Blog

30.05.2018

Tereny zalewowe w miejscowych planach zagospodarowanie przestrzennego

W artykule znajdziesz:

Tereny zalewowe w miejscowych planach zagospodarowanie przestrzennego

 

Od 2018 roku obowiązuje nowe ustawa Prawo wodne, która w zasadniczy sposób zmienia kwestie związane z zasadami zabudowy na obszarach szczególnie zagrożonych powodzią. Obecnie projekty podstawowych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego na terenie gminy, czyli miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz decyzja o warunkach zabudowy, wymagają uzgodnienia z Państwowym

Tereny zalewowe w miejscowych planach zagospodarowanie przestrzennego

Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, które zastąpiło Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Uzgodnienia dotyczą przede wszystkim zakresu zabudowy i kierunków zagospodarowania całości lub części nieruchomości znajdujących się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Pod uwagę brane będą takie kwestie jak:

• prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi,

• poziom zagrożenia powodziowego,

• proponowana zabudowa i zagospodarowanie terenu,

• aktualne zagospodarowanie terenu,

• dotychczasowe przeznaczenie terenu.

Powyższe uzgodnienia będą miały formę decyzji, zawierającej informacje dotyczące wymagań i warunków dla planowanej zabudowy oraz planowanego zagospodarowania terenów znajdujących się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. W przypadku, gdy planowana zabudowa lub zagospodarowanie terenu znajdującego się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią może doprowadzić do naruszenia ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, planu gospodarowania wodami w obszarze dorzecza lub do zagrożenia dla ochrony środowiska , zdrowia ludzi oraz drób kultury, znajdujących się w rejestrze zabytków, decyzja PGWWP będzie odmowna (promocja 3  w 1).

Rozstrzygnięcie może być zakwestionowane, a do momentu rozstrzygnięcia sprawy wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla danego terenu będzie niemożliwie. Procedura uzgodnieniowa zastępuje obowiązujące dotychczas zakazy na obszarach znajdujących się na terenach szczególnie zagrożonych powodzią. Co ważne, odmowa uzgodnienia stanowi przesłankę do odmowy wydania decyzji dotyczącej warunków zabudowy dla planowanego przedsięwzięcia.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami