Udzielenie upustu

Udzielenie upustu
Udzielenie upustu

Zgodnie z intencją tej Uchwały, jeśli przy przekazywaniu budynków mieszkalnych jakość materiałów, elementów czy robót nie odpowiada wymaganiom norm, świadectw lub warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, wykonawca zobowiązany jest udzielić inwestorowi opustu od ceny. Opust ten powinien mieć charakter sankcyjny (program uprawnienia budowlane na komputer).

Oczywiste jest, że istniejące wady i usterki nie mogą w żadnym przypadku stanowić zagrożenia bezpieczeństwa konstrukcji lub np. zdrowia mieszkańców. Oznacza to, że za wady i usterki, które nie są możliwe do usunięcia lub których usuwanie było bezskuteczne, ale jednocześnie nie zmniejszają one w sposób zasadniczy wartości użytkowych mieszkań, wykonawca będzie musiał ponieść konsekwencje finansowe (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W czasie dyskusji na temat wdrażania zasad nowego systemu ekonomiczno-finansowego przedstawiano niekiedy wątpliwości, czy nie korzystniej było przed tym zakończyć wszystkie działania przygotowawcze, np. wyjaśnić problemy związane z cenami. Jest to pogląd jednak niesłuszny (uprawnienia budowlane). Jak wynika z udzielanych wyjaśnień, przy przygotowywaniu projektu uchwały zdawano sobie w pełni sprawę z zadań, jakie związane są bezpośrednio i pośrednio z wprowadzeniem nowego systemu. Było to więc jedyne, radykalne działanie, które stworzyło podstawy do większego zainteresowania wykonawców w uzyskiwaniu lepszej jakości oddawanych budynków. Jednocześnie Uchwała przyspiesza w drodze pressingu realizację prac warunkujących właściwe wdrożenie i stosowanie nowego systemu (program egzamin ustny).

Wydaje się natomiast, że inwestor powinien również przygotować się do tej nowej sytuacji. Dotyczy to z jednej strony konieczności posiadania przez inwestorów własnych specjalistycznych przedsiębiorstw (z niezbędnymi fachowcami, sprzętem i materiałami), które byłyby przygotowane i mogły prowadzić prace naprawcze, konserwacyjne i remontowe w okresie eksploatacji budynków, wynikające nie tylko z bieżącego zużycia technicznego budynku, ale również niejednokrotnie z wad i usterek istniejących przy przejmowaniu obiektu, za które użytkownik otrzyma opust (opinie o programie).

Wzmocnienie kontroli

Z drugiej strony natomiast istnieje potrzeba wyjaśnienia sposobu ewentualnych rozliczeń z poszczególnymi lokatorami. Dotychczasowy system przewiduje średnią cenę za 1 m2 powierzchni wyliczoną z ceny całego budynku. Może się natomiast okazać w przyszłości, że będzie konieczne stosowanie również określonych „opustów” dla lokatorów, u których w mieszkaniach zastosował opusty wykonawca. Będzie to zależało oczywiście od rodzaju wady i usterki i wielkości udzielanego opustu. Być może problem rozliczeń nie będzie miał większego znaczenia, dobrze jest jednak wcześniej przeanalizować ten problem i ustalić zasady postępowania w takich przypadkach (segregator aktów prawnych).

Można mieć przekonanie, że w tym przypadku akcja wprowadzania nowego systemu ekonomiczno-finansowego w budownictwie zda egzamin i wpłynie w sposób zasadniczy na sukcesywną poprawę jakości budownictwa, gdyż jest ona wdrażana przez Resort BiPMB w sposób kompleksowy i konsekwentny.

Działania dla poprawy jakości budownictwa mieszkaniowego dotyczą więc poprawy:

  • jakości materiałów, wyrobów i elementów wyposażenia, produkowanych dla potrzeb budownictwa,
  • sprawności i jakości transportu i składowania,
  • jakości robót budowlano-montażowych i wykończeniowych,
  • lepszego wyposażenia budowanych osiedli w niezbędne obiekty budownictwa socjalno-usługowego,
  • warunków planowo-zapobiegawczego utrzymania budynków mieszkalnych (zapewnienie optymalnych warunków eksploatacji budynków oraz ich konserwacji, napraw, remontów, modernizacji itp.) (promocja 3 w 1).

Jednocześnie duży nacisk położono na zaostrzenie kryteriów odbiorów budynków i wzmocnienie kontroli władz centralnych i terenowych nad procesem odbioru gotowych budynków mieszkalnych. Program przewiduje także w szkolnictwie zawodowym, średnim i wyższym technicznym oraz ekonomicznym rozszerzenie zagadnień związanych z zarządzaniem i sterowaniem jakością w budownictwie, zwłaszcza problemów jakości, trwałości i niezawodności budownictwa mieszkaniowego realizowanego metodami uprzemysłowionymi.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami