Temperatura gazów spalinowych

Temperatura gazów spalinowych

Temperatura gazów spalinowych we wlocie do żużelników wynosi 1500-M600°C, w górnej części regeneratorów 1450-1550°C. Temperatura u wylotu z regeneratorów do kanałów spalinowych wynosi 500-700°C przy opalaniu pieca gazem lub 700-800°C przy opalaniu mazutem (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wartości podanych temperatur zależą od wielu czynników, np. szczelności ścian wykładziny, rodzaju paliwa, kierunku przepływu i szeregu innych czynników i mogą się wahać w pewnych granicach. Wartości temperatur w poszczególnych miejscach pieca.
Z dokonanych w regeneratorach pomiarów wynika, że temperatura na ścianach wewnętrznych wykładziny w połowie wysokości kratownicy (przekrój P - P wynosi 950-1000°C, przy czym wysokość temperatury w górę regeneratora wzrasta, w dół regeneratora zaś - maleje (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Temperatura na ścianach wewnętrznych wykładziny ceramicznej jest ok. 200°C mniejsza niż temperatura spalin na danym poziomie w normalnie pracującym regeneratorze. Jednakże wskutek zapylenia kratownicy regeneratora mogą powstać lokalne zahamowania w przepływie spalin w jednym miejscu, a zwiększona intensywność - w innym miejscu. Zjawisko to ma wpływ na zwiększenie temperatury w miejscu intensywniejszego przepływu spalin, powodując lokalne przepalenie wykładziny, a nawet fundamentu (uprawnienia budowlane).

Do celów praktycznych można przyjąć, że rozkład temperatury na ścianach regeneratora zmienia się liniowo od 1300°C u wylotu żużelnika do GOO°C u wylotu do kanałów spalinowych. Są to temperatury najwyższe; przy przepływne powietrza temperatury te będą mniejsze w części górnej o około 300°C, natomiast w części dolnej mniejsze o 500-600°C.
Ponieważ kierunek przepływu spalin i powietrza zmienia się co 10-M5 min, można Więc przyjąć temperatury przepływu spalin jako stale działające, gdyż w ciągu tak krótkiego czasu nie nastąpi znaczne ochłodzenie wykładziny i betonu (program egzamin ustny).

Zagłębienie fundamentu regeneratora

Zagłębienie fundamentu regeneratora w gruncie najczęściej 6,0-M0,0 m poważnie komplikuje zagadnienie, gdyż w tym przypadku nie można obliczać przewodzenia ciepła wg zasad ustalonych dla gazowych ośrodków zewnętrznych. Grunt otaczający fundament zmienia swe cechy fizyczne i mechaniczne. Wytwarzają się inne niż w zwykłych budowlach warunki przewodnictwa ciepła. Długotrwale nagrzanie wywiera tu zasadniczy wpływ na rozkład temperatur (opinie o programie).
Teoria obliczeń termicznych elementów pogrążonych w gruncie na dużej głębokości nie została do tej pory w pełni opracowana. Dochodzi do tego duża rozbieżność podawanych w piśmiennictwie technicznym wartości współczynników przewodności cieplnej gruntów, niejednorodność gruntów, trudności doboru właściwych współczynników, gdyż z reguły brak jest dokładnych danych geologicznych w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego fundamentu (szczególnie w starych hutach) (segregator aktów prawnych).

Podziemne nagrzane elementy fundamentu regeneratora powinny być liczone z uwzględnieniem wpływu izolacyjnego kilkumetrowej warstwy gruntu oraz uwzględnieniem jego nagrzania w sąsiedztwie fundamentu. Spotyka się często sposób obliczania przepływu ciepła w gruncie polegający na założeniu promienia wpływu nagrzania gruntu R, tzn. odległości, na której nie ma już wpływu podniesienie właściwej dla danych warunków temperatury w gruncie. Dalej obliczenia wykonuje się przy założeniu, że grunt składa się z kilku warstw izolacyjnych o określonych grubościach i przybliżonych wielkościach temperatur wg ogólnie przyjętych zasad, przyjmując warstwę gruntu jako przegrodę przewodzącą ciepło (promocja 3 w 1).

Orientacyjne wartości temperatur dla ścianek pionowych uzyskuje się stosując metodę Maczińskiego. Polega ona na założeniu, że całkowite straty ciepła ścianki pionowej pogrążonej w gruncie następują poprzez otaczający grunt do górnej jego powierzchni. Występujące przy tym straty ciepła związane z akumulacją ciepła w dalszych warstwach gruntu są pomijane.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !