Uprawnienia budowlane a wykształcenie

Uprawnienia budowlane są nadawane na drodze decyzji wyłącznie osobom, które zdały egzamin zawodowy (https://uprawnienia-budowlane.pl). Do takiego egzaminu nie może przystąpić pierwsza lepsza osoba z ulicy, ponieważ konieczne jest spełnienie kilku ważnych warunków.

Uprawnienia budowlane a wykształcenie

Jednym z nich jest ukończenie uczelni wyższej lub zdobycie tytułu zawodowego technika bądź mistrza (program na komputer). Do egzaminu mogą też przystąpić osoby, które posiadają dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie techniczna. Oprócz wykształcenia wymagane jest również odbycie i odpowiednie udokumentowanie praktyki zawodowej (program na telefon). Praktyka musi być potwierdzona przez osobę, która posiada uprawnienia bez ograniczeń w specjalności wybranej przez kandydata oraz jest wpisana na listę członków izby samorządu zawodowego.

Komisja kwalifikacyjna dokonuje weryfikacji i kwalifikacji wykształcenia na pokrewne lub odpowiednie dla danej specjalności i zakresu uprawnień biorąc pod uwagę zgodność kierunku ukończonego przez kandydata z kierunkiem odpowiednim lub pokrewnym dla danej specjalności i zakresu, znajdującym się w załączniku nr 2 do rozporządzenia ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych z dnia 11 września 2014 roku (opinie o programie). Pod uwagę brany jest dyplom ukończenia studiów, suplement do dyplomu lub wypis z przebiegu studiów, który musi być potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, w której kandydat ukończył studia (segregator aktów prawnych).

W przypadku kwalifikacji i weryfikacji

W przypadku kwalifikacji i weryfikacji wykształcenia dla zawodów związanych z budownictwem pod uwagę brany jest załącznik nr 3 do rozporządzenia ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 11 września 2014 roku (promocja 3 w 1). Znajduje się w nim spis zawodów związanych z budownictwem dla każdej specjalności uprawnień budowlanych. Izba dokonuje sprawdzenia zgodności uzyskanego przez kandydata tytułu technika bądź mistrza, lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje z tym właśnie spisem (program egzamin ustny).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !