Blog

Czas trwania doświadczenia zdjęcie nr 10
13.03.2024

Uprawnienia budowlane gdy jedynie drugi stopień studiów jest odpowiedni

W artykule znajdziesz:

W Polsce, aby móc ubiegać się o uprawnienia budowlane, konieczne jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego. Uprawnienia budowlane są regulowane przez prawo budowlane oraz inne akty prawne, które określają wymagania w tym zakresie. Podstawowym dokumentem regulującym te kwestie jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami), a także rozporządzenia wydane na jej podstawie, w tym rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer).

Wymagania dotyczące wykształcenia do zdobycia uprawnień budowlanych obejmują zazwyczaj ukończenie odpowiedniego kierunku studiów wyższych. Rozróżnia się różne specjalności uprawnień budowlanych, takie jak projektowanie, kierowanie robotami budowlanymi w określonych specjalnościach (np. konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych itp.) oraz inne.

Co do zasady, aby móc ubiegać się o uprawnienia budowlane, osoba musi posiadać wykształcenie wyższe techniczne odpowiednie do specjalności uprawnień, o które się ubiega. Oznacza to, że kierunek studiów powinien być ściśle związany z zakresem uprawnień, których dotyczy wniosek. W przypadku kierunków pokrewnych, może istnieć pewna elastyczność, jednak zawsze konieczne jest spełnienie wymogów określonych w przepisach prawa, które mogą być różnie interpretowane w zależności od przypadku (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - aplikacja na telefon).

Jeśli chodzi o kwestię posiadania uprawnień budowlanych na podstawie drugiego kierunku studiów, kluczowe będzie zbadanie, czy ten drugi kierunek studiów zapewnia odpowiedni poziom wiedzy i kompetencji wymaganych dla danej specjalności uprawnień budowlanych. W praktyce, decyzja o przyznaniu uprawnień budowlanych może być zależna od oceny komisji egzaminacyjnej lub odpowiedniego organu, który bierze pod uwagę nie tylko formalne wykształcenie, ale także doświadczenie zawodowe kandydata oraz potencjalnie dodatkowe kursy i szkolenia ukończone w ramach przygotowania do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie (uprawnienia budowlane).

Uprawnienia budowlane gdy jedynie kierunek studiów II stopnia jest odpowiedni

W polskim systemie prawnym dotyczącym uzyskania uprawnień budowlanych, kluczowe jest spełnienie wymogów dotyczących wykształcenia określonych w rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. To rozporządzenie precyzuje, jakie kierunki studiów są uznawane za odpowiednie lub pokrewne dla poszczególnych specjalności uprawnień budowlanych.

Jeśli osoba ukończyła studia II stopnia (magisterskie) na kierunku uznawanym za odpowiedni lub pokrewny do specjalności, o którą ubiega się uprawnienia budowlane, ale jej studia I stopnia (inżynierskie) nie odpowiadały tym wymaganiom, nadal może to być wystarczające do ubiegania się o uprawnienia (program egzamin ustny). W polskim systemie kształcenia wyższego, studia II stopnia są uznawane za kontynuację i pogłębienie wiedzy zdobytej na studiach I stopnia, a uzyskany tytuł magistra lub równorzędny uznaje się za wyższy poziom kwalifikacji.

W kontekście uprawnień budowlanych, dla oceny kwalifikacji najważniejsze jest wykształcenie uzyskane na najwyższym poziomie kształcenia, czyli na studiach II stopnia. Jeśli więc kierunek studiów II stopnia jest zgodny z wymogami dla danej specjalności uprawnień budowlanych, powinien być on brany pod uwagę przy ocenie kwalifikacji do uzyskania uprawnień, nawet jeśli kierunek studiów I stopnia nie był bezpośrednio związany z budownictwem lub daną specjalnością.

Oczywiście, każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, a decyzję o przyznaniu uprawnień budowlanych podejmuje odpowiednia komisja egzaminacyjna lub organ nadający uprawnienia na podstawie kompleksowej oceny kwalifikacji, doświadczenia zawodowego oraz, w niektórych przypadkach, wyników egzaminu na uprawnienia budowlane (opinie o programie).

Dodatkowe ograniczenie dla praktyki zawodowej

Zgodnie z przepisami, doświadczenie zawodowe jest jednym z kluczowych wymagań do uzyskania uprawnień budowlanych, obok odpowiedniego wykształcenia. Różnice w możliwości rozpoczęcia zdobywania praktyki zawodowej pomiędzy osobami, które od początku kształciły się na kierunkach uznawanych za właściwe przez rozporządzenie, a tymi, które zmieniły kierunek studiów na etapie studiów II stopnia, mają znaczenie dla ścieżki kariery zawodowej (segregator aktów prawnych).

Osoba, która ukończyła kierunek studiów I stopnia niespełniający wymagań, ale następnie uzyskała dyplom II stopnia na kierunku zgodnym z wymaganiami rozporządzenia, może rozpocząć zdobywanie doświadczenia zawodowego dopiero po ukończeniu studiów magisterskich. Oznacza to, że możliwość zgromadzenia wymaganego doświadczenia zawodowego przed egzaminem na uprawnienia budowlane rozpoczyna się później w porównaniu do osób, które od początku studiowały na odpowiednim kierunku i mogą rozpocząć praktykę już po trzecim roku studiów inżynierskich.

To ograniczenie czasowe ma wpływ na szybkość zdobywania kwalifikacji zawodowych i może wpłynąć na decyzje dotyczące wyboru ścieżki edukacyjnej. Dla osób zmieniających kierunek na studiach magisterskich kluczowe będzie zatem jak najszybsze rozpoczęcie zdobywania praktyki zawodowej po ukończeniu studiów, aby spełnić wymagania dotyczące doświadczenia zawodowego (segregator na egzamin ustny - pytania i opracowane odpowiedzi).

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Czas trwania doświadczenia zdjęcie nr 11
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Czas trwania doświadczenia zdjęcie nr 12
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Czas trwania doświadczenia zdjęcie nr 15 Czas trwania doświadczenia zdjęcie nr 16 Czas trwania doświadczenia zdjęcie nr 17
Czas trwania doświadczenia zdjęcie nr 18
Czas trwania doświadczenia zdjęcie nr 19 Czas trwania doświadczenia zdjęcie nr 20 Czas trwania doświadczenia zdjęcie nr 21
Czas trwania doświadczenia zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Czas trwania doświadczenia zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Czas trwania doświadczenia zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Czas trwania doświadczenia zdjęcie nr 31 Czas trwania doświadczenia zdjęcie nr 32 Czas trwania doświadczenia zdjęcie nr 33
Czas trwania doświadczenia zdjęcie nr 34
Czas trwania doświadczenia zdjęcie nr 35 Czas trwania doświadczenia zdjęcie nr 36 Czas trwania doświadczenia zdjęcie nr 37
Czas trwania doświadczenia zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Czas trwania doświadczenia zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Czas trwania doświadczenia zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami