Temperatura łamliwości asfaltu

Temperatura łamliwości asfaltu

Temperatura łamliwości asfaltu jest to najwyższa temperatura, przy której cienka warstwa asfaltu o ustalonych wymiarach, nałożona na blaszkę stalową, pęka przy wygięciu w dokładnie określonych warunkach (program uprawnienia budowlane na komputer).
Badanie odparowalności ma na celu stwierdzenie zmian, jakie zachodzą w asfalcie przy długotrwałym jego ogrzewaniu. Zmiany te powodowane są odparowywaniem z asfaltu składników bardziej lotnych, utlenianiem się asfaltu oraz jego zmianami strukturalnymi.

Wskutek tych zmian następuje zmniejszenie się penetracji i ciągliwości, a podwyższenie się temperatur mięknienia i łamliwości obok niewielkiej zwykle straty ciężaru przez utratę skład-
ników bardziej lotnych. Niektóre asfalty zyskują nieznacznie na ciężarze przy próbie odparowalności. Wskazuje to na obecność składników łatwo się utleniających. Podkreślić należy, że próba odparowalności nie daje wystarczających podstaw do oceny odporności asfaltu na czynniki atmosferyczne i starzenie się, mimo że asfalty, zmieniające się silnie przy próbie odparowalności, przeważnie są mniej odporne na czynniki atmosferyczne.
Miarą odparowalności asfaltu (g/g, %) jest ubytek ciężaru asfaltu przy ogrzewaniu go w określonych warunkach.

Ostatnio w szeregu krajów, a również i u nas, próba odparowalności została obostrzona przez wprowadzenie naczyńka o średnicy 14 cm zamiast dotychczas stosowanego naczyńka penetracyjnego. Ilość asfaltu do próby wynosi 50 g (jest nie zmieniona), dzięki czemu stosunek powierzchni badanego asfaltu do jego masy został znacznie powiększony. Temperatura i czas próby nie uległy zmianie (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Ostatnie normy amerykańskie nie zawierają warunków dotyczących straty ciężaru asfaltu po wygrzaniu, a wymagają jedynie badania zmian właściwości asfaltu wygrzewanego w stosunku do charakterystyki asfaltu przed wygrzewaniem.
W niektórych pracach badawczych podano, że asfalty poddaje się próbie wygrzewania w temperaturze 200°C (uprawnienia budowlane).

Główna część popiołu

Obie te próby mają na celu ilościowe stwierdzenie obecności w badanym asfalcie składników nie będących w pełnym tego słowa znaczeniu asfaltami. Ponieważ asfalty zawierają zazwyczaj, obok składników rozpuszczalnych, także składniki organiczne nierozpuszczalne w dwusiarczku węgla, zawartość składników nierozpuszczalnych jest wyższa niż zawartość popiołu w asfalcie (program egzamin ustny).
Zawartość składników nierozpuszczalnych w dwusiarczku węgla jest to praktycznie całkowita ilość substancji niebitumicznych w badanym produkcie (jednostka miary %).
Ostatnio dąży się do ograniczenia prac dwusiarczkiem węgla i w wielu normach jako rozpuszczalnik do asfaltów zamiast dwusiarczku węgla wprowadzany jest benzen lub trójchloroetylen (tri) (opinie o programie).
Zauważyć jednak należy, że dwusiarczek węgla jest jedynym rozpuszczalnikiem, z którego można odzyskać rozpuszczony asfalt bez wyraźnych zmian właściwości.

Główna część popiołu zawartego w asfalcie pochodzi z obcych zanieczyszczeń zawartych w ropie. Temperatura kropienia wg metody Ubbelohdego jest to temperatura, przy której spada pierwsza kropla asfaltu umieszczona w znormalizowanym
W przypadku, gdy badany produkt nie spływa kroplami, lecz wypływa z naczyńka -.v formie słupka, za temperaturę kropienia przyjmuje się temperaturę, w której wypływający słupek osiągnie długość 25 mm. Szczegółowy opis przyrządu i sposobu wykonywania pomiaru podaje PN-55/C-04020. Jednostka pomiaru - °C (segregator aktów prawnych).

Dawniejsze normy niemieckie wymagały, aby różnica między temperaturą kropienia a temperaturą mięknienia PiK nie była niższa niż 18°C.
Nowsze prace badawcze zaczynają znów przywiązywać wagę do oznaczenia temperatury kropienia wychodząc z założenia, że temperatura ta w zestawieniu z temperaturą mięknienia PiK może dać przybliżony obraz zmian lepkości asfaltu w temperaturach wyższych od temperatury mięknienia.

Opisane poniżej badania są badaniami specjalnymi, rzadko stosowanymi. Oznaczenie liczby kwasowej ma na celu określenie ilości wolnych kwasów, jakie zawiera badany asfalt. Oznaczenie wolnych kwasów odnosi się do kwasów organicznych, rozpuszczalnych w benzenie (promocja 3 w 1). Liczba zmydlenia pozwala na określenie ilościowe zawartych w asfalcie kwasów wolnych : związanych.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami