Blog

29.11.2022

Stopień zbrojenia

Stopień zbrojenia

Ustalenia przyjęte w projekcie normy BN-78/8812-02 zajmują miejsce pośrednie pomiędzy ustaleniami wyżej wymienionych norm, z nawiązaniem do uzyskanych wyników obserwacji. Zgodnie z tymi ustaleniami zbrojenie przedwskurczowe należy stosować w ścianach lub w odcinkach ścian między otworami (okiennymi lub drzwiowymi) o szerokości powyżej 6 m, jeśli sposób wykończenia powierzchni nie zabezpiecza jej przed pojawieniem się rys w czasie użytkowania budynku. Zbrojenie to powinno składać się z dwóch siatek prętów średnicy co najmniej 6 mm oraz rozstawie w kierunku poziomym co 50 cm i w kierunku pionowym co 75 cm (program uprawnienia budowlane na komputer).

Stopień zbrojenia przeciwskurczowego w ścianach uzależniany jest od rodzaju betonu (a tym samym od wielkości odkształceń skurczowych) i średnicy prętów zbrojenia. Dla ścian z betonu zwykłego zbrojonych prętami o średnicy 6 mm oraz wykonywanych w’ przeciętnych warunkach stopień ten zgodnie ze wzorem (3-15) nic powinien być mniejszy niż 0,00075. W ścianach z betonu na kruszywie łupkoporytowym, wykazującym znacznie większe odkształcenia skurczowe, minimalny stopień tego zbrojenia powinien być co najmniej o 50% większy niż w ścianach z betonu zwykłego (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Najmniejsze stopnie zbrojenia uzyskuje się zatem przy zastosowaniu małych średnic prętów. Z punktu widzenia efektywności zbrojenia na oddziaływanie skurczu korzystniej jest zagęścić pręty o małej średnicy niż stosować pręty o równoważnym przekroju, lecz o większej średnicy.

Siatki zbrojenia przeciwkurczowego należy wiązać wzajemnie za pomocą poziomych łączników z prętów o średnicy 6 mm. Liczba łączników nie powinna być mniejsza niż 2 na 1 m2 powierzchni ściany. Wzdłuż krawędzi pionowych ścian rozstaw tych łączników nie powinien być większy niż 50 cm (uprawnienia budowlane).

Do przekroju zbrojenia przedwskurczowego nadproża wliczać można przekrój zbrojenia wieńca, a także zbrojenie konstrukcyjne, potrzebne z uwagi na pracę nadproża jako elementu konstrukcji budynku. Jeżeli otwory w ścianie znajdują się w niewielkiej odległości (orientacyjnie b < 2 m), korzystnie jest zbrojenie nadproża przedłużyć na całą szerokość ściany (program egzamin ustny).

Badania doświadczalne

W przypadku gdy otwór w ścianie znajduje się blisko jej swobodnej krawędzi (rys. 3-63), należy zwrócić uwagę, że wąski filar skrajny nie stawia należytego oporu skurczowi betonu w nadprożu i w ścianie z drugiej strony otworu, a przeciwnie zginany jest w płaszczyźnie ściany i w związku z tym wymaga odpowiedniego zbrojenia (opinie o programie).

Jeżeli ściany z dwóch stron korytarza połączone są stropem, przy czym blisko korytarza w ścianach znajdują się otwory drzwiowe, należy do rozpiętości nadproża /„ wliczyć również szerokość otworów w ścianach. Szerokość pasma stropu objętego zbrojeniem „nadprożowym” powinna być nie mniejsza niż 10 hv3 a długość prętów zbrojenia.

Zbrojenie przeciwskurczowe nadproży wykonuje się w postaci siatek usytuowanych poniżej dolnej powierzchni stropu. Zgodnie z BN-78/8812-02 siatki powinny składać się z prętów poziomych o średnicy co najmniej 10 mm usytuowanych w odstępach Die większych niż 20 cm i prętów pionowych o średnicy 6 mm co 25 cm (rys. 3-64). Siatki zbrojenia nadproży powinny być przeprowadzone poza światło otworów na głębokość lan obejmującą „strefę zamocowania nadproży” (segregator aktów prawnych).

Badania doświadczalne przeprowadzone na nadprożach o wysokości do 40 cm wykazały, że część tej strefy, wyznaczonej przez obszar zarysowania, nie przekraczała na ogół 0,5 wysokości nadproża (<20 cm) przy stosunkowo szybkim odchylaniu się rys ukośnych w kierunku pionowym (rys. 3-65). Takie odchylanie się rys można m.m. tłumaczyć szybkim obniżaniem się wartości naprężeń rozciągających w pasmach ścian (segregator aktów prawnych). W związku z tym w zaleceniach praktycznych długoś ć strefy zamocowania mogłaby być np. określana z warunku /„„ > 0,5 hn-\-la, gdzie la — długość zakotwienia wynosząca np. przy d « 10 mm ok. 30 cm. Mając jednak na uwadze, że w praktyce hn « 60 cm oraz że warunki zakotwienia siatek są znacznie lepsze

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami