Blog

09.03.2019

Uprawnienia budowlane architektoniczne – część pisemna egzaminu

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane architektoniczne – część pisemna egzaminu

Egzamin na uprawnienia budowlane odbywa się w terminie oraz miejscu, które zostało wskazane w zawiadomieniu wysłanym do kandydata. Przynajmniej na 14 dni przed egzaminem należy uiścić drugą ratę opłaty pobieranej za postępowanie kwalifikacyjne (program na komputer). Egzamin jest przeprowadzany w języku polskim i sprawdza przede wszystkim:
• znajomość przepisów prawnych dotyczących architektury, planowania przestrzennego, budownictwa oraz urbanistyki (program na telefon),
• umiejętność wykorzystywania posiadanej wiedzy w praktyce, a zwłaszcza samodzielnego rozwiązywania kwestii technicznych, organizacyjnych i architektonicznych związanych z procesem budowlanym (program na egzamin ustny).

Aktualizacja miesiąc przed egzaminem

Uprawnienia budowlane architektoniczne – część pisemna egzaminu

Część pisemna egzaminu rozpoczyna się w tym samym terminie w każdej okręgowej izbie architektów (promocja 3 w 1). Kandydaci otrzymują takie same testy, które powstały na podstawie Bazy egzaminacyjnych pytań testowych na uprawnienia budowlane Izby Architektów RP. Baza pytań jest aktualizowana przynajmniej na miesiąc przed egzaminem przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną. Zarówno pytania, jak i odpowiedzi są jawne i mogą być publikowane w serwisie internetowym Izby Architektów RP. Jeśli kandydat ubiega się o uprawnienia w innym zakresie lub specjalności niż posiadane, to egzamin obejmuje wyłącznie zagadnienia, które nie wystąpiły na egzaminie na poprzednie uprawnienia budowlane. Wówczas pytania egzaminacyjne są przygotowywane w dodatkowych wariantach w zależności od zakresu oraz rodzaju uprawnień budowlanych (segregator).
Część pisemna ma formę testu jednokrotnego wyboru i trwa 1 godzinę i 30 minut. Aby móc przystąpić do ustnej części egzaminu należy w części pisemnej odpowiedzieć poprawnie na 75% pytań (opinie). Wszystkie czynności egzaminacyjne są podsumowywane protokołem, który sporządza komisja egzaminacyjna. Komisja ta ustala również wynik egzaminu – jeśli jest on pozytywny, kandydat może przystąpić do części ustnej, natomiast jeśli jest negatywny, to do części ustnej przystąpić nie można. Wyniki z części testowej egzaminu na uprawnienia budowlane ogłaszane są od razu po sprawdzeniu odpowiedzi osób przystępujących do egzaminu.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami