Blog

30.05.2018

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

W artykule znajdziesz:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy określa szczegółowe zasady szkolenia, jak również jego zakres, wymagania dotyczące treści i realizacji, a także sposób dokumentowania szkolenia i przypadki, z których pracownicy mogą być zwolnieniu z określonych jego rodzajów (segregator aktów prawnych). Szkolenie umożliwia uczestnikom zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy, które mogą powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa czy zdrowia pracowników podczas pracy, jak również przybliża zagadnienia doboru odpowiednich środków o zapobiegawczym działaniu. W zakres szkolenia wchodzi także przedstawienie uczestnikom przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (promocja 3 w 1). Osoby uczestniczące w szkoleniu po jego zakończeniu posiądą więc nie tylko potrzebną wiedzę, ale przede wszystkim umiejętność wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób.

 

Jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową mają obowiązek zapewnić programy poszczególnych rodzajów szkolenia opracowanych dla określonych grup stanowisk prowadzone przez wykładowców i instruktorów posiadających odpowiednią wiedzę. Do obowiązków jednostki organizacyjnej należy także stworzenie warunków umożliwiających prowadzenie działalności szkoleniowej, w tym zadbanie o wyposażenie dydaktyczne niezbędne do właściwej realizacji programów szkolenia. Ponadto jednostki te zobowiązane są do zapewnienia właściwego przebiegu szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji w postaci dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń. Przeprowadzane szkolenia kończą się egzaminem, którego zadaniem jest sprawdzenie przyswojonej przez uczestnika wiedzy (uprawnienia budowlane). Egzamin przeprowadzany jest przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje odpowiednie zaświadczenie.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami