Typizacja budynków i budowli

Typizacja budynków i budowli

Znane są nam opracowania radzieckie, które przewidują sekcje o siatce słupów 6 X 6 m, a budynki o szerokości 36 m, o jednolitej wysokości i obciążeniu, przy czym w przęsłach środkowych nie posiadających dostatecznego oświetlenia światłem dziennym umieszczone są węzły komunikacji pionowej (klatki schodowe, dźwigi itp.), a także składy przejściowe, pomieszczenia sanitarno-higieniczne itp. pomieszczenia usługowe (program uprawnienia budowlane na komputer). W pozostałych traktach budynku bądź sekcji lokowane są pomieszczenia produkcyjne. Na parterze znajdują się: węzeł wejściowy, szatnie, pomieszczenia składowe oraz oddziały produkcyjne posiadające ciężkie wyposażenie lub wymagające bezpośredniego kontaktu z terenem.

Naturalnie opłacalność realizacji tego rodzaju budynków typowych zawiera się w maksymalnym zmechanizowaniu procesu budowy przy użyciu elementów prefabrykowanych odpowiadających nośności min. 3-tonowego dźwigu, a także w szczegółach racjonalnego przeprowadzania ciągów instalacyjnych, jak: instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, wodociągowo-kanalizacyjnej, zmechanizowanego transportu pionowego itp.

Wykonanie typowych segmentów wielokondygnacjowych budynków produkcyjnych z uwzględnieniem adaptacji ich poszczególnych gałęzi przemysłu wyłoniłoby bez wątpienia szereg jeszcze innych momentów, które będą wymagały dodatkowego sprecyzowania zarówno w stosunku do danych wyjściowych, jak i wytycznych projektowania (program uprawnienia budowlane na ANDROID). W stosunku do umieszczenia węzła komunikacyjnego w nieoświetlonym trakcie budynku powstały od początku zastrzeżenia, toteż dalsze radzieckie opracowania poszły w kierunku sekcji lub segmentów z klatkami schodowymi umieszczonymi w trakcie zewnętrznym budynku.

Typizacja specjalistyczna

Przy definiowaniu pojęć typizacji uniwersalnej i specjalistycznej zostało wyjaśnione, że budynki i budowle o określonym przeznaczeniu są projektowane przy użyciu metody drugiej, natomiast te, które mają wielostronne zastosowanie, mogą być rozwiązywane zarówno przy użyciu pierwszej, jak i drugiej (uprawnienia budowlane).

W początkowej fazie prac typizacyjnych na pierwszy plan wysunięto budynki należące do grupy obiektów pomocniczych i usługowych, jako nie przedstawiające specjalnych trudności dla projektowania typowego. Typizacja specjalistyczna w grupie obiektów pomocniczych dotyczyła przede wszystkim budynków składowych, jak magazyny surowców, magazyny gazów sprężonych, materiałów łatwopalnych i wybuchowych, paliw płynnych, smarów i olejów technicznych, oraz magazynów specjalnych. Typizowano także budynki transportowo-komunikacyjne; garaże, stajnie, parowozownie, nastawnie, wagownie kolejowe i drogowe itd., budynki energetyczne, jak kotłownie, transformatornie (program egzamin ustny). W grupie obiektów usługowych włączono do programu typizacji budynki administracyjne, portiernie, wartownic, remizy straży pożarnej, ambulatoria, przychodnie, łaźnie, pralnie, a także budynki społeczne, jak żłobki, hotele robotnicze, stołówki itd.

Jednak opracowania te na ogół nie przyniosły spodziewanych rezultatów (opinie o programie). Przyczyn tego stanu należałoby szukać w sporadycznych podejściach do typizacji tych budynków nie opartych na dostatecznie przeanalizowanych założeniach oraz w fakcie urywkowego a nie ujętego w serie projektowania typowego. Sprawę najlepiej można by zilustrować na przykładzie typizacji strażnic pożarnych. Typizację tych budynków prowadzono równocześnie nie tylko w szeregu resortów przemysłowych, ale i w innych resortach mających styczność z zagadnieniami bezpieczeństwa pożarowego. Rozwiązania posiadały zbyt dużo cech życzeń inwestorów i nie zaspokoiły zapotrzebowania na powyższe projekty (segregator aktów prawnych).

Każdorazowo przy wyborze projektów wymagane były daleko idące adaptacje, co wypaczyło sens typizacji, a w projektach nowych zakładów przemysłowych prawie nigdy nie można było zastosować gotowego projektu strażnicy (promocja 3 w 1). Stan ten uległ zmianie z chwilą ustalenia podziału zakładowych straży pożarnych na 5 typów najczęściej występujących, ustalenia liczebności załogi oraz zasadniczego wyposażenia przewidzianego w Zarządzeniu Ministra Gospodarki Komunalnej z dn. 15. XII. 1952 r.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !