Typizacja elementów budowlanych

Typizacja elementów budowlanych

Uzasadniony okres „życia“ projektu typowego oblicza się na 3-5 lat. Przed upływem tego okresu wcześniejsze przeróbki projektu bądź konieczność gruntowniejszego przepracowania należy ocenić jako nieekonomiczne i pod względem organizacyjnym szkodliwe (program uprawnienia budowlane na komputer). Także nieekonomicznym zjawiskiem byłoby adaptowanie tych projektów do nowych i zmienionych warunków, wymagające nakładów pracy przekraczających 50% czasu potrzebnego dla ich stypizowania.
Ustalono na podstawie doświadczeń, że wykonanie projektu typowego opłaca się już przy pięciokrotnej jego realizacji.

Aby jednak nie rozpraszać potencjalnych sił projektodawczych, typizacją w pierwszym rzędzie obejmuje się projekty posiadające znaczenie pierwszoplanowe dla uprzemysłowienia budownictwa i, jak to już zostało powiedziane, masowo występujące w działalności inwestycyjnej (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Elementy typowe są jednostkami rzeczowymi istniejącymi samodzielnie i często stanowią one pozycje w katalogach wyrobów zakładów prefabrykacji.

Dodać należy, że właśnie posługiwanie się katalogami wyrobów zakładów prefabrykacji jest pierwszym krokiem do umasowienia typizacji w praktyce, a jednocześnie podstawą do normalizacji produkcji zakładów wytwórczych (uprawnienia budowlane).

W związku z tym prawidłowość tych opracowań warunkują trzy podstawowe czynniki, które występują kolejno, a mianowicie:
a) jednolite programowanie całości prac typizacyjnych,
b) powszechne prowadzenie prac projektodawczych,
c) właściwe rozpowszechnianie opracowań typowych (program egzamin ustny).

Programowanie prac. Dla metodycznego ujęcia typizacji elementów niezbędnym warunkiem jest ustalenie odpowiednich zasad systematyki koniecznej do opracowania ogólnego programu, obejmującego całość zagadnienia. Potrzebę takiego ustalenia podkreśla fakt, że sporadyczne rozwiązania, stojące na wysokim poziomic technicznym, mogą wskutek swej roli wycinkowej nie harmonizować z innymi i wobec tego stają się nieprzydatne.

Album Detali i Elementów Typowych

W taki sposób został sporządzony Album Detali i Elementów Typowych, zawierający następujące grupy elementów: okna żelbetowe, drzwi zewnętrzne i wrota, grodze i ścianki wewnętrzne, schody wraz z balustradami, daszki i przekrycia ramp, stropodachy, żaluzje wentylacyjne i ogrodzenia.
Tematyka ta była dostosowana do ówczesnych potrzeb i istniejących rozwiązań, a nie wynikała z programu typizacyjnego. Wobec tego jedynie niektóre opracowania o charakterze i o funkcjach od dawna zdefiniowanych, pozwalających na wyodrębnienie z całości zagadnienia, spełniły warunki stawiane typizacji (opinie o programie).

Powyższe fakty udowadniają, że posiadanie z góry wytyczonego programu w dużym stopniu zwiększa stopień przydatności opracowań, a także wpływa na ich ujednolicenie architektoniczne i techniczne. W związku z tym ewentualny wybór jednorodnych typów dla stworzenia jednolitej całości nie wymaga, jak w przypadku jego braku, żmudnych i pracochłonnych poszukiwań, lecz automatycznie wynika ze specjalnie do tego celu wykonanych projektów.
Prace projektodawcze. Przy opracowaniu dokumentacji typowych elementów należy wyeliminować z maksymalnego programu typy czysto teoretyczne oraz rzadko stosowane.

Kolejność opracowań powinna być uzależniona od stopnia ich ważności, zapotrzebowania oraz masowości występowania, tak samo zresztą, jak to ma miejsce przy innych projektach typowych (segregator aktów prawnych).
Kompletne opracowanie powinno obejmować możliwie wszystkie zagadnienia dotyczące projektowanego elementu oraz powinno być oparte na założeniach wynikających z programu.

Tak np. drzwi i okien nie należy rozpatrywać w oderwaniu od ustroju, którym jest ściana, natomiast tej ostatniej bez określenia celu, jakiemu ma służyć, miejsca i czasu dla wybudowania, okresu eksploatacji (stałości lub rozbieralności) konstrukcji i wyposażenia materiałowego, a także bez określenia wymiarów, potrzebnej mocy, warunków oświetleniowych, termicznych, akustycznych itd. Dane te stanowią omówione poprzednio gabaryty przestrzenne i parametry techniczne (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !