwości - jednym z dwóch (obok cementu) składników odznaczających się aktywnością chemiczną i jedynym składnikiem o wyraźnie występującej aktywności fizycznej (zjawisko adsorpcyjnej wody półzwiązanej). Daje to wodzie rolę wyjątkową w tężejącym betonie, gdyż każda zmiana jej ilości wpływa na efekty wytrzymalościotwórcze spoiwa zastosowanego do betonu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Początkowa ilość wody w masie betonowej, konieczna dla zapewnienia odpowiedniej urabialności, jest z reguły znacznie wyższa od ilości potrzebnej do uzyskania w stanie świeżym zaczynu bezporowatego, natomiast w stanie stwardniałym - pełnej hydratacji cementu. Wyjściowy wskaźnik wodocementowy ma przy obecnie spotykanych sposobach zagęszczania wartość rzędu 0,35-0,8 dla betonów z cementu portlandzkiego i hutniczego oraz 0,5-0,8 dla betonów z cementu glinowego. Jedynie przy bardzo efektywnych metodach zagęszczania mechanicznego (prasowanie, wibroprasowanie, utrząsanie, wirowanie) możliwe jest zejście do granicy a>0 = 0,30 (uprawnienia budowlane).

Ilość wody krystalizacyjnej przy pełnej hydratacji przeciętnego cementu portlandzkiego wynosi wg B. Bukowskiego. 10-16%, przeważnie ok. 15% ciężaru cementu. Natomiast ilość wody hydratacyjnej W/,, będącej sumą wody krystalizacyjnej i aktywnej wody półwiązanej, wynosi wg M. R. Chambaucl, w stosunku do ciężaru uwodnionego cementu C/„ w/, = W/,/C/, = 0,20 dla cementu portlandzkiego zwykłego, 0,25 dla cementu portlandzkiego szybko twardniejącego i 0,35 dla cementu glinowego. Według Rediego ilość wody chemicznie związanej, która nie da się wyparować w temperaturze 1104-130°C, wynosi dla przeciętnych cementów portlandzkich (program egzamin ustny).

Pielęgnacja betonu

Wynika, że po 28 dniach tężenia w normalnych warunkach ilości wody hydratacyjnej Wh są niewielkie i wynoszą, w stosunku do ciężaru cementu dla cementu portlandzkiego zwykłego, dla cementu portlandzkiego szybko twardniejącego, 9% dla cementu hutniczego i 20°/o dla cementu glinowego.

Według M. R. Chambaud wartości po 28 dniach tężenia są dla cementów francuskich trochę wyższe i wynoszą: 14°/o dla cementu portlandzkiego zwykłego, 21% dla cementu portlandzkiego szybko twardniejącego i 32% dla cementu glinowego (opinie o programie).
Praktycznie rzecz biorąc, do pełnej hydratacji cementu w warunkach budowlanych nigdy nie dochodzi. Według B. Bukowskiego stopień hydratacji h = C/i/C osiąga dla cementów zwykłych po 28 dniach twardnienia wielkość rzędu 50%, a w późniejszym wieku dochodzi do 70-80% i zależy głównie od stopnia miałkości cementu.

Dla cementów szybko twardniejących przy należytej pielęgnacji, stopień hydratacji h osiąga po 28 dniach twardnienia wartość ok. 83%. Można zatem stwierdzić jednoznacznie, że wyjściowy wskaźnik w betonach jest znacznie większy od wskaźnika o>, potrzebnego do uzyskania przez beton 28-dniowej wytrzymałości miarodajnej (segregator aktów prawnych).
Możliwość zmiany wskaźnika W/C betonu w trakcie procesu tężenia. Gdyby beton bezpośrednio po zarobieniu wodą był chroniony przed utratą wilgoci, wówczas możliwe byłoby utrzymanie wskaźnika W/C na poziomie wyjściowym.

W wyniku zjawiska kontrakcji, zachodzącego przy uwadnianiu cementu, każda jednostka objętości wody związanej przez cement ulega zmniejszeniu średnio o 25%. Powoduje to powstawanie w tężejącym zaczynie porów o średnicy 504-200 A, których ilość zależna jest od stopnia hydratacji cementu. Pory te umożliwiają nasycenie tężejącego betonu dodatkową porcją wody, tak że z biegiem czasu wyjściowy wskaźnik W„/C może być przy pielęgnacji wodnej betonu przekroczony (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami