Temperatura gazów spalinowych

Temperatura gazów spalinowych

Temperatura gazów spalinowych we wlocie do żużelników wynosi 1500-M600°C, w górnej części regeneratorów 1450-1550°C. Temperatura u wylotu z regeneratorów do kanałów spalinowych wynosi 500-700°C przy opalaniu pieca gazem lub 700-800°C przy opalaniu mazutem (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wartości podanych temperatur zależą od wielu czynników, np. szczelności ścian wykładziny, rodzaju paliwa, kierunku przepływu i szeregu innych czynników i mogą się wahać w pewnych granicach. Wartości temperatur w poszczególnych miejscach pieca.
Z dokonanych w regeneratorach pomiarów wynika, że temperatura na ścianach wewnętrznych wykładziny w połowie wysokości kratownicy (przekrój P - P wynosi 950-1000°C, przy czym wysokość temperatury w górę regeneratora wzrasta, w dół regeneratora zaś - maleje (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Temperatura na ścianach wewnętrznych wykładziny ceramicznej jest ok. 200°C mniejsza niż temperatura spalin na danym poziomie w normalnie pracującym regeneratorze. Jednakże wskutek zapylenia kratownicy regeneratora mogą powstać lokalne zahamowania w przepływie spalin w jednym miejscu, a zwiększona intensywność - w innym miejscu. Zjawisko to ma wpływ na zwiększenie temperatury w miejscu intensywniejszego przepływu spalin, powodując lokalne przepalenie wykładziny, a nawet fundamentu (uprawnienia budowlane).

Do celów praktycznych można przyjąć, że rozkład temperatury na ścianach regeneratora zmienia się liniowo od 1300°C u wylotu żużelnika do GOO°C u wylotu do kanałów spalinowych. Są to temperatury najwyższe; przy przepływne powietrza temperatury te będą mniejsze w części górnej o około 300°C, natomiast w części dolnej mniejsze o 500-600°C.
Ponieważ kierunek przepływu spalin i powietrza zmienia się co 10-M5 min, można Więc przyjąć temperatury przepływu spalin jako stale działające, gdyż w ciągu tak krótkiego czasu nie nastąpi znaczne ochłodzenie wykładziny i betonu (program egzamin ustny).

Zagłębienie fundamentu regeneratora

Zagłębienie fundamentu regeneratora w gruncie najczęściej 6,0-M0,0 m poważnie komplikuje zagadnienie, gdyż w tym przypadku nie można obliczać przewodzenia ciepła wg zasad ustalonych dla gazowych ośrodków zewnętrznych. Grunt otaczający fundament zmienia swe cechy fizyczne i mechaniczne. Wytwarzają się inne niż w zwykłych budowlach warunki przewodnictwa ciepła. Długotrwale nagrzanie wywiera tu zasadniczy wpływ na rozkład temperatur (opinie o programie).
Teoria obliczeń termicznych elementów pogrążonych w gruncie na dużej głębokości nie została do tej pory w pełni opracowana. Dochodzi do tego duża rozbieżność podawanych w piśmiennictwie technicznym wartości współczynników przewodności cieplnej gruntów, niejednorodność gruntów, trudności doboru właściwych współczynników, gdyż z reguły brak jest dokładnych danych geologicznych w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego fundamentu (szczególnie w starych hutach) (segregator aktów prawnych).

Podziemne nagrzane elementy fundamentu regeneratora powinny być liczone z uwzględnieniem wpływu izolacyjnego kilkumetrowej warstwy gruntu oraz uwzględnieniem jego nagrzania w sąsiedztwie fundamentu. Spotyka się często sposób obliczania przepływu ciepła w gruncie polegający na założeniu promienia wpływu nagrzania gruntu R, tzn. odległości, na której nie ma już wpływu podniesienie właściwej dla danych warunków temperatury w gruncie. Dalej obliczenia wykonuje się przy założeniu, że grunt składa się z kilku warstw izolacyjnych o określonych grubościach i przybliżonych wielkościach temperatur wg ogólnie przyjętych zasad, przyjmując warstwę gruntu jako przegrodę przewodzącą ciepło (promocja 3 w 1).

Orientacyjne wartości temperatur dla ścianek pionowych uzyskuje się stosując metodę Maczińskiego. Polega ona na założeniu, że całkowite straty ciepła ścianki pionowej pogrążonej w gruncie następują poprzez otaczający grunt do górnej jego powierzchni. Występujące przy tym straty ciepła związane z akumulacją ciepła w dalszych warstwach gruntu są pomijane.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami